Het is mogelijk om te beleggen in fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop via een andere financiële instelling maar waarschijnlijk zullen hogere kosten van toepassing zijn. (bijv.: instapkosten, bewaarloon, etc.).

In haar actief beheer streeft TreeTop Asset Management er naar de kansen te grijpen waar ze liggen. De aandacht van onze beheerders richt zich op het anticiperen op en opsporen van nieuwe regionale en sectorale beleggingsthema’s over de hele wereld. Om het evenwicht tussen risico en rendement te optimaliseren, spreidt TreeTop Asset Management voorts de rendements- en risicobronnen van de fondsenportefeuilles die ze beheert over meerdere economische sectoren en over meerdere regio’s. Tussen 1900 en 2015 heeft de wereldwijde aandelenmarkt een reëel geannualiseerd rendement (na inflatie) gerealiseerd van 5%*.

* Prestaties uit het verleden vormen geen aanwijzing voor toekomstige prestaties.

Wat maakt de TreeTop-beleggingsmethode uniek?

Er zijn geen goede of slechte momenten om op de beurs te beleggen. Anticiperen en extreme marktwaarden identificeren is een gewaagde oefening. Op een efficiënte wijze op de beurs beleggen kan eenvoudigweg door de beleggingen in de tijd te spreiden door regelmatig wereldwijde aandelenfondsen te kopen zowel in periodes van stijgende markten als dalende markten.

 

Is de tijd wel rijp om in de beurs te stappen?

Wij raden aan om enkel spaargeld te beleggen dat u in de nabije toekomst niet nodig zal hebben. Een belegging met aandelen dient te gebeuren met een visie op lange termijn om de mogelijke volatiliteitsschommelingen van de markten op uw beleggingen te beperken.

Wij willen het voor iedereen die een alternatief zoekt voor de spaarrekening mogelijk maken om te genieten van de potentiële rendementen van de beurs en de expertise van TreeTop. Daarom zijn alle fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop beschikbaar op TreeTop Online voortaan toegankelijk voor een minimumbelegging van 250 euro.

In de beleggingswereld bestaan geen zekerheden. Het verleden leert ons dat geen enkele belegging risicoloos is. De beurs, de obligatiemarkten en vastgoed hebben allemaal crisisperiodes met belangrijke kapitaalverliezen gekend. De wereld is in voortdurende verandering. Sommige veranderingen gebeuren geleidelijk en andere snel, sommige zijn structureel en andere conjunctureel maar ze brengen allemaal hun risico’s en opportuniteiten met zich mee. Tegenwoordig bieden de zogenaamd “weinig geriskeerde” activa heel lage rendementen. Wist u dat bijvoorbeeld spaarrekeningen sinds 3 jaar gemiddeld 1% van hun reële waarde verliezen door de inflatie? Met andere woorden: uw koopkracht daalt beetje bij beetje. Vandaar dat wij vinden dat het getuigt van gezond verstand en een goed beheer van zijn vermogen om zijn beleggingen te spreiden en een deel van het spaartegoed op middellange of lange termijn op de beurs te beleggen. De beurs geeft toegang tot bedrijven waarvan bepaalde deze opportuniteiten kunnen benutten. Bij TreeTop Asset Management bestuderen wij elke belegging nauwkeurig. Sinds onze oprichting hebben we ons dankzij de zelfbeheersing, de expertise en de grote reactiesnelheid van onze beheerders altijd heel snel kunnen herpakken. Zo wisten we crisissen om te zetten in kansen in plaats van in trauma's.

Is de spaarrekening echt een veilige waarde?

De Europese crisis en de zorgwekkende statistieken op het vlak van groei, werkloosheid en faillissementen geven een somber en licht verkeerd beeld van de wereldeconomie. Wereldwijd blijft de economie immers groeien o.a. dankzij de inbreng van de opkomende landen. Uiteraard gaan hierachter erg verschillende omstandigheden schuil, met structureel zwakke regio's en sectoren maar ook volop bloeiende regio's en sectoren. TreeTop Asset Management is ervan overtuigd dat de crisis ook kansen biedt, kansen die nauwgezet en methodisch moeten worden opgespoord.

