Fonds prestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop Patrimoine International P EUR

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop Patrimoine International P EUR vs Samengestelde Index(1)

(1) De Samengestelde Index bestaat uit 40% Euro Government 1-3Y Bonds Index en 60% MSCI All Countries World Index, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd in lokale munt. Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index.

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop Patrimoine International P EUR vs Samengestelde Index(1)

(1) De Samengestelde Index bestaat uit 40% Euro Government 1-3Y Bonds Index en 60% MSCI All Countries World Index, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd in lokale munt. Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index.

Laatste NIW in EUR
(01-07-2020)
145,74

Gecumuleerd rendement
op 01-07-2020

Fonds Samengestelde Index (1)
YTD 1,18% -2,40%
1 jaar 4,68% 3,00%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 01-07-2020

Fonds Samengestelde Index (1)
3 jaar -0,31% 4,08%
5 jaar 0,42% 4,30%
Oorsprong* 4,42% 6,78 %

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2011).

In het verleden behaalde resultaten van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bronnen : Degroof Petercam Asset Services en Bloomberg voor de periode 2011 - 2020

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar in de kranten l'Echo of De Tijd.

Algemene informatie

Naam van het fonds TreeTop Portfolio SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Patrimoine International
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur compartiment van NON UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Luxemburgs recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse P EUR
Dividendbeleid Kapitalisatie
Oprichtingsdatum 2011
ISIN-code LU0675135841
Initiële minimuminv. €250,000
Fondstype Non-UCITS
Liquiditeit Dagelijks
Vestigingsplaats Luxemburg
Beleggerstype Alle beleggers
Beheerskosten 1.00%
Prestatiecommissie None
Instapkosten* Max. 1.5%
Lopende kosten 1,30%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie N/A
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) 30%
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico (maar niet risicoloos)

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico


Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.

* Er zijn geen instapkosten van toepassing voor een inschrijving op actief beheerde fondsen via een beheersmandaat, een overeenkomst van beleggingsadvies of een mandaat voor het ontvangen en doorgeven van orders afgesloten bij TreeTop Asset Management Belgium.

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 in 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaarl. Rend.
2020 0,06% -0,70% -14,31% 8,55% 5,42% 3,21% - - - - - - 1,18% (YTD)
2019 5,00% 2,74% -0,39% 2,32% -3,02% 2,36% -0,88% -1,00% -0,98% 2,86% 2,46% 1,47% 13,42%
2018 3,73% -1,42% -3,39% 1,18% 0,54% -1,92% -0,17% -0,54% -2,65% -8,17% -0,59% -5,06% -17,42%
2017 2,00% 3,24% 2,99% 0,79% 1,12% -0,35% 1,43% -0,58% 2,00% 1,49% -1,28% 1,45% 15,16%
2016 -7,44% -1,02% 3,03% 0,30% 1,40% -3,12% 3,94% 0,81% -0,35% -0,81% 0,53% 0,13% -3,04%
2015 1,45% 2,73% 0,75% 0,31% 1,38% -2,13% 0,93% -4,07% -2,83% 4,29% 0,29% -1,66% 1,13%
2014 -0,64% 2,49% -0,80% -0,46% 0,96% 0,47% 0,49% 0,88% -1,22% -0,75% 1,67% -0,48% 2,58%
2013 2,61% 0,74% 1,11% 1,29% 1,99% -2,68% 2,46% 0,10% 2,13% 2,47% 1,84% 1,51% 16,57%
2012 4,21% 3,02% 0,13% -0,31% -4,30% 1,05% 1,87% 1,28% 1,95% -0,24% 1,23% 2,70% 13,26%
2011 - - - - - - - - - - -0,83% 1,02% 0,55%
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Perf. Ann.
2020 144,12 143,11 122,63 133,12 140,33 144,84 - - - - - - 1,18% (YTD)
2019 133,35 137,01 136,48 139,65 135,43 138,62 137,40 136,03 134,70 138,55 141,96 144,04 13,42%
2018 159,53 157,27 151,94 153,73 154,56 151,60 151,34 150,52 146,53 134,56 133,77 127,00 -17,42%
2017 136,21 140,62 144,83 145,98 147,61 147,10 149,20 148,34 151,30 153,56 151,59 153,79 15,16%
2016 127,48 126,18 130,00 130,39 132,21 128,08 133,13 134,21 133,74 132,66 133,36 133,54 -3,04%
2015 138,15 141,92 142,98 143,42 145,40 142,31 143,63 137,79 133,89 139,63 140,04 137,72 1,13%
2014 131,90 135,19 134,11 133,49 134,77 135,40 136,07 137,27 135,60 134,58 136,83 136,18 2,58%
2013 116,85 117,71 119,02 120,56 122,96 119,66 122,60 122,72 125,33 128,42 130,78 132,75 16,57%
2012 104,98 108,15 108,29 107,95 103,31 104,39 106,34 107,70 109,80 109,54 110,89 113,88 13,26%
2011 - - - - - - - - - - 99,72 100,74 0,55%

Strategie van het fonds

Het compartiment streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen.

