Fonds informatie

Fonds informatie
TreeTop Sequoia Equity A EUR

Laatste NIW in EUR
(16-11-2018)
81,82

Algemene informatie

Naam van het fonds TreeTop Global SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Sequoia Equity
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Luxemburgs recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse A EUR
Dividendbeleid Capitalisation
Oprichtingsdatum 2018
ISIN-code LU1836394475
Initiële minimuminv. €250
Fondstype UCITS
Liquiditeit Daily
Vestigingsplaats Luxembourg
Beleggerstype All investors
Beheerskosten 1.20%
Prestatiecommissie 12% High Watermark
Instapkosten

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico (maar niet risicoloos)

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico


Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 in 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Strategie van het fonds

Het compartiment streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen.

In normale marktomstandigheden belegt het compartiment voornamelijk in aandelen van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten, China en Rusland. Het compartiment belegt ook in andere soorten effecten, in overeenstemming met zijn doelstelling. Het compartiment kan ook derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden of om beleggingsrisico's te beperken (afdekking).

Het fondsbeheerteam selecteert - op basis van criteria zoals productinnovatie, kwaliteit van het management, leiderschap in de sector en waardering - bedrijven uit de hele wereld die solide groeivooruitzichten lijken te bieden of waarvan de effecten volgens hen ondergewaardeerd zijn. Het compartiment belegt in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van deze bedrijven en/of in financiële instrumenten die kunnen worden geconverteerd naar aandelen of het compartiment het recht geven aandelen van deze bedrijven te verwerven. Het compartiment belegt voornamelijk in bedrijven met middelgrote en grote kapitalisatie. 

De MSCI All Country World index is een referentie voor het beleggingsuniversum van de fondsbeheerder. Deze dient echter alleen ter informatie omdat het compartiment wordt beheerd op discretionaire basis en de portefeuille grote afwijkingen laat zien ten opzichte van de index.

Dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 6 jaar op te nemen.

Deze aandelenklassen keren geen dividenden uit (dit betekent dat alle inkomsten die door het compartiment worden ontvangen, worden toegevoegd aan de aandelenprijs).

U kunt dagelijks orders plaatsen om aandelen van het compartiment te kopen of te verkopen.

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de EBi van het compartiment.

Fondsbeheerder

Jacques Berghmans

Een team van beheerders is slechts succesvol wanneer het een strenge procedure naleeft bij de selectie van de beleggingen. De belangrijkste selectiecriteria zijn:

Toonaangevend bedrijf

Beleggen betekent in de eerste plaats als aandeelhouder meewerken aan de gunstige evolutie van een onderneming. Een groot deel van de toekomstige winst hangt af van het vermogen van de managers van een bedrijf om de juiste keuzes te maken en in te spelen op de permanente uitdagingen die verandering met zich meebrengen. Dit vermogen van het management om de dingen in het juiste perspectief te zien moet gekoppeld zijn aan een operationeel kwaliteitsbeheer, iets waarop wij voortdurend toezien zowel in termen van groei (omzet, winst, beleggingen, marktaandelen) als in termen van rentabiliteit (winstmarges, Return on Equity…).

Groeisectoren

Alle sectoren zijn onderhevig aan verandering en dus aan cycli. Het is belangrijk om tijdig de katalysatoren van deze veranderingen op te sporen: innovatie in producten of in consumptiegewoonten, schaalvoordelen die leiden tot de consolidatie van een sector door middel van fusies of overnames, het bestaan van hoge toetredingsdrempels... Omgekeerd is het belangrijk om tijdig op te passen voor mature sectoren of sectoren de te competitief zijn geworden.

Goedkoop

Een erkend bedrijf in een groeisector zal over het algemeen duur zijn... We mogen niet uit het oog verliezen dat wie in aandelen belegt een toekomstige stroom van winsten en dividenden koopt die voornamelijk geactualiseerd wordt rekening houdend met de rentevoeten en een risicopremie.  Een belegger zal over het algemeen een outperformance realiseren als hij deze financiële stromen goedkoop koopt en duur verkoopt. Dit vraagt een groot anticipatievermogen om eerder dan anderen het begin en het einde van sectorale cycli op te sporen.

Winsttendensen (fundamenteel momentum)

Winstgroei en veranderingen in groeitempo van de winst zijn essentieel om de geactualiseerde waarde van de dividendenstromen te bepalen. De waarde van een aandeel waarvan de geraamde winst met 10% per jaar toeneemt, kan verdubbelen indien de groei van de geraamde winst, gedurende een bepaalde tijd, met 15% per jaar stijgt. Het is daarom zeer belangrijk om de veranderingen in de winstgroei van bedrijven correct te voorspellen.

Grafiek (technisch momentum)

Een beursgrafiek toont de evolutie van een prijs. Deze evolutie is, absoluut gesproken, interessant, want zij weerspiegelt, gedurende een bepaalde tijd, de verwachtingen van de beleggers met betrekking tot een aandeel. Deze evolutie is ook in relatieve termen interessant (ten opzichte van concurrerende bedrijven of ten opzichte van indexen) want zij geeft een idee van hoe de markt de onderneming ziet, ongeacht de beurstendens op korte termijn. Ten slotte kan een beursgrafiek de beheerder waarschuwen wanneer hij een opvallende kloof ziet tussen deze grafiek en de tendens van de door de onderneming gepubliceerde fundamentals.

 

Beleggen is gokken op de toekomst.

Naast beoordelingsfouten kunnen tal van oncontroleerbare politieke (politieke crisis, oorlog...), economische en financiële (bankcrisis, verandering in monetair beleid...), technologische (ontdekking die leidt tot grote veranderingen...) en bedrijfsspecifieke (strategische fout, concurrentiële veranderingen....) een potentieel interessante belegging in een nachtmerrie veranderen.

Om het risico van een portefeuille te beoordelen wordt voornamelijk de volatiliteit van de effecten ten opzichte van de indexen geanalyseerd. Wordt getracht om de afwijkingen ten opzichte van de indexen te beperken, dan krijgt men onvermijdelijk de performance van deze indexen, verminderd met de beheerskosten, zonder dat rekening wordt gehouden met de absolute performance van het beheerde fonds.

Wij zijn resoluut gekant tegen deze benadering, want wij zijn van mening dat het echte portefeuillerisico erin bestaat dat men op middellange termijn geld verliest en dat men beter blootgesteld kan worden aan een hogere volatiliteit indien dit op middellange termijn tot een positieve performance leidt.

Het concept van de opkomende markten laat dit goed zien voor de afgelopen tien jaar: heel wat beheerders hebben slechts een zeer klein deel van de portefeuilles in deze markten belegd omdat ze volatieler waren, waardoor ze zichzelf beroofd hebben van een aanzienlijke bijdrage aan de performance van de beheerde fondsen.

De efficiëntste manier om het risico te verminderen is een geografische en sectorale diversificatie, die wij selectief toepassen, want een verspreiding over een te groot aantal aandelen is nadelig voor de performance. De limieten die door de beheerders worden vastgelegd zijn objectieven die af en toe kunnen overschreden worden in functie van de evolutie van de markten. 

Weging van de beleggingen

Het compartiment belegt in een geconcentreerde portefeuille.

Sectorale diversificatie

De fondsbeheerder belegt op discretionaire basis zonder sectorale allocatieverplichtingen.

Geografische diversificatie

De fondsbeheerder belegt zal wereldwijd, inclusief uit opkomende markten, China en Rusland.

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming of kapitaalgarantie, noch een garantie op een vast rendement. Het risicoprofiel van het compartiment weerspiegelt de volgende factoren: 1) zij kan beleggen in een beperkt aantal aandelen en 2) zij kan bepaalde economische sectoren of regio's bevoordelen, inclusief opkomende markten. 

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

Daarnaast is het compartiment blootgesteld aan andere risico's: liquiditeits- (converteerbare obligaties kunnen moeilijk gewaardeerd of moeilijk verkocht worden op een gewenst tijdstip tegen een gewenste prijs), tegenpartij- (het compartiment kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is, of niet in staat is, om haar verplichtingen tegenover het compartiment na te komen) en wettelijke en fiscale risico’s (het compartiment kan beïnvloed worden door buitenlandse wettelijke en fiscale wijzigingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht kunnen zijn).

 

Portefeuilleverdeling

Geografische verdeling

Including (>10%): China 22,1% - India 17,9% - UK 14,0% - USA 10,6%

Top-10 gerangschikt volgens onderliggende waarde

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 64,3%
FUFENG GROUP LTD 9,6%
INDIABULLS HOUSING FINANCE 9,3%
ASHTEAD GROUP PLC 8,4%
NORWEGIAN FINANS HOLDING AS 8,2%
IWG PLC 5,7%
DALI FOODS GROUP CO LTD 4,8%
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,8%
ADANI PORTS & SPECIAL ECON 4,7%
ZOOPLUS AG 4,4%
3SBIO INC 4,4%

Type effecten

Sectoriële verdeling volgens onderliggende waarde

Equity Play (groei) / Yield Play (rendement)

Top-5 converteerbare obligaties

Top-5 aandelen

Top-10 gerangschikt volgens instrument

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 57,9%
FUFENG GROUP LTD 9,6%
ASHTEAD GROUP PLC 8,4%
NORWEGIAN FINANS HOLDING AS 8,2%
IWG PLC 5,7%
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,8%
DALI FOODS GROUP CO LTD 4,8%
ZOOPLUS AG 4,4%
3SBIO/STRATEGIC INTL 0% 21/07/22 4,4%
CRITEO SA-SPON ADR 3,9%
UNITED RENTALS 3,7%

Beurskapitalisatie

Evolutie van de ratio's

* De cijfers van vóór 30 juni 2006 zijn die van de onderliggende waarden van de Bevek TreeTop Convertible International.

Andere statistieken