Moet je bang zijn van de beurs?

De belegger die het gemiddeld aandelenrendement op lange termijn bekijkt, zal vaststellen dat die in het algemeen hoger ligt dan andere activaklassen. Het is dus wel degelijk interessant om te beleggen op de beurs. Wanneer we daarentegen de jaarlijkse beursrendementen bekijken, merken we op dat deze zeer volatiel zijn. Het is deze sterke volatiliteit die de belegger angstig en twijfelachtig maakt ten opzichte van de beursmarkten en die hem weerhoudt om de eerste stap op de beurs te wagen.

Bijvoorbeeld, over een periode van 10 jaar gaande van 31 december 2005 tot 31 december 2015, was het slechtste beursjaar dat van de financiële crisis van 2008. De MSCI All Country World Index (ACWI) verloor 39% van zijn waardering (in euro’s): een van de belangrijkste dalingen sinds de crisis van 1929. Maar in de loop van deze 10 jaren waren er ook 8 positieve beursjaren waarvan 4 jaren met jaarlijkse rendementen van meer dan 15% per jaar. Globaal gezien bedroeg het actuariële rendement van de ACWI tijdens deze periode van 10 jaar 6.25% per jaar. De belegger die de moed gehad heeft om belegd te blijven heeft zijn kapitaal praktisch kunnen verdubbelen op 10 jaar (+83%).

Wat moeten we hiervan onthouden? Het is wel degelijk interessant om te beleggen op de beurs maar crisissen zullen er altijd deel van uitmaken. Het tegenovergestelde zeggen zou liegen zijn. Er zullen altijd “goede” en “zwakke” beursjaren zijn MAAR… niemand kan in het begin van het jaar met zekerheid voorspellen of het een goed of een slecht jaar wordt. In deze context is de beste manier om te genieten van het gemiddeld rendement van de beurs: ten eerste elk jaar belegd zijn in de beurs, en dus beleggen op lange termijn, en ten tweede wereldwijd beleggen.

De belegger die schrik heeft van de impact van de crisissen op zijn kapitaal hoeft niet noodzakelijk te vluchten van de beurs. Hij belegt beter een minder belangrijk aandeel van zijn kapitaal op de beurs maar belegd blijven op elk moment. Hij moet ook vermijden om het “beste” moment te zoeken om te kopen want dan zou hij enkel beleggen wanneer hij vertrouwen heeft gewonnen (na opeenvolgende stijgingen waarvan hij niet genoten heeft) en vervolgens verkopen wanneer de markten gedaald zijn. De beurs hoort thuis in een gespreide portefeuille maar moet beschouwd worden op lange termijn.

Het actieve beheer doet een beroep op één of meerdere professionals om een fondsenportefeuille te beheren volgens hun overtuigingen. Deze overtuigingen zijn gebaseerd op analyses en research die zij uitvoeren om de beleggingen te identifiëren die hen het meest beloftevol lijken. In het algemeen beoogt actief beheer om op termijn beter te presteren dan een referentie beursindex. De beheerskosten in een actief beheerd fonds liggen in het algemeen hoger omdat zij een menselijke tussenkomst vereisen.

Passief beheer – of indexbeheer – heeft een zeer eenvoudig objectief: ze heeft ten doel om zo getrouw mogelijk een gegeven beursindex na te bootsen. De beheerskosten van een indexfonds liggen gewoonlijk lager omdat de beheersprocedure grotendeels geautomatiseerd wordt. Wanneer de gekozen index meerdere constituenten bevat, zoals bijvoorbeeld de MSCI All Country World Index die meer dan 2.000 aandelen inhoudt, laat passief beheer toe om aan een lagere kost te beleggen in een zeer gespreide portefeuille.

TreeTop Asset Management beschouwt het verstandig om beleggingen te spreiden tussen beide beheertypes waarbij elk beheertype haar voor- en nadelen biedt. 

