Fonds prestatie

Jaarlijkse prestatie
Perinvest Harbour US Equity B EUR

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van Perinvest Harbour US Equity B EUR

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van Perinvest Harbour US Equity B EUR

Laatste NIW in EUR
(25-02-2020)
198,00

Gecumuleerd rendement
op 25-02-2020

YTD -1,48%
1 jaar 6,37%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 25-02-2020

3 jaar 6,98%
5 jaar 4,80%
Oorsprong* 7,70%

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2010).

In het verleden behaalde resultaten van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bronnen : Degroof Petercam Asset Services en Bloomberg voor de periode 2010 - 2020

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar in de kranten l'Echo of De Tijd.

Algemene informatie

Naam van het fonds Perinvest (Lux) SICAV
Naam van het compartiment Harbour US Equity
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Luxemburgs recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse B EUR
Dividendbeleid Capitalisation
Oprichtingsdatum 2010
ISIN-code LU0564490273
Initiële minimuminv. €100
Fondstype UCITS
Liquiditeit Daily
Vestigingsplaats Luxembourg
Beleggerstype All investors
Beheerskosten 1.50%
Prestatiecommissie 50% High Watermark
Instapkosten* Max. 5%
Lopende kosten 2,18%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie 1,32% (max 4.000 EUR)
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) N/A
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico (maar niet risicoloos)

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico


Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.

* Er zijn geen instapkosten van toepassing voor een inschrijving op actief beheerde fondsen via een beheersmandaat, een overeenkomst van beleggingsadvies of een mandaat voor het ontvangen en doorgeven van orders afgesloten bij TreeTop Asset Management Belgium.

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 in 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaarl. Rend.
2020 -1,00% - - - - - - - - - - - -1,48% (YTD)
2019 9,90% 4,60% -1,36% 7,39% -8,38% 4,11% 4,34% -6,77% 2,69% 2,10% 3,48% 1,52% 24,46%
2018 -1,07% -2,10% -4,92% 0,31% 5,72% -1,05% 1,68% 5,71% -1,11% -11,40% 2,31% -10,47% -16,64%
2017 0,60% 4,34% 1,76% 1,77% -0,82% 0,17% 2,89% 1,01% 2,55% 2,12% 4,01% 1,95% 24,63%
2016 -13,09% 5,69% 4,90% 2,42% -1,05% -0,17% 8,25% 1,67% 0,73% -0,95% 5,50% 1,22% 14,30%
2015 -1,20% 4,17% -2,49% -0,42% -0,30% -3,07% -0,38% -5,84% -6,52% 8,54% 1,65% -4,27% -10,56%
2014 -1,39% 3,39% 0,44% -0,45% 4,07% 2,27% -3,19% 3,65% -2,12% 2,37% 4,47% -0,14% 13,79%
2013 2,57% 0,60% 2,85% 0,62% 4,53% -1,94% 4,15% -2,75% 3,85% 2,96% 0,69% 1,41% 21,05%
2012 8,26% 1,74% 0,92% 1,01% -6,90% 3,40% 0,59% 2,06% -0,71% -0,92% 1,58% 2,50% 13,65%
2011 3,32% 0,46% 0,12% 2,25% 0,03% -1,58% -1,39% -8,19% -10,44% 13,27% 0,39% -0,50% -4,03%
2010 - - - - - - - - - - - 1,86% 1,20%
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Perf. Ann.
2020 198,97 - - - - - - - - - - - -1,48% (YTD)
2019 177,46 185,63 183,11 196,65 180,18 187,58 195,73 182,48 187,39 191,32 197,97 200,98 24,46%
2018 191,64 187,61 178,38 178,94 189,18 187,20 190,34 201,21 198,98 176,30 180,37 161,48 -16,64%
2017 156,37 163,15 166,02 168,96 167,57 167,86 172,71 174,45 178,90 182,69 190,01 193,71 24,63%
2016 118,18 124,90 131,02 134,19 132,78 132,56 143,50 145,89 146,95 145,56 153,56 155,43 14,30%
2015 150,22 156,48 152,59 151,95 151,50 146,85 146,29 137,74 128,76 139,75 142,05 135,98 -10,56%
2014 131,75 136,21 136,81 136,19 141,73 144,95 140,32 145,44 142,36 145,74 152,26 152,04 13,79%
2013 113,22 113,90 117,15 117,88 123,22 120,83 125,84 122,38 127,09 130,85 131,75 133,61 21,05%
2012 105,14 106,97 107,95 109,04 101,52 104,97 105,59 107,76 106,99 106,01 107,69 110,38 13,65%
2011 104,56 105,04 105,17 107,54 107,57 105,87 104,40 95,85 85,84 97,23 97,61 97,12 -4,03%
2010 - - - - - - - - - - - 101,86 1,20%

Strategie van het fonds

De doelstelling van het fonds is opbrengsten op uw belegging maximaliseren op middellange tot lange termijn.

In normale omstandigheden belegt het Compartiment voornamelijk in aandelen van bedrijven in de VS.

Het Compartiment kan derivaten gebruiken om zijn blootstelling aan diverse beleggingsrisico’s te beperken (afdekking) en voor efficiënt portefeuillebeheer, maar niet om directe beleggingswinsten na te streven.

De beleggingsbeheerder gebruikt economische gegevens, plaatselijke bezoeken en overleg met het management om het niveau van beleggingen te bepalen in bedrijven die blijk geven van groeipotentieel.

Fondsbeheerder

Charles A. Paquelet

Het Fonds streeft ernaar in de loop van de tijd een aantrekkelijk absoluut en relatief rendement te behalen met behulp van de volgende strategie:

  • Vooral beleggen in gewone VS-aandelen
  • Het uitvoeren van een uitgebreide due diligence op de meeste portefeuilleholdings, inclusief on-site meetings met het management
  • Het evalueren van bedrijven op basis van groeivooruitzichten, waardering, duurzame concurrentievoordelen, balanssterkte en management assessment
  • Trading rond core holdings door het aanpassen van de positiegroottes op basis van recente koersschommelingen
  • Verhogen van cash om het kapitaal te beschermen wanneer de marktsituatie ongunstig is
  • Focussen op beleggingen in liquide effecten met marktnoteringen
  • Van tijd tot tijd beleggen in vastrentende effecten
  • In aanvulling op het voorgaande heeft het Fonds de flexibiliteit om te beleggen in niet-VS-effecten en/of opties- en/of futurescontracten te gebruiken.

De beheerder volgt interne richtlijnen en verbindt zich ertoe de risico's onder controle te houden. Daarnaast zorgen Perinvest UK en Degroof Petercam Asset Services voor de opvolging van de portefeuille om ervoor te zorgen dat het Fonds voldoet aan alle toepasselijke regelgevingen.

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het risiconiveau van het Compartiment weerspiegelt de volgende factoren: (i) als activaklasse gaan aandelen gepaard met een hoger risico dan obligaties of geldmarktinstrumenten en (ii) het Compartiment focust op één geografische regio.

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

De categorie weerspiegelt niet de mogelijke effecten van ongewone marktomstandigheden of ingrijpende, onvoorspelbare gebeurtenissen, die alledaagse risico’s kunnen vergroten en andere risico’s kunnen veroorzaken, zoals: Tegenpartijrisico (het Compartiment kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is of niet in staat is om zijn verplichtingen aan het Compartiment na te komen), Wanbetalingsrisico (de emittenten van bepaalde obligaties zouden mogelijk niet in staat kunnen zijn betalingen op hun obligaties af te lossen), Derivatenrisico (bepaalde derivaten kunnen de volatiliteit van het Compartiment vergroten of het Compartiment blootstellen aan grotere verliezen dan de kostprijs van het derivaat), Concentratierisico (de waarde van het Compartiment kan dalen in de mate dat het is blootgesteld aan een gebied dat zwaar getroffen wordt door een ongunstige gebeurtenis), Liquiditeitsrisico (bepaalde effecten kunnen moeilijk te waarderen worden of moeilijk te verkopen op een gewenst tijdstip tegen een gewenste prijs), Beheerrisico (portefeuillebeheertechnieken die goed werken in normale marktomstandigheden kunnen ondoeltreffend of ongunstig blijken in ongewone omstandigheden), en Operationeel risico (in elke markt, maar vooral in opkomende markten, zou het Fonds het geheel of een deel van zijn beleggingen kunnen verliezen door fraude, corruptie, politieke of militaire acties, de confiscatie van activa, of andere ongewone gebeurtenissen).