Dit is een publicitaire mededeling.

Fondsprestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop World ESG Leaders Equity Index P

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop World ESG Leaders Equity Index P vs Referentie-index(1)

(1) Vanaf de lancering tot 25/01/2021 was de referentie-index MSCI ACWI Index nettodividenden herbelegd in EUR. Sinds 26/01/2021 is de referentie-index MSCI ACWI ESG Leaders Index nettodividenden herbelegd in EUR. De prestatie die werd behaald vóór die datum werd gerealiseerd in omstandigheden die niet langer bestaan.

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop World ESG Leaders Equity Index P vs Referentie-index(1)

(1) Vanaf de lancering tot 25/01/2021 was de referentie-index MSCI ACWI Index nettodividenden herbelegd in EUR. Sinds 26/01/2021 is de referentie-index MSCI ACWI ESG Leaders Index nettodividenden herbelegd in EUR. De prestatie die werd behaald vóór die datum werd gerealiseerd in omstandigheden die niet langer bestaan.

Laatste NIW in EUR
(22-07-2024)
2261,23

Gecumuleerd rendement
op 22-07-2024

Fonds Referentie-index (1)
YTD 15,36% 16,77%
1 jaar 21,46% 23,34%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 22-07-2024

Fonds Referentie-index (1)
3 jaar 8,32% 8,81%
5 jaar 11,32% 11,70%
Oorsprong* 9,09% 9,34 %

(1) Vanaf de lancering tot 25/01/2021 was de referentie-index MSCI ACWI Index nettodividenden herbelegd in EUR. Sinds 26/01/2021 is de referentie-index MSCI ACWI ESG Leaders Index nettodividenden herbelegd in EUR. De prestatie die werd behaald vóór die datum werd gerealiseerd in omstandigheden die niet langer bestaan.
* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2015).

In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bron: Amundi Asset Management voor de periode 2015 – 2024

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar zijn op de website www.fundinfo.com.

Algemene informatie

Samenvatting van de rechten van de beleggers: U kunt klikken op https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie om de samenvatting van de rechten van de beleggers (in het Nederlands) terug te vinden onder de sectie “Rechten van de beleggers in de ICB’s die TreeTop beheert”.

Algemene informatie: het woord "fonds" wordt gebruikt als een generieke term voor BEVEKs en compartimenten van BEVEKs.
Naam van het fonds TreeTop SICAV
Naam van het compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index
Beheervennootschap TreeTop Asset Management S.A., beheervennootschap naar Luxemburgs recht
Beheerder bij delegatie Amundi Asset Management
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur Compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Belgisch recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse P EUR
Dividendbeleid Kapitalisatie
Oprichtingsdatum 2015
ISIN-code BE6275990909
Initiële minimuminv. €5,000,000
Fondstype UCITS
Liquiditeit Dagelijks
Vestigingsplaats België
Beleggerstype Natuurlijke personen of rechtspersonen
Prestatiecommissie -
Instapkosten 0.1%
Uitstapkosten 0.05%
Kosten voor overstap van compartiment 0.10% voor een overstap naar dit compartiment / 0.05% voor een overstap naar een ander compartiment
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten 0.7%
Transactiekosten 0.0%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie 1.32% (max 4.000 EUR)
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) N/A
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A
De fiscale regelgeving geldt voor de gemiddelde retail klant in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en Belgisch ingezetene.

 

Risico-indicator

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico

Hoger risico

Voor meer informatie over de risico’s en over het risico-indicator te verkrijgen, zie de laatste Essentiële-informatiedocument en fondsprospectus.

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7 te 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren, indien nodig in overleg met de beheervennootschap, en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

Samenvatting van de rechten van de beleggers
U kunt klikken op https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie om de samenvatting van de rechten van de beleggers (in het Nederlands) terug te vinden onder de sectie “Rechten van de beleggers in de ICB’s die TreeTop beheert”.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële-informatiedocument, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking in het Frans en Nederlands.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd op de website www.fundinfo.com.

Deze documenten zijn op eenvoudig verzoek en kosteloos beschikbaar, in het Frans en Nederlands, bij TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7, 1040 Brussel, of bij de financiële instelling in België belast met het administratief beheer: CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel, of op onze website https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-indexfondsen.

