Fondsprestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop Convertible International AH EUR

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop Convertible International AH EUR

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop Convertible International AH EUR

Laatste NIW in EUR
(05-08-2022)
270,39

Gecumuleerd rendement
op 05-08-2022

YTD -13,58%
1 jaar -14,35%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 05-08-2022

3 jaar 2,75%
5 jaar -3,18%
10 jaar 2,57%
Oorsprong* 7,30%

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (1988).

In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bronnen : Degroof Petercam Asset Services voor de periode 1988 - 2022

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar zijn op de website www.fundinfo.com.

Algemene informatie

Algemene informatie: het woord "fonds" wordt gebruikt als een generieke term voor BEVEKs en compartimenten van BEVEKs.
Naam van het fonds TreeTop Convertible SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Convertible International
Beheermaatschappij TreeTop Asset Management S.A.
Beheerder bij delegatie Aubrey Capital Management Ltd
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur Compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Luxemburgs recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse AH EUR
Dividendbeleid Kapitalisatie
Oprichtingsdatum 1988
ISIN-code LU0012006317
Initiële minimuminv. €250
Fondstype UCITS
Liquiditeit Dagelijks
Vestigingsplaats Luxemburg
Beleggerstype Alle beleggers
Beheerskosten 1.20%
Prestatiecommissie 12% High Watermark
Instapkosten 0%
Lopende kosten* 1.71%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie 1.32% (max 4.000 EUR)
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) 30%
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A
De fiscale regelgeving geldt voor de gemiddelde retail klant in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en Belgisch ingezetene.
De beheermaatschappij kan, onder de voorwaarden voorzien in artikel 93bis van Richtlijn 2009/65/EC, beslissen om de commercialisering van de aandelenklassen van het fonds in België te schorsen. Beleggers hebben dan een opzegtermijn waardoor ze gratis kunnen uitstappen.

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico (maar niet risicoloos)

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico


Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.
De andere risico's worden vermeld in het hoofdstuk 'Risk management' hieronder.

* Beheerkosten zijn inbegrepen in de lopende kosten

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7 te 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren, indien nodig in overleg met de beheermaatschappij, en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

Samenvatting van de rechten van de beleggers
U kunt klikken op https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie om de samenvatting van de rechten van de beleggers (in het Nederlands) terug te vinden onder de sectie “Rechten van de beleggers in de ICB’s die TreeTop beheert”.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd op de website www.fundinfo.com.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het Essentiële Beleggersinformatie, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Strategie van het fonds

Het compartiment streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen.

In normale marktomstandigheden zal het grootste deel van de portefeuille belegd zijn in converteerbare obligaties en/of andere vastrentende effecten, bankdeposito's en warrants of callopties op aandelen en, voor maximaal 10% van de activa van het compartiment, in deelnemingsrechten van instellingen voor collectieve belegging die deze activaklassen vertegenwoordigen. Het compartiment kan ook beleggen in aandelen of andere met aandelen vergelijkbare instrumenten en kan derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden ofombeleggingsrisico's te beperken (afdekking).

De fondsbeheerder selecteert - op basis van criteria zoals productinnovatie, kwaliteit van het management, leiderschap in de sector en waardering - bedrijven uit de hele wereld die solide groeivooruitzichten lijken te bieden of waarvan de effecten volgens hem ondergewaardeerd zijn. Het compartiment belegt in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van deze bedrijven en/of in financiële instrumenten die kunnen worden geconverteerd naar aandelen of het compartiment het recht geven aandelen van deze bedrijven te verwerven. Het grootste deel van de portefeuille wordt beheerdmet als doel het financiële gedrag van een portefeuille van converteerbare obligaties te reproduceren. Daarom waarborgt de fondsbeheerder dat (i) minstens 50% van de portefeuille belegd is in obligaties of andere vastrentende instrumenten en (ii) de globale blootstelling van het compartiment aan de aandelenmarkt, via aandelen en andere financiële instrumenten waarvan de waarde gekoppeld is aan aandelen, niet meer zal bedragen dan 100% van het nettovermogen van het compartiment. De beheerder streeft ernaar om de posities in andere valuta's dan de euro die meer dan 2,5% van de netto-inventariswaarde van de aandelenklasse vertegenwoordigen, af te dekken.

Dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Deze aandelencategorie keert geen dividenden uit (dit betekent dat alle inkomsten die door het compartiment worden ontvangen, worden toegevoegd aan de aandelenprijs).

U kunt dagelijks orders plaatsen om aandelen van het compartiment te kopen of te verkopen.

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de EBi van het compartiment.

Fondsbeheerders

Ben Shields
Félix Berghmans
Jonathan Alvis

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming of kapitaalgarantie, noch een garantie op een vast rendement. 
Het risicoprofiel van het compartiment weerspiegelt de volgende factoren: 1) het compartiment belegt in aandelen en/of andere instrumenten, zoals warrants of callopties op aandelen en converteerbare obligaties waarvan de waarde gekoppeld is aan aandelen, 2) het compartiment kan beleggen in een beperkt aantal effecten, 3) het compartiment kan een deel van zijn portefeuille beleggen in warrants of callopties op aandelen die volatieler zijn dan aandelen en hun waarde op de vervaldatum kunnen verliezen, en 4) het compartiment kan bepaalde economische sectoren of regio's voortrekken, inclusief opkomende markten.

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

Daarnaast is het compartiment blootgesteld aan andere risico's: 

  • Liquiditeitsrisico: Converteerbare obligaties kunnen moeilijk gewaardeerd of moeilijk verkocht worden op een gewenst tijdstip tegen een gewenste prijs, als de marktomstandigheden ongewoon zijn of als de emittent met financiële problemen kampt.
  • Risico van wanbetaling: De obligaties van een emittent kunnen waardeloos worden als deze niet in staat is zijn schulden terug te betalen. 
  • Wettelijke en fiscale risico's: Het compartiment kan beïnvloed worden door buitenlandse wets- en belastingwijzigingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht kunnen zijn.
  • Tegenpartijrisico: Het compartiment kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is, of niet in staat is, om haar verplichtingen tegenover het compartiment na te komen.