Fonds prestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop World Equity Index P

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop World Equity Index P vs MSCI AC World in EUR(1)

(1) MSCI All Countries World Index, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd in EUR.

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop World Equity Index P vs MSCI AC World in EUR(1)

(1) MSCI All Countries World Index, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd in EUR.

Laatste NIW in EUR
(31-07-2020)
1336,84

Gecumuleerd rendement
op 31-07-2020

Fonds MSCI AC World in EUR (1)
YTD -6,24% -4,93%
1 jaar 2,11% 4,07%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 31-07-2020

Fonds MSCI AC World in EUR (1)
3 jaar 6,99% 7,54%
5 jaar 5,92% 6,16%
Oorsprong* 5,51% 5,69 %

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2015).

In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bron: Amundi Asset Management voor de periode 2015 – 2020

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar in de kranten l'Echo of De Tijd.

Algemene informatie

Naam van het fonds TreeTop SICAV
Naam van het compartiment TreeTop World Equity Index
Beheermaatschappij TreeTop Asset Management S.A.
Beheerder bij delegatie Amundi Asset Management
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur Compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Belgisch recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse P EUR
Dividendbeleid Kapitalisatie
Oprichtingsdatum 2015
ISIN-code BE6275990909
Initiële minimuminv. €5,000,000
Fondstype UCITS
Liquiditeit Dagelijks
Vestigingsplaats België
Beleggerstype Natuurlijke personen of rechtspersonen
Beheerskosten 0.20%
Prestatiecommissie -
Instapkosten 0.1%
Uitstapkosten 0.05%
Lopende kosten 0.38%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie 1.32% (max 4.000 EUR)
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) N/A
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 in 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

Strategie van het fonds

Het fonds streeft ernaar, in het kader van passief beheer, het rendement van de Index MSCI ACWI Index (met herbelegde netto-dividenden, net return), hierna de "Index", zo nauwkeurig mogelijk te repliceren, in zowel positieve als negatieve richting.

Van dag tot dag streeft de Beheervennootschap voor alle klassen van deelnemingsrechten naar een tracking error, d.w.z. het verschil tussen de waardering van de aandelen van het fonds en de index, van minder dan 0,50% (de Beheervennootschap garandeert niet dat deze doelstelling behaald wordt). Deze tracking error wordt berekend op basis van de waardering van de aandelen van het fonds exclusief valuta-afdekking.

De Index is een door de internationale indexleverancier MSCI Inc. ("MSCI") berekende en gepubliceerde aandelenindex. De Index MSCI ACWI Index is samengesteld uit de belangrijkste waarden op de aandelenmarkten van zowel ontwikkelde als opkomende landen.

De blootstelling aan de Index wordt gerealiseerd via een fysieke replicatie door direct te beleggen in de effecten waaruit de Index is samengesteld (d.w.z. hoofdzakelijk in aandelen van bedrijven die actief zijn op ontwikkelde en opkomende markten wereldwijd). Deze replicatie kan operationele kosten veroorzaken, die een forse impact op het rendement van de portefeuille kunnen hebben. Deze kosten worden gedragen door de activa van het fonds bovenop de kosten vermeld in paragraaf "Kosten" van de EBi.

Om het aantal inkomende en uitgaande effecten te beperken en om rekening te houden met de specifieke kenmerken van bepaalde lokale aandelenmarkten (markttoegang, liquiditeit, lokale belastingen) kan de Beheervennootschap naast een fysieke replicatie ook een synthetische replicatie, met behulp van derivaten zoals termijncontracten en/of andere ICB's, met inbegrip van Exchange Traded Funds, toepassen. Het fonds blijft te allen tijde, ongeacht de gekozen replicatiemethode, volledig blootgesteld aan de Index. In geval van synthetische replicatie van de Index neemt het tegenpartijrisico toe.

Het fonds kan tijdelijke repo- en omgekeerde repotransacties afsluiten.

Als afdekkingspositie en/of om de beheerdoelstelling te behalen, kunnen ook financiële termijninstrumenten worden ingezet.

Het nettoresultaat en de gerealiseerde netto-meerwaarden van het fonds worden systematisch herbelegd.

U kunt op elke willekeurige bankwerkdag in Brussel een verzoek tot terugkoop van uw deelnemingsrechten indienen; de terugkooptransacties worden dagelijks uitgevoerd.

Aanbeveling: dit fonds is wellicht niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

De klasse P is aan het publiek aangeboden, hetzij aan natuurlijke personen hetzij aan rechtspersonen; de eerste inschrijving moet minimaal 5 miljoen euro bedragen.

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de EBi van het compartiment.

Fondsbeheerder

Amundi Asset Management

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het fonds biedt noch kapitaalbescherming of -garantie, noch rendementsgarantie.

Het risicoprofiel van het fonds weerspiegelt de volgende factor: als activaklasse gaan aandelen gepaard met een hoger risico dan obligaties of geldmarktinstrumenten.

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

Daarnaast is het fonds blootgesteld aan andere risico's: 

  • Tegenpartijrisico: het risico dat een marktdeelnemer failliet gaat, waardoor hij zijn verplichtingen jegens de portefeuille niet kan nakomen. Dit risico ontstaat door het gebruik van financiële instrumenten voor de synthetische replicatie van de Index.
  • Wisselkoersrisico: voor een fonds dat in effecten belegt die in andere valuta's luiden dan de valuta van het fonds, is het risico reëel dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen.

Portefeuilleverdeling

Geografische verdeling

Bron: MSCI ACWI

Top-10 gerangschikt volgens onderliggende waarde

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 15,2%
APPLE INC 3,4%
MICROSOFT CORP 3,1%
AMAZON.COM INC 2,4%
ALPHABET INC 1,8%
FACEBOOK INC 1,1%
JOHNSON & JOHNSON 0,8%
NESTLE SA 0,7%
VISA INC 0,7%
JPMORGAN CHASE & CO 0,6%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,6%

Type effecten

Sectorale verdeling volgens onderliggende waarde

Duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten conjunctuurgevoelig zijn (automobiel, duurzame huishoudartikelen, kledij, hotels, restaurants, vrije tijd, media en detailhandel).

Niet-duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten minder conjunctuurgevoelig zijn (voeding, drank en tabak, niet-duurzame huishoudartikelen, verzorgingsproducten, farmacie en supermarkten).

Top-5 converteerbare obligaties

Top-5 aandelen

Top-10 gerangschikt volgens instrument

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 15,2%
APPLE INC 3,4%
MICROSOFT CORP 3,1%
AMAZON.COM INC 2,4%
ALPHABET INC 1,8%
FACEBOOK INC 1,1%
JOHNSON & JOHNSON 0,8%
NESTLE SA 0,7%
VISA INC 0,7%
JPMORGAN CHASE & CO 0,6%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,6%

Beurskapitalisatie

Evolutie van de ratio's

* De cijfers van vóór 30 juni 2006 zijn die van de onderliggende waarden van de Bevek TreeTop Convertible International.

Andere statistieken