Strategie van het fonds

Het product wordt passief beheerd en heeft tot doel de prestatie van de MSCI ACWI ESG Leaders Index, met nettodividenden herbelegd (net return) (de 'Index') zo getrouw mogelijk te repliceren, zowel in positieve als in negatieve zin. De beheervennootschap streeft er daarbij naar de afwijking tussen de waardering van het product en de Index (de 'ex-ante tracking error') te beperken tot minder dan 1,5% (al garandeert zij dit niet).
De Index is een aandelenindex die wordt berekend en gepubliceerd door de internationale indexaanbieder MSCI Inc. ('MSCI'). De aandelen die in de MSCI ACWI ESG Leaders Index zijn opgenomen, behoren tot de belangrijkste aandelen van de ontwikkelde en opkomende aandelenmarkten. Het zijn de effecten uit de MSCI ACWI Index die volgens de aanbieder van de Index het best scoren op het gebied van ecologische, sociale en governancefactoren (ESG-factoren). De blootstelling aan de Index zal hoofdzakelijk worden verkregen door middel van fysieke replicatie, met directe beleggingen in de aandelen die in de Index zijn opgenomen. Die replicatie kan transactiekosten teweegbrengen, die een grote invloed op het rendement kunnen hebben en die worden betaald vanuit het vermogen van het product. Om de in- en uitstroom van beleggers en de specifieke kenmerken van sommige lokale aandelenmarkten (markttoegang, liquiditeit, lokale belastingen) op te vangen, kan de beheervennootschap fysieke replicatie evenwel combineren met synthetische replicatie door middel van afgeleide instrumenten, zoals futures en/of andere ICB's, met inbegrip van trackers (Exchange Traded Funds – ETF's). Bij synthetische replicatie van de Index is het tegenpartijrisico groter.
U kunt elke bankwerkdag in Brussel om de terugkoop van uw rechten van deelneming verzoeken. Terugkopen worden dagelijks uitgevoerd, onder voorbehoud van de beperkingen waarin het prospectus en de statuten voorzien.
Dit product keert geen dividenden uit (het nettoresultaat en de gerealiseerde nettomeerwaarden van het product worden systematisch herbelegd).
Het product is bedoeld voor het publiek, namelijk zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die wensen te beleggen op lange termijn (wij raden een beleggingshorizon van 5 jaar aan). Zij dienen over een goede kennis te beschikken van de risico's die gepaard gaan met de financiële markten en bereid te zijn om kapitaalverliezen te aanvaarden als gevolg van schommelingen van de waarde van de activa in de portefeuille.

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de Eid van het product.
De gepromote belegging betrekking heeft op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in een fonds en niet op de aankoop van een bepaald onderliggend activum.

Fondsbeheerder

Amundi Asset Management

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot niveau in, en slechte marktomstandigheden zouden een invloed kunnen hebben op de waarde van de aandelen waarin het product belegt en bijgevolg op de waarde van het product zelf.
Het product is in deze categorie ingedeeld omdat het belegt in aandelen, die doorgaans meer risico inhouden dan obligaties of geldmarktinstrumenten.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

In ongewone marktomstandigheden kunnen zich nog bijkomende risico's voordoen:

  • Duurzaamheidsrisico: gebeurtenissen of situaties in verband met het ecologisch, sociaal verantwoord ondernemen of behoorlijk bestuur kunnen de waarde van een belegging sterk negatief beïnvloeden
  • Tegenpartijrisico: het risico dat een marktdeelnemer in gebreke blijft en zijn verbintenissen jegens het product niet kan nakomen – dit risico is aanwezig wanneer afgeleide financiële instrumenten worden gebruikt voor de synthetische replicatie van de Index of om het wisselkoersrisico af te dekken
  • Wisselkoersrisico: aangezien het product belegt in effecten die luiden in andere munteenheden dan het product, is er een reëel risico dat wisselkoersschommelingen de waarde van die beleggingen beïnvloeden.

Meer informatie is te vinden in het prospectus.

U kunt de duurzaamheidsinformatie voor dit fonds bekijken in het gedeelte 'Documenten' hierboven, of door op de volgende link te klikken: INDEX Duurzaamheidsinformatie DEC23
De beslissing om in het gepromote fonds te beleggen rekening moet worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het gepromote fonds.