De “EBI” of Essentiële Beleggersinformatie, ook “KIID” genoemd in het Engels (Key Investor Information Document), heeft als doel essentiële informatie over het fonds te verschaffen aan de beleggers. Het is geen promotiedocument. De informatie die het bevat worden geleverd conform een wettelijke verplichting, om de belegger te helpen te begrijpen wat een belegging in het fonds impliceert en aan welke risico’s de belegging verbonden is. Het is aangeraden om het document te lezen om met kennis van zaken te beslissen al dan niet te beleggen in het fonds.

Sommige fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop bieden kapitalisatie- en distributieaandelen aan.

Kapitalisatiefondsen keren geen dividend uit. Dit betekent dat het deel van de inkomsten gegenereerd door het fonds afkomstig van deze aandelen gecumuleerd wordt in de prijs van het aandeel.

Houders van distributieaandelen ontvangen in principe jaarlijks een dividend. De uitbetaling van het dividend zal dus in vermindering gebracht worden van de prijs van de distributieaandelen.

Voor Belgische beleggers, kennen kapitalisatieaandelen en distributieaandelen niet dezelfde fiscale behandeling.

Een “indexfonds” is een fonds dat als doel heeft de prestatie van een marktindex, zoals de Bel20 of de S&P 500, te reproduceren, of te “tracken”. 

De rendementen en NIW (Netto Inventariswaarde) worden berekend in de referentiemunt van de aandelenklasse. Ze houden rekening met de recurrente kosten, waaronder de beheerkosten en de kosten gelinkt aan de prestatievergoeding, maar ze omvatten niet de instapkosten en de transactiekosten die u eventueel zou moeten betalen bij aankoop.

Alle kosten gerelateerd aan de fondsen kunnen geconsulteerd worden onder “Tarifering van de fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop”.

De berekeningen van de rendementen worden gebaseerd op de historische NIWs die geconsulteerd kunnen worden in l’Echo of De Tijd of op de websites www.fundsquare.net of https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-actieve-fondsen.

Fondsen bieden 3 significatieve voordelen namelijk diversificatie, eenvoudigheid en toegang tot een professioneel beheer.

Diversificatie – Diversificatie is een van de fundamentele regels in het portefeuillebeheer. Zij omvat een vaak efficiënte methode in risicobeheer door de rendements- en risicobronnen te spreiden over meerdere activa. In het bezit zijn van verschillende effecten geeft echter niet de waarborg op een goed risicobeheer. Een goed gespreide portefeuille moet effecten bevatten waarvan de prestaties relatief onafhankelijk zijn. Om een goed gediversifieerde “aandelenportefeuille” te bekomen, moet men aandelen kopen uit verschillende economische sectoren en verschillende regio’s. Voor een individuele belegger die een goed gediversifieerde portefeuille alleen wil beheren kunnen de kosten hoog oplopen en is tevens een relatief belangrijk kapitaal noodzakelijk.

Eenvoudigheid – Bij aankoop van één enkel beleggingsfonds, heeft u vanaf 250 euro toegang tot een goed gespreide portefeuille waarvan de allocatie regelmatig herbekeken wordt om conform te blijven aan de objectieven en aan het vooraf gedefinieerde beleggingsbeleid.

Professioneel beheer – Wanneer u een beleggingsfonds koopt, kiest u voor een deskundige in het portefeuillebeheer die het geld dat u belegt zal aanwenden om de zorgvuldig geanalyseerde effecten te kopen en te verkopen. Tegelijkertijd draagt hij er zorg voor dat een gezonde diversificatie van de beheerde portefeuille in acht wordt genomen. In het algemeen heeft het grote publiek noch de tijd noch de expertise om deze uitgebreide research en analyse te doen die van essentieel belang is om de juiste beleggingen te kiezen.

Meer info

De termen “fonds” of “beleggingsfonds” duiden op een generieke manier een entiteit aan die als doelstelling heeft het spaargeld van meerdere beleggers te bundelen en het beheer ervan aan een professionele belegger toe te vertrouwen volgens een vooropgestelde strategie.

De fondsen zijn tegenwoordig heel populaire beleggingsproducten overal ter wereld. Zij bieden bepaalde voordelen aan aan de spaarders en beleggers, zowel zij die professionele beleggers zijn als minder ervaren, nl. diversificatie, eenvoudigheid en toegang tot een professioneel beheer. De meeste beleggingsfondsen zijn gereguleerd. De fondsen beschikbaar op TreeTop Online zijn allen gereguleerde beleggingsfondsen die beantwoorden aan de vereisten van de Europese richtlijn inzake instellingen voor collectieve beleggingen in effecten waarvan de deelnemingsrechten verkocht worden aan het publiek (zogenaamde “UCITS” richtlijn). Deze richtlijn bevat strikte regels om de beleggers te beschermen, namelijk door regels van portfoliodiversificatie op te leggen en door het gebruik van leningen te beperken. Bovendien worden de activa van de BEVEK niet bewaard door TreeTop Asset Management maar door een onafhankelijke depositobank die toeziet op de bescherming ervan. Hun financiële toestand wordt onderworpen aan een audit door een erkende bedrijfsrevisor.

Een BEVEK (Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) is een bijzondere vorm van een beleggingsfonds. Zijn specificiteit ligt in het feit dat het gaat om een bedrijf waarbij het maatschappelijk doel (de doelstelling) het verzamelen van kapitaal is en het collectief beheren ten behoeve van zijn aandeelhouders. Wanneer u belegt in de BEVEK, koopt u in realiteit aandelen in dit bedrijf en heeft u dus alle rechten van een aandeelhouder waaronder de algemene vergaderingen van de BEVEK bij te wonen en er te stemmen. Het kapitaal is zogenoemd 'veranderlijk' omdat de BEVEK nieuwe aandelen uitgeeft wanneer u in het fonds belegt en ze terugkoopt wanneer u uw aandelen terug verkoopt. Het is dus niet uw tussenpersoon die uw aandelen koopt, maar wel degelijk de BEVEK die ze terugbetaalt aan de netto inventariswaarde en ze annuleert. De fondsen beschikbaar op TreeTop zijn allemaal BEVEKS. 

Er zijn drie soorten taksen van toepassing bij transacties op TreeTop Online.

In onderstaande tabel kan u zien welke taksen van toepassing zijn op welk fonds beheerd/verdeeld door TreeTop .

1. Belasting op beurstransacties (TOB) te betalen op het moment van terugkoop (i.e. van verkoop) of bij de conversie van aandelen van de kapitalisatieBEVEK in België. De taks bedraagt 1.32% (max. €4.000) van het bedrag van het resultaat van verkoop van de kapitalisatieaandelen door de belegger.

2. De Belgische heffing op het sparen: Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB (30%).

De heffing wordt gevorderd op het moment van terugkoop (i.e. verkoop) van aandelen van BEVEKs die rechtstreeks of onrechtstreeks voor meer dan 25% belegd zijn in schuldvorderingen (o.a. bankdeposito’s, obligaties, producten van de monetaire markt). De heffing bedraagt 30% en wordt toegepast op de gerealiseerde meerwaarde op het moment van verkoop die neerkomt op de rente-inkomsten en de meerwaarden op schuldvorderingen.

Fondsen die voor minder dan 25% belegd zijn in schuldvorderingen zijn niet onderworpen aan de Belgische heffing op het sparen.

3. Belgische roerende voorheffing (RV) van 30% op de dividenden, toegepast op de dividenden uitgekeerd door de distributieklassen van de BEVEK.

Het oude gezegde dat u beter niet alle eieren in één mand legt, is uiteraard ook van toepassing op de fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop. De fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop worden beheerd door verschillende beheerders die elk hun eigen beleggingsbeleid hebben dat uitvoerig beschreven wordt in de Essentiële Beleggersinformatie (Ebi). De Ebi van de fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop zijn beschikbaar op onze website. Het kan dus zinvol zijn om uw beleggingen aan verschillende beheerders toe te vertrouwen. Bovendien kan de belegger in functie van zijn beleggersprofiel zorgen dat zijn portefeuille gespreid is over meerdere activaklassen (aandelen, obligaties).

