Fonds prestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop World Equity Index IH

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop World Equity Index IH

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop World Equity Index IH

Laatste NIW in EUR
(25-02-2020)
1340,22

Gecumuleerd rendement
op 25-02-2020

YTD -4,35%
1 jaar 8,07%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 25-02-2020

3 jaar 6,56%
Oorsprong* 6,06%

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2015).

In het verleden behaalde resultaten van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bron: Amundi Asset Management voor de periode 2015 – 2019

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar in de kranten l'Echo of De Tijd.

Algemene informatie

Naam van het fonds TreeTop SICAV
Naam van het compartiment TreeTop World Equity Index
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Belgisch recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse IH EUR
Dividendbeleid Capitalisation
Oprichtingsdatum 2015
ISIN-code BE6275995957
Initiële minimuminv. €5,000,000
Fondstype UCITS
Liquiditeit Daily
Vestigingsplaats Belgium
Beleggerstype Professional investors (not natural persons)
Beheerskosten 0.15%
Prestatiecommissie -
Instapkosten* 0.1%
Lopende kosten 0,30%

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.

* Voor de cliënten die inschrijven via een beheersmandaat, beleggingsadvies of het ontvangen en doorgeven van orders afgesloten bij TreeTop Asset Management Belgium, betaalt u enkel de instapkost van 0,1% ten gunste van het compartiment.

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 in 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaarl. Rend.
2020 -1,23% - - - - - - - - - - - -4,35% (YTD)
2019 7,44% 3,30% 0,98% 2,79% -5,47% 6,42% -0,47% -1,84% 1,44% 3,45% 1,21% 4,21% 25,31%
2018 3,59% -4,61% -2,20% 2,23% 2,07% -1,51% 3,00% 0,83% 0,76% -6,38% 1,73% -8,80% -9,72%
2017 1,55% 4,32% -0,37% 1,50% 1,34% -0,41% 1,34% 0,03% 2,25% 2,64% 0,41% 1,42% 17,14%
2016 -5,64% 0,49% 2,97% 1,08% 1,27% -0,24% 3,50% 0,50% 0,34% -2,20% 3,73% 2,86% 8,62%
2015 - - - 2,16% 0,22% -2,44% 0,62% -9,60% -0,44% 8,33% 1,07% -3,27% -2,75%
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Perf. Ann.
2020 1383,91 - - - - - - - - - - - -4,35% (YTD)
2019 1201,32 1241,00 1253,19 1288,11 1217,64 1295,76 1289,63 1265,94 1284,17 1328,46 1344,57 1401,13 25,31%
2018 1283,00 1223,91 1197,03 1223,68 1248,96 1230,09 1266,96 1277,50 1287,19 1205,13 1226,03 1118,12 -9,72%
2017 1073,66 1120,03 1115,90 1132,69 1147,91 1143,18 1158,53 1158,87 1184,90 1216,15 1221,18 1238,53 17,14%
2016 918,56 923,10 950,55 960,83 973,07 970,76 1004,77 1009,78 1013,24 990,99 1027,96 1057,32 8,62%
2015 - - - 1037,91 1040,21 1014,84 1021,11 923,08 919,02 995,59 1006,29 973,43 -2,75%

Strategie van het fonds

Door in te schrijven op TreeTop World Equity Index belegt u in een compartiment dat zich ten doel stelt het rendement van de index MSCI ACWI Index (met herbelegde netto-dividenden, net return), hierna de "Index", zo nauwkeurig mogelijk te reproduceren, in zowel positieve als negatieve richting.

Van dag tot dag streeft de Beheervennootschap voor alle klassen van deelnemingsrechten naar een tracking error, d.w.z. het verschil tussen de waardering van de aandelen van het compartiment en de index, van minder dan 0,50% (de Beheervennootschap garandeert niet dat deze doelstelling behaald wordt). Deze tracking error wordt berekend op basis van de waardering van de aandelen van het compartiment exclusief valuta-afdekking.

De klasse IH is een klasse van deelnemingsrechten met een gedeeltelijke valuta-afdekking: een afdekking ter hoogte van 100% van het wisselkoersrisico tegenover de EUR voor de volgende valuta's: USD, GBP, JPY, CAD, CHF en AUD. Voor de overige valuta's is er geen afdekking. Op basis van de samenstelling van de Index op 31 december 2017 betekent dit dat ongeveer 15% van de portefeuille niet is afgedekt tegen wisselkoersrisico. Dit percentage kan in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van de weging van de niet-afgedekte valuta's in de Index. Vooral door de toegepaste afdekkingsstrategie van het wisselkoersrisico kunnen de verschillende klassen van deelnemingsrechten een afwijkende tracking error t.o.v. de Index vertonen. Voor wat betreft de klasse AH wordt het wisselkoersrisico beperkt door een gedeeltelijke afdekking, maar de tracking error t.o.v. de niet tegen wisselkoersschommelingen afgedekte index MSCI ACWI zal hoger zijn. Op basis van de ontwikkeling van de tracking error in het verleden wordt de waarde ervan geschat op 5% (onder normale marktomstandigheden). In geval van sterke volatiliteit op de valutamarkt kan deze waarde hoger uitvallen.

