Fonds prestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop Patrimoine International P EUR

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop Patrimoine International P EUR vs Samengestelde Index(1)

(1) De Samengestelde Index bestaat uit 40% Euro Government 1-3Y Bonds Index en 60% MSCI All Countries World Index, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd in lokale munt. Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index.

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop Patrimoine International P EUR vs Samengestelde Index(1)

(1) De Samengestelde Index bestaat uit 40% Euro Government 1-3Y Bonds Index en 60% MSCI All Countries World Index, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd in lokale munt. Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index.

Laatste NIW in EUR
(25-02-2020)
145,14

Gecumuleerd rendement
op 25-02-2020

Fonds Samengestelde Index (1)
YTD 0,76% 1,62%
1 jaar 6,10% 10,53%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 25-02-2020

Fonds Samengestelde Index (1)
3 jaar 1,05% 6,55%
5 jaar 0,53% 5,29%
Oorsprong* 4,55% 7,57 %

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2011).

In het verleden behaalde resultaten van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bronnen : Degroof Petercam Asset Services en Bloomberg voor de periode 2011 - 2020

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar in de kranten l'Echo of De Tijd.

Algemene informatie

Naam van het fonds TreeTop Portfolio SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Patrimoine International
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur compartiment van NON UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Luxemburgs recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse P EUR
Dividendbeleid Capitalisation
Oprichtingsdatum 2011
ISIN-code LU0675135841
Initiële minimuminv. €250,000
Fondstype Non-UCITS
Liquiditeit Daily
Vestigingsplaats Luxembourg
Beleggerstype All investors
Beheerskosten 1.00%
Prestatiecommissie None
Instapkosten* Max. 1.5%
Lopende kosten 1,30%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie N/A
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) 30%
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico (maar niet risicoloos)

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico


Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.

* Er zijn geen instapkosten van toepassing voor een inschrijving op actief beheerde fondsen via een beheersmandaat, een overeenkomst van beleggingsadvies of een mandaat voor het ontvangen en doorgeven van orders afgesloten bij TreeTop Asset Management Belgium.

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 in 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaarl. Rend.
2020 0,06% - - - - - - - - - - - 0,76% (YTD)
2019 5,00% 2,74% -0,39% 2,32% -3,02% 2,36% -0,88% -1,00% -0,98% 2,86% 2,46% 1,47% 13,40%
2018 3,73% -1,42% -3,39% 1,18% 0,54% -1,92% -0,17% -0,54% -2,65% -8,17% -0,59% -5,06% -17,40%
2017 2,00% 3,24% 2,99% 0,79% 1,12% -0,35% 1,43% -0,58% 2,00% 1,49% -1,28% 1,45% 15,20%
2016 -7,44% -1,02% 3,03% 0,30% 1,40% -3,12% 3,94% 0,81% -0,35% -0,81% 0,53% 0,13% -3,00%
2015 1,45% 2,73% 0,75% 0,31% 1,38% -2,13% 0,93% -4,07% -2,83% 4,29% 0,29% -1,66% 1,10%
2014 -0,64% 2,49% -0,80% -0,46% 0,96% 0,47% 0,49% 0,88% -1,22% -0,75% 1,67% -0,48% 2,60%
2013 2,61% 0,74% 1,11% 1,29% 1,99% -2,68% 2,46% 0,10% 2,13% 2,47% 1,84% 1,51% 16,60%
2012 4,21% 3,02% 0,13% -0,31% -4,30% 1,05% 1,87% 1,28% 1,95% -0,24% 1,23% 2,70% 13,00%
2011 - - - - - - - - - - -0,83% 1,02% 0,80%
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Perf. Ann.
2020 144,12 - - - - - - - - - - - 0,76% (YTD)
2019 133,35 137,01 136,48 139,65 135,43 138,62 137,40 136,03 134,70 138,55 141,96 144,04 13,40%
2018 159,53 157,27 151,94 153,73 154,56 151,60 151,34 150,52 146,53 134,56 133,77 127,00 -17,40%
2017 136,21 140,62 144,83 145,98 147,61 147,10 149,20 148,34 151,30 153,56 151,59 153,79 15,20%
2016 127,48 126,18 130,00 130,39 132,21 128,08 133,13 134,21 133,74 132,66 133,36 133,54 -3,00%
2015 138,15 141,92 142,98 143,42 145,40 142,31 143,63 137,79 133,89 139,63 140,04 137,72 1,10%
2014 131,90 135,19 134,11 133,49 134,77 135,40 136,07 137,27 135,60 134,58 136,83 136,18 2,60%
2013 116,85 117,71 119,02 120,56 122,96 119,66 122,60 122,72 125,33 128,42 130,78 132,75 16,60%
2012 104,98 108,15 108,29 107,95 103,31 104,39 106,34 107,70 109,80 109,54 110,89 113,88 13,00%
2011 - - - - - - - - - - 99,72 100,74 0,80%

Strategie van het fonds

Het compartiment streeft naar een meerwaarde voor uw belegging op lange termijn door middel van het actief beheer van een niet-geïndexeerde en gediversifieerde portefeuille bestaande uit verschillende activa klassen.

In normale markt omstandigheden zal het merendeel van de portefeuille bestaan uit aandelen, koopopties en warrants op aandelen; uit obligaties, vastrentende geldmarktinstrumenten of bankdeposito’s.

Het compartiment mag tevens derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden of om de beleggingsrisico’s in te dekken. Het compartiment mag beleggen in effecten overal ter wereld, de opkomende markten inbegrepen. De globale blootstelling aan de aandelenmarkt zal nooit groter dan 60% van de totale waarde van de portefeuille bedragen. De beleggingen zullen hetzij rechtsreeks, hetzij door middel van fondsen beheerd door TreeTop Asset Management gemaakt worden.

Met zorg om het compartiment via verschillende prestatie bronnen voldoende te diversifiëren, zal het compartiment beheerd worden door verschillende beheerders die ieder hun eigen actieve aanpak zullen volgen. Indien er aandelenklassen in EUR bestaan met een dekking van het wisselkoersrisico, zal de voorkeur aan deze gegeven worden.

Het compartiment wordt op een discretionaire basis beheerd zonder enige referte tot een index.

Fondsbeheerders

Jacques Berghmans
Andrew Dalrymple
Sharon Bentley-Hamlyn

Het investeringsproces van het compartiment TreeTop Patrimoine International streeft er naar om de bronnen van rendement te diversifiëren tussen verschillende activa klassen, verschillende regio’s, verschillende economische sectoren en verschillende beheerders. 

De portefeuille is ingedeeld in twee verschillende componenten: Een eerste “aandelen” component die direct of indirect blootgesteld is aan de internationale aandelen (aandelen, andere geldmarktinstrumenten gelijkgesteld met aandelen, warrants en koopopties op aandelen…) en een tweede component met een “vaste rente” bestaande uit obligaties, geldmarktinstrumenten en bankdeposito’s.

  • Het "aandelen" component is verdeeld over de verschillende Managementteams van TreeTop Asset Management waarvan ieder zijn eigen globale beleggingsaanpak volgt.
  • Het "vaste rente" component is beheerd op een conservatieve wijze: de prioriteit wordt gegeven aan het behoud van uw kapitaal ten opzichte van rendement. De investeringen zijn voornamelijk belegd in overheidspapier, bedrijfsobligaties of obligaties van financiële instellingen of van bankdeposito’s van kwaliteitsbanken. Het merendeel van de beleggingen zijn geïnvesteerd in effecten uitgedrukt in Euro.

De resulterende portefeuille van het investeringsproces is een internationale portefeuille, evenwichtig verdeeld over de verschillende activa klassen en de verschillende risico’s maar niet geïndexeerd. De risico’s worden permanent opgevolgd zodat het “aandelen” risico nooit meer dan 60% van de globale portefeuille vertegenwoordigd.

Er bestaan geen financiële effecten zonder risico en beleggen vertegenwoordigt een gok op de toekomst. Bijkomend aan inschattingsfouten, de verschillende oncontroleerbare gebeurtenissen van politieke (politieke crisis, oorlog…), economische, financiële (bankencrisis, wijziging van het monetaire beleid…), technologische orde (ontdekking die grote veranderingen opwekken… ) of specifiek voor een onderneming (strategische fout, competitieve verandering…) kunnen mogelijke interessante beleggingen sterk benadelen.

De meest efficiënte manier om het risico te reduceren, is de diversificatie van de verschillende bronnen van rendement onder de verschillende activa klassen, regio’s, economische sectoren en globale beheerders.

Diversificatie van activa klassen en behoud van kapitaal

De globale portefeuille includeert een “vaste rente” component die er voornamelijk naar streeft het belegde kapitaal te behouden. Het doel van het compartiment is dat het deel van deze component nooit groter dan 40% van de globale portefeuille inneemt.

Diversificatie van de beheerders

De globale portefeuille is beheerd door twee of meer management teams die elk hun eigen investeringsstijl hebben.

Weging van de beleggingen

Elk management team beheert een gediversifieerd portefeuille binnen de globale portefeuille. De algemene regel binnen het “aandelen” component is dat de waarde van een afzonderlijke positie zelden meer dan 5% van de globale portefeuille zal vertegenwoordigen.

Sectorale diversificatie

Een gezonde distributie tussen de verschillende MSCI sectoren is gezocht binnen het “aandelen” component van de globale portefeuille.

Geografische diversificatie

Er worden drie grote investeringszones beschouwd: America, Europa-Afrika en Asia-Pacific. De doelstelling van het compartiment, wat betreft het beheer van het “aandelen” component, is dat geen enkele afzonderlijke zone meer dan 50% van dit component vertegenwoordigt.

Dekking van het wisselkoersrisico

We geloven dat gokken op valuta’s een riskante keuze zijn die voornamelijk de waarde van de aandeelhouders vernietigt op lange termijn. Onze meerwaarde bestaat uit de selectie van veelbelovende aandelen en het beheer van het risico van een aandelenportefeuille.

Met het oog op transparantie, de performance en een eenvoudiger beheer,  indien er aandelenklassen in EUR bestaan met een dekking van het wisselkoersrisico, zal de voorkeur aan deze gegeven worden.

Portefeuilleverdeling

Geografische verdeling1

* inclus: Cash & dépôts 28,0% - Emprunt d'Etat 3,4%

(1) Dit fonds investeert in andere fondsen die door TreeTop Asset Management beheerd worden. De informatie over de portefeuille structuur is gebaseerd op de investeringen die in deze fondsen aangehouden worden.

Top-10 gerangschikt volgens onderliggende waarde

Type effecten1

(1) Dit fonds investeert in andere fondsen die door TreeTop Asset Management beheerd worden. De informatie over de portefeuille structuur is gebaseerd op de investeringen die in deze fondsen aangehouden worden.

Sectoriële verdeling volgens onderliggende waarde

Equity Play (groei) / Yield Play (rendement)

Top-5 converteerbare obligaties

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 10,8%
AGEAS / FORTIS BANK SA/NV FLOATING RATE PERPETUAL 10,1%
HORIZON PHARMA INV LTD 2.5% 15/03/22 0,7%

Top-5 aandelen

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 8,6%
ASHTEAD GROUP PLC 2,3%
FUFENG GROUP LTD 1,9%
NORWEGIAN FINANS HOLDING AS 1,6%
HYPOPORT AG 1,5%
IWG PLC 1,3%

Top-10 gerangschikt volgens instrument

Beurskapitalisatie

Evolutie van de ratio's

* De cijfers van vóór 30 juni 2006 zijn die van de onderliggende waarden van de Bevek TreeTop Convertible International.

Andere statistieken