Fonds prestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop Global Conviction AH EUR

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop Global Conviction AH EUR

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop Global Conviction AH EUR

Laatste NIW in EUR
(25-02-2020)
104,94

Gecumuleerd rendement
op 25-02-2020

YTD 6,08%
1 jaar 17,54%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 25-02-2020

Oorsprong* 2,97%

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2018).

In het verleden behaalde resultaten van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bronnen : Degroof Petercam Asset Services en Bloomberg voor de periode 2018 - 2020

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar in de kranten l'Echo of De Tijd.

Algemene informatie

Naam van het fonds TreeTop Global SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Global Conviction
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Luxemburgs recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse AH EUR
Dividendbeleid Capitalisation
Oprichtingsdatum 2018
ISIN-code LU1836395100
Initiële minimuminv. €250
Fondstype UCITS
Liquiditeit Daily
Vestigingsplaats Luxembourg
Beleggerstype All investors
Beheerskosten 1.20%
Prestatiecommissie 12% High Watermark
Instapkosten
Lopende kosten 1,51%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie 1,32% (max 4.000 EUR)
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) N/A
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico (maar niet risicoloos)

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico


Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 in 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaarl. Rend.
2020 3,60% - - - - - - - - - - - 6,08% (YTD)
2019 13,18% 4,51% 1,45% 6,17% -5,43% 7,00% 0,81% 1,48% -6,31% 3,10% 2,68% 0,47% 31,42%
2018 - - - - - - - 4,30% -1,99% -16,28% -0,01% -8,99% -24,72%
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Perf. Ann.
2020 102,49 - - - - - - - - - - - 6,08% (YTD)
2019 85,20 89,04 90,33 95,90 90,69 97,04 97,83 99,28 93,02 95,90 98,47 98,93 31,42%
2018 - - - - - - - 100,83 98,82 82,73 82,72 75,28 -24,72%

Strategie van het fonds

Het compartiment streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen.

In normale marktomstandigheden belegt het compartiment voornamelijk in aandelen of andere effecten die aandelen vertegenwoordigen, van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende landen, China en Rusland, en in elke valuta.

De fondsbeheerder volgt een gedisciplineerde beleggingsbenadering gebaseerd op de analyse van menselijk gedrag tijdens diverse fasen van de welvaartscyclus. Op die basis selecteert de fondsbeheerder ongeveer 35 tot 60 bedrijven met een hoge winstgroei en een sterke en stabiele concurrerende bedrijfsvoering. Hoewel de portefeuille gediversifieerd is op het gebied van regio's en economische sectoren, is deze niet samengesteld met een of andere marktindex als benchmark. De fondsbeheerder heeft over het algemeen een voorkeur voor regio's en landen die een bovengemiddelde potentiële groei laten zien. De beheerder streeft ernaar om de posities in andere valuta's dan de Euro die meer dan 2,5% van de netto-inventariswaarde van de aandelenklasse vertegenwoordigen, af te dekken.

De MSCI All Country World index is een referentie voor het beleggingsuniversum van de fondsbeheerder. Deze dient echter alleen ter informatie omdat het compartiment wordt beheerd op discretionaire basis en de portefeuille grote afwijkingen laat zien ten opzichte van de index.

Dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 6 jaar op te nemen.

Deze aandelencategorieën keren geen dividenden uit (dit betekent dat alle inkomsten die door het compartiment worden ontvangen, worden toegevoegd aan de aandelenprijs).

U kunt dagelijks orders plaatsen om aandelen van het compartiment te kopen of te verkopen.

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de EBi van het compartiment.

Fondsbeheerder

Andrew Dalrymple

De fondsbeheerder gelooft dat er een natuurlijke menselijke drang bestaat om op zoek te gaan naar een beter leven en dat dit resulteert in een voorspelbaar en herhaalbaar gedragspatroon doorheen de economieën en markten in de verschillende stadia van de waardecreatie. Daarvoor heeft hij een Wealth Cycle-benadering en -analyse ontwikkeld om de groeidomeinen, die uit deze tendens naar voor komen, te identificeren en te betreden. Zo wordt de aandelenzoektocht geleid naar specifieke sectoren en regio's. 
 
