Fonds prestatie

Jaarlijkse prestatie
Perinvest Harbour US Equity C GBP

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van Perinvest Harbour US Equity C GBP

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van Perinvest Harbour US Equity C GBP

Laatste NIW in GBP
(15-10-2021)
274,64

Gecumuleerd rendement
op 15-10-2021

YTD 19,11%
1 jaar 28,26%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 15-10-2021

3 jaar 13,40%
5 jaar 13,00%
10 jaar 11,46%
Oorsprong* 9,76%

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2010).

In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bronnen : Degroof Petercam Asset Services en Bloomberg voor de periode 2010 - 2021

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: GBP (het rendement in EUR daalt of stijgt in functie van wisselkoersschommelingen). Wisselkoersschommelingen hebben de historische rendementen in EUR beperkt.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar in de kranten l'Echo of De Tijd.

Algemene informatie

Algemene informatie: het woord "fonds" wordt gebruikt als een generieke term voor BEVEKs en compartimenten van BEVEKs.
Naam van het fonds Perinvest (Lux) SICAV
Naam van het compartiment Harbour US Equity
Beheermaatschappij Degroof Petercam Asset Services S.A.
Beheerder bij delegatie Perinvest (UK) Ltd
Sub-beheerder Skylands Capital LLC
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur Compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Luxemburgs recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse C GBP
Dividendbeleid Kapitalisatie
Oprichtingsdatum 2010
ISIN-code LU0564490430
Initiële minimuminv. £100
Fondstype UCITS
Liquiditeit Dagelijks
Vestigingsplaats Luxemburg
Beleggerstype Alle beleggers
Beheerskosten 1.50%
Prestatiecommissie 20% High Watermark
Instapkosten Max. 5%
Lopende kosten* 2.15%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie 1.32% (max 4.000 EUR)
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) N/A
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A
De fiscale regelgeving geldt voor de gemiddelde retail klant in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en Belgisch ingezetene.

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico (maar niet risicoloos)

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico


Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.
De andere risico's worden vermeld in het hoofdstuk 'Risk management' hieronder.

* Beheerkosten zijn inbegrepen in de lopende kosten

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7 te 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren, indien nodig in overleg met de beheermaatschappij, en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Strategie van het fonds

Het Fonds heeft als beleggingsdoel om het rendement op uw belegging op lange termijn te maximaliseren. Het Compartiment streeft er specifiek naar om de rendementen van de Amerikaanse aandelenmarkten te kloppen tijdens een economische cyclus, waarbij tegelijkertijd een zekere mate van decorrelatie met deze markten wordt geboden.

In normale omstandigheden belegt het Compartiment hoofdzakelijk in aandelen van ondernemingen, inclusief ondernemingen met een lage beurskapitalisatie, in de Verenigde Staten. Het Compartiment kan gebruikmaken van derivaten om zijn blootstelling aan diverse beleggingsrisico's te verminderen (afdekking) en met het oog op efficiënt portefeuillebeheer, maar niet om directe beleggingsdoeleinden na te streven.

Het Compartiment wordt actief beheerd, en de samenstelling van zijn portefeuille kan afwijken van die van zijn portefeuille.

De beleggingsbeheerder maakt gebruik van economische cijfers, bezoeken ter plaatse en gesprekken met het management om te bepalen hoeveel er wordt belegd in bedrijven die groeipotentieel hebben.

Benchmark: 50% S&P500 en Russel 2000

Doelstelling benchmark: Om de prestaties te vergelijken.

Doelgroep: Beleggers die de risico's van het fonds begrijpen en die een beleggingstermijn van minstens 3 à 4 jaar hebben.

Referentievaluta van het Compartiment: USD

Orders voor het kopen en verkopen van aandelen zullen op elke werkdag in Luxemburg worden verwerkt.

Het Compartiment geeft alleen kapitalisatieaandelen uit (aandelen waarbij alle verworven inkomsten bij de koers van het aandeel worden geteld).

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de EBi van het compartiment.

Fondsbeheerder

Charles A. Paquelet

Er kan niet worden gegarandeerd dat het beleggingsdoel van het fonds bereikt wordt en dat de beleggers het bedrag van hun initiële belegging zullen terugkrijgen.

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het risiconiveau van het Compartiment weerspiegelt de volgende factor: als activaklasse gaan aandelen gepaard met hogere risico's dan obligaties of geldmarktinstrumenten.

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

De categorie weerspiegelt niet de mogelijke effecten van ongewone marktomstandigheden of ingrijpende, onvoorspelbare gebeurtenissen, die alledaagse risico’s kunnen vergroten en andere risico’s kunnen veroorzaken, zoals: 

  • Derivatenrisico: Sommige derivaten kunnen de volatiliteit van het Compartiment vergroten of het Compartiment blootstellen aan grotere verliezen dan de kostprijs van het derivaat.
  • Beheerrisico: Technieken voor portefeuillebeheer die goed werkten in normale marktomstandigheden, kunnen ondoeltreffend of nadelig blijken in ongewone omstandigheden.
  • Tegenpartijrisico: Het Compartiment kan verliezen lijden indien een entiteit waarmee het zaken doet haar verbintenissen jegens het Compartiment niet meer wil of kan nakomen.
  • Operationeel risico: In elke markt, maar vooral in opkomende markten, zou het fonds het geheel of een deel van zijn beleggingen kunnen verliezen door fraude, corruptie, politieke of militaire acties, de confiscatie van activa of andere ongewone gebeurtenissen.
  • Liquiditeitsrisico: Sommige effecten kunnen moeilijk te waarderen zijn of moeilijk te verkopen zijn op het gewenste tijdstip en tegen de gewenste koers.