Een beleggingsfonds is een investeringsinstrument beheerd op professionele wijze door een beheervennootschap zoals TreeTop Asset Management S.A. Elk beleggingsfonds wordt beheerd in functie van objectieven en een beleggingsbeleid eigen aan het fonds. Deze worden toegelicht in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) van het fonds. De EBI van de fondsen die worden beheerd/verdeeld door TreeTop zijn beschikbaar op onze website. Wanneer het beleggingsbeleid van een fonds voorziet te beleggen in aandelen, zal de fondsbeheerder op rekening van het fonds aandelen kopen op de beurs. De aandelenportefeuille die hij zal aanhouden zal in lijn liggen met het beleggingsbeleid van het fonds. Een wereldwijd indexfonds kan duizenden verschillende aandelen omvatten, een actief beheerde portefeuille daarentegen zal er minder dan honderd aanhouden.

Om een rekening te openen, hoeft u enkel het formulier “Open een TreeTop-rekening” in te vullen. Voor een nog groter gemak, kan u uw aanvraag invullen en bevestigen met uw e-ID.
In het geval van een klassieke openingsaanvraag (zonder e-ID), zal het formulier u per e-mail verzonden worden ter ondertekening. Print het formulier uit, onderteken het en stuur het ons terug op samen met een kopie van uw identiteitskaart en een recent domiciliebewijs, d.i. van minder dan drie maanden oud.

Bij ontvangst van deze informatie bij TreeTop Asset Management, zal u een bevestiging van de opening van uw TreeTop Online rekening ontvangen per e-mail. Nu rest u enkel nog uw rekening te activeren door een storting te doen van uw bankrekening vermeld bij de aanvraag tot het aangaan van een relatie naar uw TreeTop Online rekening. 2 tot 4 dagen na de activatie van uw rekening, zal u een Digipass en uw PIN code ontvangen die u toegang verleent tot de klantenzone van TreeTop Online, waar u direct kan beleggen in de fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop.

Voor meer informatie over de functionaliteiten van TreeTop Online, kan u de didactische video's raadplegen die beschikbaar zijn op ons kanaal YouTube. 

TreeTop Online is enkel toegankelijk voor privébeleggers die Belgische residenten zijn.

Een vennootschap kan op de fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop inschrijven via onze Private Wealth Management diensten (toegankelijk vanaf 250.000 EUR). 

Er zijn twee soorten kosten: kosten verbonden aan het TreeTop Online platform en kosten gerelateerd aan de verschillende fondsen. 

Kosten verbonden aan het TreeTop Online platform

  • Makelaarsloon van 9 euro per transactie via TreeTop Online

Geen makelaarsloon bij een beleggingsplan

  • Geen bewaarloon
     
  • Geen beheerskosten op een belegging
     
  • Er zijn geen instapkosten van toepassing voor een inschrijving op actief beheerde fondsen via TreeTop Online of via een beheersmandaat, een overeenkomst van beleggingsadvies of een mandaat voor het ontvangen en doorgeven van orders afgesloten bij TreeTop Asset Management Belgium

    Voor de indexfondsen, betaalt u enkel de instapkost van 0,1% ten gunste van het compartiment.

Kosten gerelateerd aan de fondsen

De fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop brengen kosten mee gelinkt aan hun courant beheer. De aard van deze kosten wordt toegelicht in hun prospectus en een schatting ervan wordt gegeven in de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De EBI van de fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop zijn beschikbaar op onze webpagina.

Gelieve te noteren dat deze kosten afgetrokken worden van de beleggingen in het fonds beheerd/verdeeld door TreeTop en niet van uw TreeTop Online rekening.

Als beursvennootschap heeft TreeTop Asset Management België geen toelating om kredietintresten te betalen op de liquiditeitsrekeningen aangehouden op een TreeTop Online rekening. 

TreeTop Asset Management stelt ter beschikking van beleggers relevante informatie over de beurswereld, de manier van beleggen op de beurs en beleggingen. TreeTop geeft echter geen persoonlijke aanbevelingen via TreeTop Online: elke belegger is verantwoordelijk om zelf zijn beleggersprofiel te bepalen in functie van zijn objectieven, zijn financiële situatie, zijn risicoprofiel en zijn kennis, en kiest zelf het of de fonds(en) die het best beantwoorden aan zijn profiel.

