Dit is een publicitaire mededeling.

Fondsprestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop Convertible International AH EUR

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop Convertible International AH EUR

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop Convertible International AH EUR

Laatste NIW in EUR
(18-04-2024)
269,30

Gecumuleerd rendement
op 18-04-2024

YTD 0,34%
1 jaar 3,01%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 18-04-2024

3 jaar -5,78%
5 jaar -0,54%
10 jaar -0,42%
Oorsprong* 6,93%

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (1988).

In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bronnen : Degroof Petercam Asset Services voor de periode 1988 - 2024

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar zijn op de website www.fundinfo.com.

Algemene informatie

Samenvatting van de rechten van de beleggers: U kunt klikken op https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie om de samenvatting van de rechten van de beleggers (in het Nederlands) terug te vinden onder de sectie “Rechten van de beleggers in de ICB’s die TreeTop beheert”.

Algemene informatie: het woord "fonds" wordt gebruikt als een generieke term voor BEVEKs en compartimenten van BEVEKs.
Naam van het fonds TreeTop Convertible SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Convertible International
Beheervennootschap TreeTop Asset Management S.A., beheervennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerder bij delegatie Aubrey Capital Management Ltd
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur Compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Luxemburgs recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse AH EUR
Dividendbeleid Kapitalisatie
Oprichtingsdatum 1988
ISIN-code LU0012006317
Initiële minimuminv. €250
Fondstype UCITS
Liquiditeit Dagelijks
Vestigingsplaats Luxemburg
Beleggerstype Alle beleggers
Beheerskosten 1.20%
Prestatiecommissie 12% High Watermark
Instapkosten 0%
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten 1.8%
Transactiekosten 1.1%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie 1.32% (max 4.000 EUR)
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) 30%
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A
De fiscale regelgeving geldt voor de gemiddelde retail klant in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en Belgisch ingezetene.
De beheervennootschap kan, onder de voorwaarden voorzien in artikel 93bis van Richtlijn 2009/65/EC, beslissen om de commercialisering van de aandelenklassen van het fonds in België te schorsen. Beleggers hebben dan een opzegtermijn waardoor ze gratis kunnen uitstappen.

 

Risico-indicator

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico

Hoger risico

Voor meer informatie over de risico’s en over het risico-indicator te verkrijgen, zie de laatste Essentiële-informatiedocument en fondsprospectus.

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7 te 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren, indien nodig in overleg met de beheervennootschap, en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

Samenvatting van de rechten van de beleggers
U kunt klikken op https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie om de samenvatting van de rechten van de beleggers (in het Nederlands) terug te vinden onder de sectie “Rechten van de beleggers in de ICB’s die TreeTop beheert”.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële-informatiedocument, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking in het Frans, Engels en Nederlands.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd op de website www.fundinfo.com.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het Essentiële-informatiedocument, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheervennootschap op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands of op onze website https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-actieve-fondsen.

Strategie van het fonds

Het product streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen.
In normale marktomstandigheden wordt het grootste deel van het product belegd in converteerbare obligaties en/of andere vastrentende effecten, bankdeposito's en warrants of callopties op aandelen en, voor maximaal 10% van de activa van het product, in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging die deze activaklassen vertegenwoordigen. Het product kan ook beleggen in aandelen en andere waarden die met aandelen kunnen worden gelijk gesteld, en derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden of om beleggingsrisico's te beperken (afdekking). De beheerder selecteert – op basis van criteria zoals productinnovatie, kwaliteit van het management, leiderschap in de sector en waardering – bedrijven uit de hele wereld die solide groeivooruitzichten lijken te bieden of waarvan de effecten volgens hem ondergewaardeerd zijn. Het product belegt in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van deze bedrijven en/of in financiële instrumenten die kunnen worden geconverteerd naar aandelen of die het recht geven aandelen van deze bedrijven te verwerven.
De beheerder streeft ernaar om de posities in andere valuta's dan de EUR die meer dan 2,5% van de intrinsieke netto-inventariswaarde van het product vertegenwoordigen, af te dekken.
U kunt dagelijks orders plaatsen om het product te kopen of te verkopen.
Dit product keert geen dividenden uit (wat betekent dat de inkomsten die worden gegenereerd, bij de prijs van het pruduct worden opgeteld).
Het product is bedoeld voor particuliere beleggers die wensen te beleggen op lange termijn (wij raden een beleggingshorizon van 5 jaar aan). De belegger dient over een goede kennis te beschikken van de risico's die gepaard gaan met de financiële markten en dient bereid te zijn om kapitaalverliezen te aanvaarden als gevolg van schommelingen van de waarde van de activa in de portefeuille.
Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de Eid van het product.
De gepromote belegging betrekking heeft op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in een fonds en niet op de aankoop van een bepaald onderliggend activum.
Het product wordt actief beheerd.

Fondsbeheerders

Ben Shields
Félix Berghmans
Jonathan Alvis

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot-laag niveau in, en het is onwaarschijnlijk dat slechte marktomstandigheden een invloed zullen hebben op de waarde van de aandelen waarin het product belegt en bijgevolg op de waarde van het product zelf.
Dit risiconiveau weerspiegelt het feit dat het product belegt in aandelen en/of andere instrumenten (zoals warrants en converteerbare obligaties, die volatieler zijn), dat het kan beleggen in een beperkt aantal effecten en dat het welbepaalde economische sectoren of regio's kan voortrekken. Bovendien, kan het product een deel van zijn portefeuille beleggen in warrants of callopties op aandelen die volatieler zijn dan aandelen en hun waarde op de vervaldatum kunnen verliezen.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

In ongewone marktomstandigheden kunnen zich nog bijkomende risico's voordoen:
 

  • Liquiditeitsrisico: converteerbare obligaties kunnen moeilijk gewaardeerd of moeilijk verkocht worden op een gewenst tijdstip tegen een gewenste prijs.
  • Risico van wanbetaling: de obligaties van een emittent kunnen waardeloos worden als deze niet in staat is zijn schulden terug te betalen. 
  • Wettelijke en fiscale risico's: het product kan beïnvloed worden door buitenlandse wettelijke en fiscale wijzigingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht kunnen zijn.
  • Tegenpartijrisico: het product kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is, of niet in staat is, om haar verplichtingen tegenover het product na te komen.
     

Meer informatie is te vinden in het prospectus.