Fonds prestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop Patrimoine Conservative P EUR

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop Patrimoine Conservative P EUR vs Samengestelde Index(1)

479=(1) De Samengestelde Index bestaat uit 70% Euro Government 1-3Y Bonds Index en 30% MSCI All Countries World Index, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd in lokale munt. Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index.

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop Patrimoine Conservative P EUR vs Samengestelde Index(1)

479=(1) De Samengestelde Index bestaat uit 70% Euro Government 1-3Y Bonds Index en 30% MSCI All Countries World Index, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd in lokale munt. Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index.

Laatste NIW in EUR
(25-02-2020)
123,57

Gecumuleerd rendement
op 25-02-2020

Fonds Samengestelde Index (1)
YTD 0,55% 0,85%
1 jaar 3,48% 5,42%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 25-02-2020

Fonds Samengestelde Index (1)
3 jaar 0,89% 3,31%
5 jaar 0,46% 2,75%
Oorsprong* 2,56% 4,35 %

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2011).

In het verleden behaalde resultaten van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bronnen : Degroof Petercam Asset Services en Bloomberg voor de periode 2011 - 2020

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar in de kranten l'Echo of De Tijd.

Algemene informatie

Naam van het fonds TreeTop Portfolio SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Patrimoine Conservative
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur compartiment van NON UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Luxemburgs recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse P EUR
Dividendbeleid Capitalisation
Oprichtingsdatum 2011
ISIN-code LU0675136062
Initiële minimuminv. €250,000
Fondstype Non-UCITS
Liquiditeit Daily
Vestigingsplaats Luxembourg
Beleggerstype All investors
Beheerskosten 0.60%
Prestatiecommissie None
Instapkosten* Max. 1.5%
Lopende kosten 0,97%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie N/A
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) 30%
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico (maar niet risicoloos)

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico


Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.

* Er zijn geen instapkosten van toepassing voor een inschrijving op actief beheerde fondsen via een beheersmandaat, een overeenkomst van beleggingsadvies of een mandaat voor het ontvangen en doorgeven van orders afgesloten bij TreeTop Asset Management Belgium.

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 in 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaarl. Rend.
2020 0,17% - - - - - - - - - - - 0,55% (YTD)
2019 2,35% 1,28% -0,18% 1,09% -1,63% 1,25% -0,66% -0,52% -0,55% 1,74% 1,52% 0,78% 6,58%
2018 2,06% -0,70% -1,67% 0,50% -0,27% -0,94% -0,09% -0,53% -1,30% -4,05% -0,27% -2,56% -9,50%
2017 1,47% 1,96% 1,70% 0,43% 0,67% -0,03% 0,74% 0,14% 1,25% 0,84% -0,67% 0,67% 9,53%
2016 -4,19% -0,78% 1,35% 0,04% 0,72% -1,57% 1,85% 0,37% 0,13% -0,52% 0,28% 0,11% -2,32%
2015 0,40% 0,94% 0,50% 0,26% 0,95% -1,24% 0,35% -1,94% -1,30% 1,82% 0,07% -0,96% -0,21%
2014 -0,26% 1,27% -0,29% -0,15% 0,50% 0,24% 0,29% 0,49% -0,50% -0,23% 0,62% -0,22% 1,77%
2013 0,92% 0,22% 0,50% 0,74% 0,80% -1,26% 1,08% 0,06% 0,88% 1,23% 0,97% 0,62% 6,95%
2012 2,48% 1,70% 0,27% 0,06% -1,74% 0,48% 1,21% 0,66% 1,01% -0,03% 0,73% 1,13% 8,21%
2011 - - - - - - - - - - -1,87% 1,08% 1,32%
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Perf. Ann.
2020 123,10 - - - - - - - - - - - 0,55% (YTD)
2019 118,01 119,52 119,31 120,61 118,65 120,13 119,34 118,72 118,07 120,12 121,94 122,89 6,58%
2018 130,03 129,12 126,97 127,61 127,26 126,07 125,96 125,29 123,66 118,65 118,33 115,30 -9,50%
2017 118,03 120,34 122,39 122,92 123,74 123,70 124,62 124,79 126,35 127,41 126,56 127,41 9,53%
2016 114,09 113,20 114,73 114,78 115,61 113,79 115,90 116,33 116,48 115,87 116,19 116,32 -2,32%
2015 119,81 120,94 121,54 121,86 123,02 121,50 121,92 119,56 118,00 120,15 120,23 119,08 -0,21%
2014 116,96 118,44 118,10 117,92 118,51 118,80 119,14 119,72 119,12 118,85 119,59 119,33 1,77%
2013 110,65 110,89 111,44 112,27 113,17 111,74 112,95 113,02 114,02 115,42 116,54 117,26 6,95%
2012 103,83 105,59 105,88 105,94 104,10 104,60 105,87 106,57 107,65 107,62 108,41 109,64 8,21%
2011 - - - - - - - - - - 100,24 101,32 1,32%

Strategie van het fonds

Het compartiment TreeTop Patrimoine Conservative streeft naar een meerwaarde voor uw belegging op middellange termijn door middel van het actief beheer van een niet-geïndexeerde en gediversifieerde portefeuille bestaande uit verschillende klassen activa.

In normale markt omstandigheden zal het merendeel van de portefeuille bestaan uit obligaties, vastrentende geldmarktinstrumenten of bankdeposito’s. Er zal tot een derde van het compartiment belegd worden in effecten die blootgesteld worden aan de aandelen markten.

Het compartiment mag tevens derivaten gebruiken met beleggingsdoeleinden of om de investeringsrisico’s in te dekken. Het compartiment mag beleggen in effecten overal ter wereld, de opkomende markten inbegrepen.

Met zorg om het compartiment via verschillende prestatie bronnen voldoende te diversifiëren, zal het compartiment beheerd worden door verschillende beheerders die ieder hun eigen actieve aanpak zullen volgen. Indien er aandelenklassen in EUR bestaan met een dekking van het wisselkoersrisico, zal de voorkeur aan deze gegeven worden.

Het compartiment wordt op een discretionaire basis beheerd zonder enige referte tot een index.

Fondsbeheerders

Jacques Berghmans
Andrew Dalrymple
Sharon Bentley-Hamlyn

Het investeringsproces van het compartiment TreeTop Patrimoine Conservative streeft ernaar om de bronnen van rendement te diversifiëren tussen verschillende klassen activa, verschillende regio’s, verschillende economische sectoren en verschillende beheerders. 

De portefeuille is verdeeld tussen twee verschillende componenten: Een eerste “aandelen” component die direct of indirect bloot gesteld aan de internationale aandelen (aandelen, andere geldmarktinstrumenten gelijkstellend aan aandelen, warrants en koopopties op aandelen…) en tweede component met een “vaste rente” bestaande uit obligaties, geldmarktinstrumenten en bankdeposito’s.

  • Het "vaste rente" component is beheerd op een conservatieve wijze: de prioriteit is gegeven aan het behouden van uw kapitaal ten opzichte van rendement. De investeringen zijn voornamelijk belegd in overheidspapier, bedrijfsobligaties of obligaties van financiële instellingen van kwaliteitsbanken of bankdeposito’s. Het merendeel van de beleggingen zijn geïnvesteerd in effecten uitgedrukt in Euro.
  • Het "aandelen" component is verdeeld over de verschillende Managementteams van TreeTop Asset Management waarvan ieder zijn eigen globale beleggingsaanpak volgt. 

De risico’s worden permanent opgevolgd zodat het “aandelen” risico nooit meer dan een derde van de globale portefeuille voorstelt.

Er bestaan geen financiële effecten zonder risico en beleggen vertegenwoordigt een gok op de toekomst. Bijkomend aan inschattingsfouten, de verschillende oncontroleerbare gebeurtenissen van politieke (politieke crisis, oorlog…), economische, financiële (bankencrisis, wijziging van het monetaire beleid…), technologische orde (ontdekking die grote veranderingen opwekken… ) of specifiek voor een onderneming (strategische fout, competitieve verandering…) kunnen mogelijke interessante beleggingen sterk benadelen.

De meest efficiënte manier om het risico te reduceren is de diversificatie van de verschillende bronnen van rendement onder de verschillende activa klassen, regio’s, economische sectoren en globale beheerders.

Diversificatie van activa klassen en behoud van kapitaal

De globale portefeuille includeert een “vaste rente” component die er voornamelijk naar streeft het belegde kapitaal te behouden. Het doel van het compartiment is dat het deel van deze component nooit minder van de globale portefeuille inneemt.

Diversificatie van de beheerders

De globale portefeuille is beheerd door twee of meer management teams die elk hun eigen investering stijl hebben.

Weging van de beleggingen

Elk management team beheert een gediversifieerd portefeuille binnen de globale portefeuille. De algemene regel binnen het “aandelen” component is dat de waarde van een afzonderlijke positie zelden meer dan 3% van de globale portefeuille zal vertegenwoordigen.

Sectorale diversificatie

Een gezonde distributie tussen de verschillende MSCI sectoren is gezocht binnen het “aandelen” component van de globale portefeuille.

Geografische diversificatie

Er worden drie grote investeringszones beschouwd: America, Europa-Afrika en Asia-Pacific. De doelstelling van het compartiment, wat betreft het beheer van het “aandelen” component, is dat geen enkele afzonderlijke zone meer dan 50% van dit component vertegenwoordigt.

Dekking van het wisselkoersrisico

We geloven dat gokken op valuta’s is een riskante keuze dat voornamelijk de waarde van de aandeelhouders vernietigt op lange termijn. Onze meerwaarde bestaat uit de selectie van veelbelovende aandelen en het risicobeheer van een portefeuille.

Met het oog op transparantie, de performance en een eenvoudiger beheer,  indien er aandelenklassen in EUR bestaan met een dekking van het wisselkoersrisico, zal de voorkeur aan deze gegeven worden.

Portefeuilleverdeling

Geografische verdeling1

* inclus: Cash & dépôts 54,2% - Emprunt d'Etat 7,2%

(1) Dit fonds investeert in andere fondsen die door TreeTop Asset Management beheerd worden. De informatie over de portefeuille structuur is gebaseerd op de investeringen die in deze fondsen aangehouden worden.

Top-10 gerangschikt volgens onderliggende waarde

Type effecten1

(1) Dit fonds investeert in andere fondsen die door TreeTop Asset Management beheerd worden. De informatie over de portefeuille structuur is gebaseerd op de investeringen die in deze fondsen aangehouden worden.

Sectoriële verdeling volgens onderliggende waarde

Equity Play (groei) / Yield Play (rendement)

Top-5 converteerbare obligaties

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 9,7%
AGEAS / FORTIS BANK SA/NV FLOATING RATE PERPETUAL 9,3%
HORIZON PHARMA INV LTD 2.5% 15/03/22 0,4%

Top-5 aandelen

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 4,3%
ASHTEAD GROUP PLC 1,1%
FUFENG GROUP LTD 0,9%
NORWEGIAN FINANS HOLDING AS 0,8%
HYPOPORT AG 0,8%
IWG PLC 0,7%

Top-10 gerangschikt volgens instrument

Beurskapitalisatie

Evolutie van de ratio's

* De cijfers van vóór 30 juni 2006 zijn die van de onderliggende waarden van de Bevek TreeTop Convertible International.

Andere statistieken