Fonds prestatie

Jaarlijkse prestatie
Perinvest Asia Dividend Equity E GBP

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van Perinvest Asia Dividend Equity E GBP vs MSCI AC Asia in USD(1)

(1) MSCI All Countries Asia ex-Japan Index in USD. Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index.

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van Perinvest Asia Dividend Equity E GBP vs MSCI AC Asia in USD(1)

(1) MSCI All Countries Asia ex-Japan Index in USD. Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index.

Laatste NIW in GBP
(25-02-2020)
184,19

Gecumuleerd rendement
op 25-02-2020

Fonds MSCI AC Asia in USD (1)
YTD -7,93% -1,79%
1 jaar 0,65% 6,14%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 25-02-2020

Fonds MSCI AC Asia in USD (1)
3 jaar 3,34% 8,64%
5 jaar 4,22% 5,39%
Oorsprong* 3,82% 4,14 %

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2011).

In het verleden behaalde resultaten van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bronnen : Degroof Petercam Asset Services en Bloomberg voor de periode 2011 - 2020

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: GBP (het rendement in EUR daalt of stijgt in functie van wisselkoersschommelingen). Wisselkoersschommelingen hebben de historische rendementen in EUR beperkt.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar in de kranten l'Echo of De Tijd.

Algemene informatie

Naam van het fonds Perinvest (Lux) SICAV
Naam van het compartiment Asia Dividend Equity
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Luxemburgs recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse E GBP
Dividendbeleid Capitalisation
Oprichtingsdatum 2011
ISIN-code LU0625685937
Initiële minimuminv. £100
Fondstype UCITS
Liquiditeit Daily
Vestigingsplaats Luxembourg
Beleggerstype All investors
Beheerskosten 1.50%
Prestatiecommissie 15% High Watermark
Instapkosten* Max. 5%
Lopende kosten 2,26%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie 1,32% (max 4.000 EUR)
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) N/A
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico (maar niet risicoloos)

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico


Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.

* Er zijn geen instapkosten van toepassing voor een inschrijving op actief beheerde fondsen via een beheersmandaat, een overeenkomst van beleggingsadvies of een mandaat voor het ontvangen en doorgeven van orders afgesloten bij TreeTop Asset Management Belgium.

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 in 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaarl. Rend.
2020 -8,18% - - - - - - - - - - - -7,93% (YTD)
2019 5,69% 3,15% 4,06% -1,04% -5,25% 7,52% -0,53% -5,93% 1,48% 2,99% 1,46% 5,59% 19,83%
2018 7,01% -6,54% -0,36% 2,37% -1,70% -6,55% -0,07% -1,44% -1,84% -10,01% 6,62% -2,39% -15,15%
2017 5,26% 4,25% 4,89% 1,53% 1,34% 3,59% 0,51% 2,91% 0,26% 0,22% -1,02% 1,87% 28,58%
2016 -10,10% -0,35% 10,80% 2,84% -1,10% 4,09% 3,48% 1,44% 0,82% -0,88% -3,77% -0,94% 5,06%
2015 0,51% 3,66% -0,55% 16,96% -0,61% -3,68% -7,81% -10,32% -1,51% 7,51% -3,42% 2,02% 0,08%
2014 4,73% 0,93% -3,65% 2,76% 0,88% 0,19% 3,39% -0,27% -1,83% -3,41% 3,12% -2,06% 4,46%
2013 6,84% 2,80% -1,59% -0,63% 5,79% -7,52% 3,77% -3,00% 5,93% 4,18% -2,54% -0,78% 12,86%
2012 7,04% -1,64% 5,88% 0,04% -8,68% 2,66% 2,17% 2,20% 4,40% -0,48% 2,09% 3,35% 19,66%
2011 - - - - - -1,28% 0,41% -7,89% -13,52% 7,91% -6,65% -1,56% -22,15%
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Perf. Ann.
2020 183,69 - - - - - - - - - - - -7,93% (YTD)
2019 176,45 182,01 189,40 187,43 177,59 190,94 189,93 178,66 181,30 186,73 189,46 200,05 19,83%
2018 210,57 196,80 196,10 200,75 197,33 184,40 184,27 181,62 178,27 160,42 171,04 166,95 -15,15%
2017 161,08 167,93 176,15 178,85 181,25 187,75 188,71 194,21 194,72 195,15 193,16 196,77 28,58%
2016 130,95 130,49 144,58 148,68 147,05 153,07 158,39 160,67 161,98 160,55 154,49 153,03 5,06%
2015 146,28 151,64 150,81 176,39 175,32 168,87 155,68 139,61 137,50 147,82 142,77 145,66 0,08%
2014 145,91 147,26 141,89 145,81 147,10 147,38 152,38 151,97 149,19 144,10 148,60 145,54 4,46%
2013 131,89 135,58 133,42 132,58 140,25 129,70 134,59 130,55 138,29 144,07 140,41 139,32 12,86%
2012 110,43 108,62 115,01 115,06 105,07 107,86 110,20 112,62 117,57 117,01 119,45 123,45 19,66%
2011 - - - - - 130,08 130,61 120,31 104,05 112,28 104,81 103,17 -22,15%

Strategie van het fonds

Het Fonds heeft als beleggingsdoel elk jaar een redelijk dividendopbrengst genereren en op middellange tot lange termijn beter presteren dan de Morgan Stanley Capital International Asia Ex Japan Index.
 
Onder normale omstandigheden belegt het Compartiment in aandelen van kleine Aziatische bedrijven. De voornaamste focus van het Compartiment zal liggen op publiek genoteerde aandelen van bedrijven die een marktkapitalisatie hebben van minder dan 2,5 miljard USD. Het Compartiment kan derivaten gebruiken om zijn blootstelling aan diverse beleggingsrisico’s te beperken (afdekking) en voor efficiënt portefeuillebeheer, maar niet om directe beleggingswinsten na te streven. 
 
De beleggingsbeheerder gebruikt economische gegevens, plaatselijke bezoeken en overleg met het management om het niveau van beleggingen te bepalen in bedrijven die blijk geven van groeipotentieel.

  

Fondsbeheerder

James Morton

De fondsbeheerder zal trachten een evenwichtige portefeuille te creëren, wat het risico vermindert terwijl toch een redelijk rendement beoogd wordt.

·         Geografische spreiding: De vermogensbeheerder is van mening dat door de huidige concentratie van hoge rendementen bij aandelen met aantrekkelijke balansen en groeipotentieel, Zuidoost-Azië het aantrekkelijkst is voor dit specifieke mandaat. Het VK biedt ook een aanzienlijke concentratie van ondernemingen die mooie dividenden uitkeren en het ziet ernaar uit dat vele van deze ondernemingen duurzaam zijn. De andere concentratiezone kan grofweg gegroepeerd worden onder het 'Oude Gemenebest' en in het bijzonder Canada. Ook sommige markten van continentaal Europa kunnen er vertegenwoordigd zijn. Nederland heeft een aantal beursgenoteerde ondernemingen met rendementen die voldoen aan de criteria van het Fonds. Scandinavië, Zwitserland en Frankrijk bevatten ook een aantal effecten met een hoog rendement, evenals een aantal van de zich ontwikkelende economieën in Oost-Europa.

·         Sectorspreiding: Traditionele gebieden met een hoog rendement zoals financiële diensten en onroerend goed. De vermogensbeheerder Fonds wil beleggingen van deze sectoren in het Fonds opnemen maar zal zich ook richten op sectoren met ondernemingen die volgens hem een hoger winstpotentieel hebben; op die manier wil hij een te grote focus op inkomsten ten koste van waardevermeerdering vermijden. De vermogensbeheerder gelooft dat de volgende sectoren aandelen bevatten met een rendement van meer dan 5%: bouwmaterialen, chemicaliën, consumentenproducten, techniek, voeding, logistiek, media, uitgeverijen, verpakking en farmaceutische producten.