Aandelen die uit deze thematische en macroanalyse naar boven komen worden vervolgens onderworpen aan forensisch financieel onderzoek en zij moeten minimaal beantwoorden aan de volgende financiële criteria:
- Een groei van de winst per aandeel (EPS) van minstens 15% per jaar;
- Een minimaal rendement van het eigen vermogen (ROE) van 15%;
- Sterke balans en duidelijkheid rond de cashflow doorheen de bedrijfscyclus heen;
- Een koers-winstverhouding tot de verwachte winstgroei (PEG) van minder dan 1,5x; 
- Een beurskapitalisatie van meer dan $750 miljoen.
 
De aandelenselectie vloeit niet enkel voort uit screening maar ook uit de intellectuele ervaring die de manager en zijn team door de jaren heen hebben opgebouwd bij het beleggen in wereldwijde groeiaandelen en, nog belangrijker, uit rechtstreekse ontmoetingen met bedrijven. De fondsbeheerder is gevestigd in Edinburgh, een toonaangevend Europees financieel centrum dat een uitstekende doorstroom kent van internationale bedrijven maar ook een uitstekende en persoonlijke toegang biedt tot hun management. Deze ontmoetingen worden substantieel aangevuld met overzeese beleggingsbezoeken en het reisbudget voor onderzoek van de beheerder is een van de hoogste uitgavenposten op zijn winst- en verliesrekening. Doorgaans ontmoet de fondsbeheerder jaarlijks zo'n 300 bedrijven uit verschillende sectoren en regio's.

 

De beheerder selecteert de beleggingen in de portefeuille in functie van zijn overtuigingen. Zijn voorkeur gaat uit naar ondernemingen die volgens hem sterke groeivooruitzichten van hun winst bieden en die een solide concurrentiële positie genieten.

De aldus samengestelde portefeuille zal gediversifieerd zijn wat betreft geografische zones en economische sectoren. De fondsbeheerder volgt een gedisciplineerde beleggingsbenadering gebaseerd op de analyse van menselijk gedrag tijdens diverse fasen van de welvaartscyclus. Op die basis selecteert de fondsbeheerder ongeveer 35 tot 60 bedrijven met een hoge winstgroei en een sterke en stabiele concurrerende bedrijfsvoering.

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming of kapitaalgarantie, noch een garantie op een vast rendement. Het risicoprofiel van het compartiment weerspiegelt de volgende factoren: 1) zij belegt voornamelijk in aandelen en 2) zij kan bepaalde economische sectoren of regio's bevoordelen, inclusief opkomende markten.

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

Daarnaast is het compartiment blootgesteld aan andere risico's: tegenpartij- (het compartiment kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is, of niet in staat is, om haar verplichtingen tegenover het compartiment na te komen) en wettelijke en fiscale risico’s (het compartiment kan beïnvloed worden door buitenlandse wettelijke en fiscale wijzigingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht kunnen zijn).

 

Portefeuilleverdeling

Geografische verdeling

Top-10 gerangschikt volgens onderliggende waarde

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 36,0%
DEXCOM INC 5,0%
SEA LTD-ADR 4,0%
HYPOPORT AG 4,0%
MEITUAN DIANPING B 4,0%
ADOBE SYSTEMS INC 4,0%
ZOETIS INC 3,0%
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 3,0%
APPIAN CORP 3,0%
KORNIT DIGITAL LTD 3,0%
VISA INC-CLASS A SHARES 3,0%

Type effecten

Sectoriële verdeling volgens onderliggende waarde

Equity Play (groei) / Yield Play (rendement)

Top-5 converteerbare obligaties

Top-5 aandelen

Top-10 gerangschikt volgens instrument

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 36,0%
DEXCOM INC 5,0%
SEA LTD-ADR 4,0%
HYPOPORT AG 4,0%
MEITUAN DIANPING B 4,0%
ADOBE SYSTEMS INC 4,0%
ZOETIS INC 3,0%
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 3,0%
APPIAN CORP 3,0%
KORNIT DIGITAL LTD 3,0%
VISA INC-CLASS A SHARES 3,0%

Beurskapitalisatie

Evolutie van de ratio's

* De cijfers van vóór 30 juni 2006 zijn die van de onderliggende waarden van de Bevek TreeTop Convertible International.

Andere statistieken