In normale marktomstandigheden belegt het compartiment in een gediversifieerde en evenwichtige portefeuille die bestaat uit aandelen enerzijds, en vastrentende instrumenten in euro anderzijds.

Teneinde de bronnen van risico en rendement te diversifiëren, belegt het compartiment in verschillende activaklassen, inclusief aandelen en vastrentende instrumenten. Beleggingen zullen ofwel direct worden uitgevoerd, ofwel via deelnemingsrechten van andere fondsen. Andere fondsen zullen voornamelijk gediversifieerde fondsen zijn die geen leningen aangaan en worden beheerd door de Beheerder. Wanneer er in andere fondsen wordt belegd, zal het compartiment beleggen in aandelencategorieën die zijn afgedekt naar het valutarisico, op voorwaarde dat dergelijke aandelen bestaan. Het compartiment kan ook tot 100% van zijn vermogen beleggen in deelnemingsrechten van één fonds met een beleggingsdoelstelling die gelijk is aan die van het compartiment. Het compartiment zal geen leningen afsluiten voor beleggingsdoeleinden.

Het compartiment wordt op discretionaire wijze beheerd, zonder verwijzingen naar indexen.

Dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 4 jaar op te nemen.

Deze aandelencategorie keert geen dividenden uit (dit betekent dat alle inkomsten die door het compartiment worden ontvangen, worden toegevoegd aan de aandelenprijs).

U kunt dagelijks orders plaatsen om aandelen van het compartiment te kopen of te verkopen.

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de EBi van het compartiment.

Fondsbeheerders

Jacques Berghmans
Andrew Dalrymple
Sharon Bentley-Hamlyn

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming of kapitaalgarantie, noch een garantie op een vast rendement. 
Het risicoprofiel van het compartiment weerspiegelt de volgende factoren: 1) het compartiment kan tot 60% van zijn portefeuille beleggen in aandelen of deelnemingsrechten van fondsen die belegd zijn in aandelen, 2) het compartiment zal minstens 40% van zijn portefeuille beleggen in vastrentende instrumenten of deelnemingsrechten van fondsen die beleggen in vastrentende instrumenten, en 3) het compartiment kan bepaalde economische sectoren of regio's voortrekken, inclusief opkomende markten. 

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

Daarnaast is het compartiment blootgesteld aan andere risico's:

  • Liquiditeitsrisico: Converteerbare obligaties kunnen moeilijk gewaardeerd of moeilijk verkocht worden op een gewenst tijdstip tegen een gewenste prijs, als de marktomstandigheden ongewoon zijn of als de emittent met financiële problemen kampt.
  • Risico van wanbetaling: De obligaties van een emittent kunnen waardeloos worden als deze niet in staat is zijn schulden terug te betalen. 
  • Wettelijke en fiscale risico's: Het compartiment kan beïnvloed worden door buitenlandse wets- en belastingwijzigingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht kunnen zijn.
  • Tegenpartijrisico: Het compartiment kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is, of niet in staat is, om haar verplichtingen tegenover het compartiment na te komen.

Portefeuilleverdeling

Geografische verdeling1

* inkl.: Cash & bankdep. 29,4% - Staatsobligatie 4,3%

(1) Dit fonds investeert in andere fondsen die door TreeTop Asset Management beheerd worden. De informatie over de portefeuille structuur is gebaseerd op de investeringen die in deze fondsen aangehouden worden.

Top-10 gerangschikt volgens onderliggende waarde

Type effecten1

(1) Dit fonds investeert in andere fondsen die door TreeTop Asset Management beheerd worden. De informatie over de portefeuille structuur is gebaseerd op de investeringen die in deze fondsen aangehouden worden.

Sectoriële verdeling volgens onderliggende waarde

Top-5 converteerbare obligaties

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 9,6%
AGEAS / FORTIS BANK SA/NV FLOATING RATE PERPETUAL 8,2%
ZHONGSHENG 0% 23/05/23 0,7%
SHANDONG WEIGAO / SURE FIRST 2% 16/01/25 0,7%

Top-5 aandelen

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 8,2%
HORIZON THERAPEUTICS PLC 1,9%
FUFENG GROUP LTD 1,6%
HYPOPORT AG 1,6%
VIPSHOP HOLDING LTD ADR 1,6%
NORWEGIAN FINANS HOLDING AS 1,5%

Top-10 gerangschikt volgens instrument

Beurskapitalisatie

Evolutie van de ratio's

* De cijfers van vóór 30 juni 2006 zijn die van de onderliggende waarden van de Bevek TreeTop Convertible International.

Andere statistieken