De Index is een door de internationale indexleverancier MSCI Inc. ("MSCI") berekende en gepubliceerde aandelenindex. De Index MSCI ACWI Index is samengesteld uit de belangrijkste waarden op de aandelenmarkten van zowel ontwikkelde als opkomende landen.

De blootstelling aan de Index wordt gerealiseerd via een fysieke replicatie door direct te beleggen in de effecten waaruit de Index is samengesteld (d.w.z. hoofdzakelijk in aandelen van bedrijven die actief zijn op ontwikkelde en opkomende markten wereldwijd). Deze replicatie kan operationele kosten veroorzaken, die een forse impact op het rendement van de portefeuille kunnen hebben. Deze kosten worden gedragen door de activa van het compartiment, bovenop de kosten vermeld in de paragraaf "Kosten" van de EBi. Om het aantal inkomende en uitgaande effecten te beperken en om rekening te houden met de specifieke kenmerken van bepaalde lokale aandelenmarkten (markttoegang, liquiditeit, lokale belastingen) kan de Beheervennootschap naast een fysieke replicatie ook een synthetische replicatie, met behulp van derivaten zoals termijncontracten, toepassen. Het compartiment blijft te allen tijde, ongeacht de gekozen replicatiemethode, volledig blootgesteld aan de Index. In geval van synthetische replicatie van de Index neemt het tegenpartijrisico toe.

Het compartiment kan tijdelijke repo- en omgekeerde repotransacties afsluiten. Als afdekkingspositie en/of om de beheerdoelstelling te behalen, kunnen ook financiële termijninstrumenten worden ingezet.

Het nettoresultaat en de gerealiseerde netto-meerwaarden van het compartiment worden systematisch herbelegd.

De valuta van het compartiment is de euro.

U kunt op elke willekeurige bankwerkdag in Brussel een verzoek tot terugkoop van uw deelnemingsrechten indienen; de terugkooptransacties worden dagelijks uitgevoerd. Voor meer informatie over de samenstelling van het compartiment en het functioneren ervan, zie het prospectus van de BEVEK.

Aanbeveling: dit compartiment is wellicht niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

De klasse IH is aan professionele beleggers die geen natuurlijke personen zijn aangeboden; de eerste inschrijving moet minimaal 10 miljoen euro bedragen, met een gedeeltelijke afdekking van het wisselkoersrisico.

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de EBi van het compartiment.

Fondsbeheerder

Amundi Asset Management

Blootstelling op TreeTop World Equity Index aan de MSCI ACWI Index (de “Index”) wordt verkregen door middel van fysieke replicatie, waarbij er direct belegd wordt in de waarden van de Index. Dit kan gecombineerd worden met een synthetische replicatie, waarvoor derivaten worden gebruikt.

De fysieke replicatiemethode bestaat uit het repliceren van de benchmark van de Index door alle financiële instrumenten aan te houden waaruit de Index is opgebouwd, en waarbij de verhoudingen zo dicht mogelijk bij die van de Index liggen. De beheermaatschappij heeft de keuze om niet te beleggen in de fondsen uit de Index wanneer hun gewicht onvoldoende is.

Indien de beheermaatschappij deze replicatiemethode niet langer geschikt acht (vanwege kostenoverwegingen, een lager kwaliteitsniveau van de replicatie, enz.), kunnen er andere replicatiemethodes worden toegepast. Ongeacht de replicatiemethode zal het compartiment permanent voor 100% aan de Index zijn blootgesteld. 

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het risicoprofiel van het fonds weerspiegelt de volgende factor: als activaklasse gaan aandelen gepaard met een hoger risico dan obligaties of geldmarktinstrumenten.

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

Daarnaast is het fonds blootgesteld aan andere risico's: Wisselkoersrisico (voor een compartiment dat in effecten belegt die in andere valuta's luiden dan de valuta van het compartiment, is het risico reëel dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen) en Tegenpartijrisico (het risico dat een marktdeelnemer failliet gaat, waardoor hij zijn verplichtingen jegens de portefeuille niet kan nakomen. Dit risico ontstaat door het gebruik van financiële instrumenten voor de synthetische replicatie van de Index.

Portefeuilleverdeling

Geografische verdeling

Bron: MSCI ACWI

Top-10 gerangschikt volgens onderliggende waarde

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 13,1%
APPLE INC 2,9%
MICROSOFT CORP 2,4%
ALPHABET INC 1,7%
AMAZON.COM INC 1,5%
FACEBOOK INC 1,0%
JPMORGAN CHASE & CO 0,9%
JOHNSON & JOHNSON 0,8%
VISA INC 0,7%
NESTLE SA 0,6%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,6%

Type effecten

Sectoriële verdeling volgens onderliggende waarde

Equity Play (groei) / Yield Play (rendement)

Top-5 converteerbare obligaties

Top-5 aandelen

Top-10 gerangschikt volgens instrument

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 13,1%
APPLE INC 2,9%
MICROSOFT CORP 2,4%
ALPHABET INC 1,7%
AMAZON.COM INC 1,5%
FACEBOOK INC 1,0%
JPMORGAN CHASE & CO 0,9%
JOHNSON & JOHNSON 0,8%
VISA INC 0,7%
NESTLE SA 0,6%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,6%

Beurskapitalisatie

Evolutie van de ratio's

* De cijfers van vóór 30 juni 2006 zijn die van de onderliggende waarden van de Bevek TreeTop Convertible International.

Andere statistieken