Met TreeTop Online kan u beleggen in verschillende beleggingsfondsen beheerd door één of meerdere ervaren beheerders. Deze fondsen geven u toegang tot de expertise van onze beheerders. De fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop kenmerken zich elk door het feit dat zij al hun activa of een deel ervan beleggen in een aandelenportefeuille die gespreid is over economische sectoren en regio’s. Naargelang de fondsen, kan het aandelengedeelte variëren van maximum 30% tot 100%.

TreeTop Online cliënten kunnen beleggen op basis van onze modelportefeuilles die samengesteld zijn om te beantwoorden aan verschillende beleggingsprofielen.

Opgelet: het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds vooraleer u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste jaar- en halfjaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking op onze website www.treetopam.com of zijn op eenvoudig verzoek en zonder kosten te verkrijgen bij TreeTop Asset Management S.A. 12 Eugène Ruppertstraat 12 – L 2453 Luxemburg alsook bij de instelling die de financiële dienstverlening garandeert in België.

De belegger die niet wenst een deel van zijn spaargeld in aandelen te beleggen, of die niet kan aanvaarden dat de waarde van zijn beleggingen onderhevig kan zijn aan een zeker volatiliteitsniveau, zal geen beleggingsoplossing bij TreeTop vinden. TreeTop biedt beleggingsoplossingen aan voor het spaargeld op lange termijn en in deze optiek zijn wij ervan overtuigd dat een portefeuille een gediversifieerde aandelencomponent moet omvatten.

Vanaf een belegging van 250.000 euro kan u persoonlijk bijgestaan worden door onze Financial Advisors.

Onze Financial Advisors begeleiden u bij uw keuze uit het assortiment van fondsen die beheerd/verdeeld worden door TreeTop Asset Management en bepalen met u een volledige oplossing op maat. Bel ons direct om een afspraak te beleggen met een Financial Advisor +32 2 613 15 30.

Modelportefeuilles zijn samengesteld om te beantwoorden aan generieke beleggingsprofielen. Ze kunnen beschouwd worden als ondersteuning voor uw beleggingen zonder persoonlijk advies te geven. Het is onontbeerlijk om alle documenten te lezen van de betrokken fondsen vooraleer te beleggen op basis van een modelportefeuille. De juridische documenten zijn de prospectus, het jaar- en halfjaarlijkse rapport en de EBi (Essentiële Beleggersinformatie). De EBi van de fondsen beheerd/verdeeld worden door TreeTop zijn beschikbaar op onze website.

Enkel de fondsen die beheerd/verdeeld worden door TreeTop Asset Management kunnen getransfereerd worden van of naar een TreeTop Online rekening.

Om fondsen te transfereren van uw huidige bank naar uw TreeTop Online rekening dient u aan uw huidige bank uw TreeTop portefeuille nummer 9145XXX mee te delen. Gelieve TreeTop Asset Management hierbij te vermelden als bewaarder van deze rekening.

Wanneer u uw fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop intern of naar een andere financiële instelling wenst over te dragen, dient u het formulier “Transfer effecten uit” in te vullen, ondertekenen en verzenden naar TreeTop Asset Management Belgium. Wanneer u in de klantenzone klikt op “Transfer” en “Transfer effecten”, kan u het document “Transfer effecten uit – formulier” downloaden.

Een effectentransfer kan ongeveer 4 tot 6 weken duren. Als na 6 weken de effecten niet verschijnen op uw TreeTop rekening, raden wij u aan contact op te nemen met de financiële instelling van herkomst. Als er een probleem is met de transfer, zal de financiële instelling contact opnemen met onze diensten. 

Om een order te annuleren dient u deze te selecteren in de tab “Hangende orders” in de sectie “Beleggen” en de annulatie te bevestigen met uw digipass. Gelieve er rekening mee te houden dat de annulatie enkel mogelijk is vóór de cut-off van het fonds, die overeenkomt met het uiterste tijdstip om een order door te geven voor uitvoering.

Om uw persoonlijke gegevens aan te passen, dient u het formulier “Cliëntgegevens” te raadplegen dat beschikbaar is onder de sectie “Mijn profiel”. Omwille van veiligheidsredenen, moet u ons die aanvraag doorgeven per e-mail of per post.

Ja, u kan meer dan één rekening openen. U kan bijvoorbeeld een rekening openen voor uw kinderen op dewelke u controlebevoegdheid hebt tot ze meerderjarig zijn.

U kan de rendementen van uw portefeuille volgen via de klantenzone van TreeTop Online.

U zal onder de sectie “Mijn berichten” ook een trimestrieel rapport ontvangen met een gedetailleerd overzicht van de activiteit op uw rekening van het laatste kwartaal. Dit rapport vermeldt de posities, rendementen en transacties van uw portefeuille. 

U kan dagelijks tussen 6u en 24u inloggen op uw rekening via de klantenzone van TreeTop Online.

Na 3 keer de verkeerde PIN code ingegeven te hebben, verschijnt een deblokkeringscode van 7 cijfers die u dient door te geven aan de TreeTop service desk (Tel.: 0800 59 001 of [email protected]e). Vervolgens bezorgen wij u een nieuwe code om de Digipass te deblokkeren.

Het cliëntenportaal ondersteunt enkel de volgende browsers: FireFox 37.0.1, Safari MacOS, Chrome 41.0.22, Explorer 10 of elke meer recente versie van een van deze browsers.

Het Year To Date (YTD) rendement komt overeen met het rendement tussen de start van het kalenderjaar tot dag van opvraag van rendement. Voor een portefeuille opgericht in de loop van het jaar, wordt het rendement berekend vanaf de aanvang van de portefeuille.

De "high-watermark" is de hoogste waarde ooit bereikt door de prijs van een aandeel van een bepaald beleggingsfonds. De "high-watermark" prestatievergoeding garandeert het feit dat de fondsbeheerder enkel een rendementsvergoeding zal ontvangen als de prijs van het aandeel zijn hoogste historische waarde overstijgt.

Bijvoorbeeld, laten we aannemen dat de prijs van het aandeel van een fonds daalt naar een netto inventariswaarde van 120 Euro nadat het zijn hoogste historische piek bereikte met een netto inventariswaarde van 150 Euro. De fondsbeheerder zal enkel een prestatievergoeding ontvangen wanneer de NIW opnieuw boven zijn historische piek van 150 Euro stijgt.

Opgelet: wanneer het gaat over aandelenklassen die een dividend uitkeren, worden de gegevens aangepast in functie van de uitgekeerde dividenden. 

De TreeTop website gebruikt cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, klik hier

Na 3 keer de verkeerde PIN code ingegeven te hebben, verschijnt een deblokkeringscode van 7 cijfers die u dient door te geven aan de TreeTop service desk (Tel.: 0800 59 001 of [email protected]). Vervolgens bezorgen wij u een nieuwe code om de Digipass te deblokkeren.

U kan ons volgen op LinkedIn en u heeft toegang tot onze didactische filmpjes via ons YouTube kanaal.

De onderneming is een beursvennootschap erkend door de Nationale Bank van België (www.NBB.be). In deze hoedanigheid is zij bevoegd om rekeningen te houden en beleggingsfondsen te verkopen.

Alle fondsen aangeboden op TreeTop Online zijn fondsen naar Belgisch recht of fondsen naar Luxemburgs recht waaraan toestemming is verleend om te worden verkocht aan het Belgische publiek.

TreeTop Asset Management heeft een eigen vermogen van 150 miljoen euro (*). Dit eigen vermogen is voornamelijk belegd in dezelfde BEVEKs als deze die TreeTop Asset Management verkoopt aan haar cliënten en onder dezelfde voorwaarden.  (*) Geconsolideerde cijfers geauditeerd op  31/12/2015

De fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop hebben het statuut van beleggingsvennootschap (BEVEK). Het geld dat u in de BEVEK heeft belegd wordt beheerd in overeenstemming met de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het fonds dat u gekozen heeft onder toezicht van de depositobank van de BEVEK. Het beleggingsdoel van het fonds alsook het beleggingsbeleid van het fonds worden beschreven in het document Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De EBI van de fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop zijn beschikbaar op onze website. TreeTop Asset Management mag dus niet zomaar doen wat zij wil met uw geld.

Wanneer u belegt in een fonds beheerd/verdeeld door TreeTop met als beleggingsbeleid beleggen in aandelen van bedrijven, wordt u onrechtstreeks mede-eigenaar van aandelen van bedrijven. Het gaat dus niet over speculatieve beleggingen in abstract waardepapier of in valuta maar wel over aandelen van actieve bedrijven in de reële economie.

Wanneer u belegt in een fonds beheerd/verdeeld door TreeTop die actief beheerd wordt, zoekt(/zoeken) de beheerder(s) de bedrijven te selecteren die erkend zijn voor de kwaliteit van hun producten, diensten en management: bedrijven die groei en rijkdom voortbrengen.

Aangezien transparantie één van de pijlers van onze filosofie is, verbinden wij ons ertoe onze cliënten regelmatig te laten weten wat de beheerders met hun geld doen en waarom. Elk kwartaal krijgen de beleggers van ons een gedetailleerd verslag met voor elk fonds de stand van de portefeuille, de toewijzing van het rendement en, voor de actieve fondsen, de voornaamste redenen waarom we voor bepaalde beleggingen hebben gekozen.

Om optimaal te kunnen genieten van de mogelijke beursprestaties, beschouwt u bij voorkeur uw belegging op lange termijn. De essentiële beleggersinformatie (EBI) van de fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop duidt de minimum aangeraden tijdspanne van een belegging aan. De EBI van de fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop zijn beschikbaar op onze website. U kunt echter beslissen om de aandelen van de fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop te verkopen wanneer u dat wenst. Uw aandelen worden dan teruggekocht door het fonds aan de prijs die overeenkomt met de netto inventariswaarde per aandeel (NIW) berekend nadat het fonds uw instructie tot verkoop heeft ontvangen. De opbrengst van de verkoop van uw aandelen, verminderd met de eventuele taksen en kosten, zal vervolgens beschikbaar zijn op uw cashrekening binnen de drie werkdagen.

U vindt de NIW van de fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop terug op onze website (dagelijks aangepast).

Er dient echter opgemerkt dat, in uitzonderlijke omstandigheden vermeld in het prospectus, het fonds de terugkoop van haar aandelen tijdelijk kan opschorten.

Waarom kiezen voor een beleggingsfonds?

De fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop hebben het statuut van beleggingsvennootschap (BEVEK). Wanneer u belegt in fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop wordt u in feite aandeelhouder (mede-eigenaar) van de BEVEK. De aandelen van de BEVEK die u op uw rekening bezit maken geen deel uit van het vermogen van de financiële tussenpersonen die u gebruikt, noch van TreeTop Asset Management. In geval van tekortkoming van een van deze tussenpersonen, blijven de aandelen van de BEVEK in uw bezit en zijn ze niet beschikbaar voor de schuldeisers van de tussenpersoon.

De fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop  beschikbaar op TreeTop Online zijn gereguleerde beleggingsfondsen die beantwoorden aan de vereisten van de Europese richtlijn inzake instellingen voor collectieve beleggingen in effecten waarvan de deelnemingsrechten verkocht worden aan het publiek (zogenaamde “UCITS” richtlijn). Deze richtlijn bevat strikte regels om de beleggers te beschermen, namelijk door regels van portfoliodiversificatie op te leggen en door het gebruik van leningen te beperken. Bovendien worden de activa van de BEVEK niet bewaard door TreeTop Asset Management maar door een onafhankelijke depositobank die toeziet op de bescherming ervan.

Ten slotte zijn onze beheerders dag na dag in de weer om de risico's van de BEVEK te beheren. Zo volgen ze bijvoorbeeld de beleggingen in de BEVEK en zorgen ze voor een gezonde spreiding van de portfolio over verschillende economische sectoren en regio's.

Er dient echter opgemerkt dat de waarde van de aandelen van de BEVEK zal variëren naargelang de waarde van de activa in haar bezit: de waarde van deze aandelen kan dus zowel stijgen als dalen met het risico dat u minder terugkrijgt dan het bedrag dat u oorspronkelijk hebt belegd. De rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. 

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten.

U overweegt te beleggen, maar hebt nog vragen?

  Word gebeld door een adviseur

of bel ons op

0800 59 001
Van maandag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur.