Fonds informatie

Fonds informatie
TreeTop Equity Global Leaders RDT-DBI AD EUR

Laatste NIW in EUR
(13-10-2021)
119,65

Algemene informatie

Algemene informatie: het woord "fonds" wordt gebruikt als een generieke term voor BEVEKs en compartimenten van BEVEKs.
Naam van het fonds TreeTop SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Equity Global Leaders RDT-DBI
Beheermaatschappij TreeTop Asset Management S.A.
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur Compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Belgisch recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse AD EUR
Dividendbeleid Distributie
Oprichtingsdatum 2021
ISIN-code BE6325079976
Initiële minimuminv. € 5,000
Fondstype UCITS
Liquiditeit Dagelijks
Vestigingsplaats België
Beleggerstype Natuurlijke personen of rechtspersonen
Beheerskosten 1.00%
Prestatiecommissie -
Instapkosten 0%
Frais en cas de changement de compartiment 0% of 0,1% voor een overstap naar het compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index.
Lopende kosten* 1.40%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie N/A
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) N/A
Belgische roerende voorheffing op dividenden 30%
De fiscale regelgeving geldt voor de gemiddelde retail klant in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en Belgisch ingezetene.

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.
De andere risico's worden vermeld in het hoofdstuk 'Risk management' hieronder.

* Beheerkosten zijn inbegrepen in de lopende kosten

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7 te 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren, indien nodig in overleg met de beheermaatschappij, en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Strategie van het fonds

Wanneer u inschrijft op TreeTop Equity Global Leaders RDT-DBI, belegt u in een fonds dat twee doelstellingen nastreeft: (i) zijn aandeelhouders blootstelling bieden aan de aandelenmarkt van grote multinationale bedrijven en (ii) zijn aandeelhouders die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting laten genieten van het stelsel van de definitief belaste inkomsten ('DBI').
Het fonds belegt overwegend in aandelen die deel uitmaken van de beursindex Dow Jones Global Titans 50 EUR (hierna de ' index'), die een vijftigtal aandelen bevat van grote multinationale bedrijven van over de hele wereld. Om de portefeuille van het fonds samen te stellen, verwijdert de beheervennootschap naar eigen goeddunken bepaalde indexcomponenten, met name: (i) de aandelen van bedrijven die volgens de beheervennootschap geen recht geven op het DBI-stelsel (ii) de aandelen van bedrijven die, op basis van de bronnen waarover de beheervennootschap beschikt, betrokken zijn bij de productie en verkoop van antipersoonsmijnen en clustermunitie, de productie van tabak, kansspelen, de schending van de mensenrechten, en (iii) de aandelen van bedrijven die vermeld staan op de nationale of supranationale uitsluitingslijsten betreffende de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Om daarnaast het concentratierisico te vermijden, beperkt de beheervennootschap de blootstelling van het fonds aan aandelen van éénzelfde emittent tot maximaal 7,5% van de netto-inventariswaarde bij elke driemaandelijkse herziening. 
De index Dow Jones Global Titans 50 EUR vormt het beleggingsuniversum van het fonds. Deze dient echter alleen ter informatie; de doelstelling van het fonds bestaat immers niet uit het reproduceren van de prestatie van de index en de samenstelling van zijn portefeuille kan afwijken van die van de index voor wat betreft de componenten en wegingen. 
Het fonds zal geen beroep doen op effectenuitleningen.
Deze aandelenklasse is voornemens om jaarlijks een dividend uit te keren.
Het fonds zal erop toezien om te allen tijde blootgesteld te zijn aan de aandelenmarkten, om maximaal gebruik te maken van de zogenaamde 'DBI' vrijstelling voor beleggers die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting in België. Beleggers dienen echter te beseffen dat het mogelijk is dat de portefeuille van het fonds niet voor 100% bestaat uit aandelen die recht geven op het DBI-stelsel en dat de inkomsten en meerwaarden van en op aandelen in het fonds niet voor 100% aftrekbaar zouden zijn voor beleggers onder vennootschapsvorm die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting in België. In normale marktomstandigheden zal de beheervennootschap er echter op toezien dat de portefeuille van het fonds, ten beloop van mimimaal 80%, bestaat uit aandelen die recht geven op het DBI-stelsel.
U kunt op elke willekeurige bankwerkdag in Brussel een verzoek tot terugkoop van uw deelbewijzen indienen; de terugkooptransacties worden dagelijks uitgevoerd, onder voorbehoud van de beperkingen die werden voorzien in het prospectus en de statuten.
Aanbeveling: dit fonds is wellicht niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 6 jaar op te nemen.
De klasse AD is aan het publiek aangeboden, hetzij aan natuurlijke personen hetzij aan rechtspersonen; de eerste inschrijving moet minimaal 5000 euro bedragen.
Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de EBi van het compartiment.

Fondsbeheerder

TreeTop Asset Management S.A.

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het fonds biedt noch kapitaalbescherming of -garantie, noch rendementsgarantie.

Het risicoprofiel van het fonds weerspiegelt de volgende factor: als activaklasse gaan aandelen gepaard met een hoger risico dan obligaties of geldmarktinstrumenten.

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

Daarnaast is het fonds blootgesteld aan andere risico's: 

  • Concentratierisico: het aantal bedrijven waarin het fonds belegt kan mogelijk lager zijn dan honderd. De netto-inventariswaarde kan dus sterker schommelen dan de waarde van wereldwijde beursindexen die ruim gediversifieerd zijn.
  • Kapitaalrisico: het fonds geniet niet van een 'gegarandeerd kapitaal' of een 'kapitaalbescherming'. De belegger kan bijgevolg zijn kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen.
  • Duurzaamheidsrisico: verwijst naar een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancevlak die een wezenlijk negatief effect op de waarde van een belegging kan veroorzaken. 
  • Risico verbonden aan externe factoren: onzekerheid rond de houdbaarheid van bepaalde externe factoren, zoals het fiscaal regime. 
  • Wisselkoersrisico: voor een fonds dat in effecten belegt die in andere valuta's luiden dan de valuta van het fonds, is het risico reëel dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen.