Fonds prestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop Sequoia Equity A EUR

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop Sequoia Equity A EUR vs MSCI AC World in EUR(1)

(1) MSCI All Countries World Index, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd in EUR. Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index.

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop Sequoia Equity A EUR vs MSCI AC World in EUR(1)

(1) MSCI All Countries World Index, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd in EUR. Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index.

Laatste NIW in EUR
(15-10-2021)
117,84

Gecumuleerd rendement
op 15-10-2021

Fonds MSCI AC World in EUR (1)
YTD 20,45% 18,72%
1 jaar 36,36% 27,63%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 15-10-2021

Fonds MSCI AC World in EUR (1)
3 jaar 11,85% 13,57%
Oorsprong* 5,12% 13,63 %

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2018).

In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bronnen : Degroof Petercam Asset Services en Bloomberg voor de periode 2018 - 2021

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar in de kranten l'Echo of De Tijd.

Algemene informatie

Algemene informatie: het woord "fonds" wordt gebruikt als een generieke term voor BEVEKs en compartimenten van BEVEKs.
Naam van het fonds TreeTop Global SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Sequoia Equity
Beheermaatschappij TreeTop Asset Management S.A.
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur Compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Luxemburgs recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse A EUR
Dividendbeleid Kapitalisatie
Oprichtingsdatum 2018
ISIN-code LU1836394475
Initiële minimuminv. €250
Fondstype UCITS
Liquiditeit Dagelijks
Vestigingsplaats Luxemburg
Beleggerstype Alle beleggers
Beheerskosten 1.20%
Prestatiecommissie 12% High Watermark
Instapkosten 0%
Lopende kosten* 1.69%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie 1.32% (max 4.000 EUR)
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) N/A
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A
De fiscale regelgeving geldt voor de gemiddelde retail klant in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en Belgisch ingezetene.

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico (maar niet risicoloos)

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico


Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.
De andere risico's worden vermeld in het hoofdstuk 'Risk management' hieronder.

* Beheerkosten zijn inbegrepen in de lopende kosten

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7 te 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren, indien nodig in overleg met de beheermaatschappij, en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Strategie van het fonds

Het compartiment streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen.

In normale marktomstandigheden belegt het compartiment voornamelijk in aandelen van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten, China en Rusland. Het compartiment belegt ook in andere soorten effecten, in overeenstemming met zijn doelstelling. Het compartiment kan ook derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden of om beleggingsrisico's te beperken (afdekking).

Het fondsbeheerteam selecteert - op basis van criteria zoals productinnovatie, kwaliteit van het management, leiderschap in de sector en waardering - bedrijven uit de hele wereld die solide groeivooruitzichten lijken te bieden of waarvan de effecten volgens hen ondergewaardeerd zijn. Het compartiment belegt in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van deze bedrijven en/of in financiële instrumenten die kunnen worden geconverteerd naar aandelen of het compartiment het recht geven aandelen van deze bedrijven te verwerven. Het compartiment belegt voornamelijk in bedrijven met middelgrote en grote kapitalisatie. 

De MSCI All Country World index is een referentie voor het beleggingsuniversum van de fondsbeheerder. Deze dient echter alleen ter informatie omdat het compartiment wordt beheerd op discretionaire basis en de portefeuille grote afwijkingen laat zien ten opzichte van de index.

Dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 6 jaar op te nemen.

Deze aandelenklassen keren geen dividenden uit (dit betekent dat alle inkomsten die door het compartiment worden ontvangen, worden toegevoegd aan de aandelenprijs).

U kunt dagelijks orders plaatsen om aandelen van het compartiment te kopen of te verkopen.

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de EBi van het compartiment.

Fondsbeheerder

Jacques Berghmans

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming of kapitaalgarantie, noch een garantie op een vast rendement. 
Het risicoprofiel van het compartiment weerspiegelt de volgende factoren: 1) het compartiment kan beleggen in een beperkt  aantal aandelen, en 2) het compartiment kan bepaalde economische sectoren of regio's voortrekken, inclusief opkomende markten. 

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

Daarnaast is het compartiment blootgesteld aan andere risico's: 

  • Liquiditeitsrisico: Converteerbare obligaties kunnen moeilijk gewaardeerd of moeilijk verkocht worden op een gewenst tijdstip tegen een gewenste prijs, als de marktomstandigheden ongewoon zijn of als de emittent met financiële problemen kampt.
  • Wettelijke en fiscale risico's: Het compartiment kan beïnvloed worden door buitenlandse wets- en belastingwijzigingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht kunnen zijn.
  • Tegenpartijrisico: Het compartiment kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is, of niet in staat is, om haar verplichtingen tegenover het compartiment na te komen.

Portefeuilleverdeling

Geografische verdeling

Top-10 gerangschikt volgens onderliggende waarde

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 62,0%
BANK NORWEGIAN 11,0%
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 9,0%
FUFENG GROUP LTD 8,0%
INDIABULLS HOUSING FINANCE 7,0%
HORIZON THERAPEUTICS PLC 5,0%
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 5,0%
ASHTEAD GROUP PLC 5,0%
UNITED RENTALS 4,0%
UPL LTD 4,0%
VIPSHOP HOLDING LTD ADR 4,0%

Type effecten

Sectorale verdeling volgens onderliggende waarde

Duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten conjunctuurgevoelig zijn (automobiel, duurzame huishoudartikelen, kledij, hotels, restaurants, vrije tijd, media en detailhandel).

Niet-duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten minder conjunctuurgevoelig zijn (voeding, drank en tabak, niet-duurzame huishoudartikelen, verzorgingsproducten, farmacie en supermarkten).

Top-5 converteerbare obligaties

Top-5 aandelen

Top-10 gerangschikt volgens instrument

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 59,0%
BANK NORWEGIAN 11,0%
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 9,0%
FUFENG GROUP LTD 8,0%
HORIZON THERAPEUTICS PLC 5,0%
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 5,0%
ASHTEAD GROUP PLC 5,0%
UNITED RENTALS 4,0%
UPL LTD 4,0%
VIPSHOP HOLDING LTD ADR 4,0%
INDIABULLS HOUSING FINANCE 4,0%

Beurskapitalisatie

Beurskapitalisatie: de totale waarde van een bedrijf op een gegeven moment, berekend door het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de beurskoers.

Evolutie van de ratio's

* De cijfers van vóór 30 juni 2006 zijn die van de onderliggende waarden van de Bevek TreeTop Convertible International.


1Y projected P/E (Price Earnings) of Koerswinstverhouding: het geeft weer hoeveel keer een bedrijf zijn jaarlijkse winst kapitaliseert en is een indicator van de relatieve waarde van een aandeel.
Estimated 5Y LTG (Long Term Growth) : schatting door de analisten van het groeipercentage op lange termijn (5 jaar) van de winst per aandeel van het bedrijf.
Current ROE (Return On Equity) of Rendement op Eigen Vermogen: de verhouding tussen de nettowinst en het eigen vermogen (aandelenkapitaal + reserves) van een bedrijf. Het ROE wordt gebruikt als maatstaf om de efficiëntie te beoordelen waarmee het management het aandelenkapitaal gebruikt dat de aandeelhouders permanent ter beschikking stellen van het bedrijf.

Andere statistieken