Dit is een publicitaire mededeling.

Fonds informatie

Fonds informatie
TreeTop US Buyback Equity Index A EUR

Laatste NIW in EUR
(20-06-2024)
98,92

Algemene informatie

Samenvatting van de rechten van de beleggers: U kunt klikken op https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie om de samenvatting van de rechten van de beleggers (in het Nederlands) terug te vinden onder de sectie “Rechten van de beleggers in de ICB’s die TreeTop beheert”.

Algemene informatie: het woord "fonds" wordt gebruikt als een generieke term voor BEVEKs en compartimenten van BEVEKs.
Naam van het fonds TreeTop SICAV
Naam van het compartiment TreeTop US Buyback Equity Index
Beheervennootschap TreeTop Asset Management S.A., beheervennootschap naar Luxemburgs recht
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur Compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Belgisch recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse A EUR
Dividendbeleid Kapitalisatie
Oprichtingsdatum 2024
ISIN-code BE6350196919
Initiële minimuminv. €100,000
Fondstype UCITS
Liquiditeit Dagelijks
Vestigingsplaats België
Beleggerstype Natuurlijke personen of rechtspersonen
Prestatiecommissie -
Instapkosten 3%
Kosten voor overstap van compartiment 0% of 0,1% voor een overstap naar het compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index.
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten 1.5%
Transactiekosten 0.2%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie 1.32% (max 4.000 EUR)
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) N/A
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A
De fiscale regelgeving geldt voor de gemiddelde retail klant in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en Belgisch ingezetene.

 

Risico-indicator

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico

Hoger risico

Voor meer informatie over de risico’s en over het risico-indicator te verkrijgen, zie de laatste Essentiële-informatiedocument en fondsprospectus.

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7 te 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren, indien nodig in overleg met de beheervennootschap, en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

Samenvatting van de rechten van de beleggers
U kunt klikken op https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie om de samenvatting van de rechten van de beleggers (in het Nederlands) terug te vinden onder de sectie “Rechten van de beleggers in de ICB’s die TreeTop beheert”.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële-informatiedocument, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking in het Frans en Nederlands.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd op de website www.fundinfo.com.

Deze documenten zijn op eenvoudig verzoek en kosteloos beschikbaar, in het Frans en Nederlands, bij TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7, 1040 Brussel, of bij de financiële instelling in België belast met het administratief beheer: CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel, of op onze website https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-indexfondsen.

Strategie van het fonds

Het product streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen via passieve replicatie van de S&P 500 Buyback FCF Index.
In normale marktomstandigheden streeft het product ernaar zijn doelstelling te verwezenlijken door, via een passief beheer, nauwgezet de samenstelling van de S&P 500 Buyback FCF Index (de 'Index') te repliceren. De Index is een aandelenindex, berekend en gepubliceerd door S&P Dow Jones Indices LLC, samengesteld uit 30 aandelen van grote Amerikaanse bedrijven die worden gekenmerkt door (i) een hoge inkoopratio van eigen aandelen, (ii) een hoge liquiditeit en (iii) een hoge beschikbare cashflow. De blootstelling van het product aan de Index zal worden verkregen via fysieke replicatie, door direct te beleggen in de aandelen waaruit de Index is samengesteld in een verhouding die hun verhouding in de Index benadert. De samenstelling van de Index wordt elk trimester herzien. Het product streeft naar een tracking error van het product en zijn index die normaliter niet meer dan 1,5% bedraagt.
U kunt elke bankwerkdag in Brussel om de terugkoop van uw rechten van deelneming verzoeken. Terugkopen worden dagelijks uitgevoerd, onder voorbehoud van de beperkingen waarin het prospectus en de statuten voorzien.
Dit product keert geen dividenden uit (het nettoresultaat en de gerealiseerde nettomeerwaarden van het product worden systematisch herbelegd).
Het product is bedoeld voor het publiek, namelijk zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die wensen te beleggen op lange termijn (wij raden een beleggingshorizon van 6 jaar aan). Zij dienen over een goede kennis te beschikken van de risico's die gepaard gaan met de financiële markten en bereid te zijn om kapitaalverliezen te aanvaarden als gevolg van schommelingen van de waarde van de activa in de portefeuille.
Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de Eid van het product.
De gepromote belegging betrekking heeft op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in een fonds en niet op de aankoop van een bepaald onderliggend activum.

Fondsbeheerder

TreeTop Asset Management S.A.

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot-hoog niveau in, en slechte marktomstandigheden zullen waarschijnlijk een invloed hebben op de waarde van de aandelen waarin het product belegt en bijgevolg op de waarde van het product zelf.
Het product is in deze categorie ingedeeld omdat het belegt in aandelen, die doorgaans meer risico inhouden dan obligaties of geldmarktinstrumenten.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

In ongewone marktomstandigheden kunnen zich nog bijkomende risico's voordoen:

  • Duurzaamheidsrisico: gebeurtenissen of situaties in verband met het ecologisch, sociaal verantwoord ondernemen of behoorlijk bestuur kunnen de waarde van een belegging sterk negatief beïnvloeden
  • Risico verbonden aan externe factoren: de randvoorwaarden kunnen veranderen, zoals het belastingstelsel
  • Wisselkoersrisico: aangezien het product belegt in effecten die luiden in andere munteenheden dan het product, is er een reëel risico dat wisselkoersschommelingen de waarde van die beleggingen beïnvloeden.

Meer informatie is te vinden in het prospectus.