·         Groottespreiding: De vermogensbeheerder wil in de portefeuille een spectrum aan bedrijven opnemen gaande van large caps (meer dan $2,5 miljard) tot micro caps (minder dan $50 miljoen).

Bij de keuze van beleggingen, vooral aandelen, zal de vermogensbeheerder in het bijzonder aandacht besteden aan:

o   Het historische dividendrecord met onder meer de groei van de afgelopen vijf jaar.

o   De winst- en cashflowcapaciteit van de onderneming en haar vooruitzichten op een toekomstige dividendtoename.

o   De balansleverage om er zeker van te zijn dat de onderneming haar continue activiteiten kan financieren met behoud of verhoging van haar dividend.

o   Markt- en regelgevende omstandigheden die een invloed kunnen hebben op het vermogen van de onderneming om dividenden uit te keren.

De activa van het compartiment zijn onderhevig aan marktschommelingen en aan risico's die inherent zijn aan elke belegging in aandelen.

Afgezien van de gebruikelijke risico’s die inherent zijn aan een belegging in aandelen, is het fonds ook gevoelig aan liquiditeitsproblemen die verbonden zijn met aandelen van kleine bedrijven.

Beleggingen in Aziatische landen bieden nieuwe groeimogelijkheden. Deze markten kunnen echter ook vatbaar zijn voor risico’s die verband houden met de sociale en politieke veranderingen die deze landen ondergaan. Bepaalde economische of financiële factoren zoals inflatie, regelgeving en beperkingen op vreemde valuta, beperkte liquiditeit van de markten, hogere volatiliteit in prijzen, koersen en valuta’s, uitgestelde betalingen en transactiekosten, tegenpartijrisico’s verbonden aan betalingen die gedaan zijn vóór de levering van effecten, verschillen in de controle en informatie over de emittenten van de effecten, leiden tot een hogere risicograad dan deze die verbonden is met een belegging in meer ontwikkelde markten.

Er kan niet worden gegarandeerd dat het beleggingsdoel van het fonds bereikt wordt en dat de beleggers het bedrag van hun initiële belegging zullen terugkrijgen.

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het risiconiveau van het Compartiment weerspiegelt de volgende factor: als activaklasse gaan aandelen gepaard met een hoger risico dan obligaties of geldmarktinstrumenten.

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

De categorie weerspiegelt niet de mogelijke effecten van ongewone marktomstandigheden of ingrijpende, onvoorspelbare gebeurtenissen, die alledaagse risico’s kunnen vergroten en andere risico’s kunnen veroorzaken, zoals: Tegenpartijrisico (het Compartiment kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is of niet in staat is om zijn verplichtingen aan het Compartiment na te komen), Wanbetalingsrisico (de emittenten van bepaalde obligaties zouden mogelijk niet in staat kunnen zijn betalingen op hun obligaties af te lossen), Derivatenrisico (bepaalde derivaten kunnen de volatiliteit van het Compartiment vergroten of het Compartiment blootstellen aan grotere verliezen dan de kostprijs van het derivaat), Liquiditeitsrisico (bepaalde effecten kunnen moeilijk te waarderen worden of moeilijk te verkopen op een gewenst tijdstip tegen een gewenste prijs), Beheerrisico (portefeuillebeheertechnieken die goed werken in normale marktomstandigheden kunnen ondoeltreffend of ongunstig blijken in ongewone omstandigheden), Operationeel risico (in elke markt, maar vooral in opkomende markten, zou het Fonds het geheel of een deel van zijn beleggingen kunnen verliezen door fraude, corruptie, politieke of militaire acties, de confiscatie van activa, of andere ongewone gebeurtenissen).