De klassieke oplossingen bieden geen antwoord meer

Vastgoed biedt niet langer even aantrekkelijke meerwaarden en rendementen.

Een spaarrekening openen voor uw kleinkinderen is niet langer interessant.

De beurs heeft een ongeëvenaard rendement geboden op lange termijn.

De oplossing. Goed begeleid worden en beleggen met experts die hun sporen verdiend hebben.
Ik wil mijn kleinkinderen financieel graag een duwtje in de rug geven

Hen een mooie start geven in hun actieve leven
Zoals heel wat Belgen heeft u de wens om te sparen voor je kinderen of kleinkinderen en heeft u de reflex om een spaarboekje te openen. Maar als we naar het rendement van een spaarrekening kijken, merken we al gauw dat een deel van je spaargeld via de beurs beleggen op middellange tot lange termijn een kwestie van gezond verstand en goed vermogensbeheer is. Bij TreeTop Asset Management bestuderen wij elke belegging uiterst nauwkeurig. Van bij onze oprichting hebben we dankzij de koelbloedigheid, de expertise en het analysevermogen van onze beheerders altijd onze koers kunnen aanhouden en zo crisissen kunnen ombuigen in opportuniteiten in plaats van trauma's…
Lees het vervolg ›Terug

Ik ken niks van de beurs!

Maar ik hoor wel dat het een goede oplossing zou zijn
Een goede private bankier moet zijn cliënten helpen om de beursomgeving te begrijpen, want talloze studies hebben al aangetoond dat de beurs op middellange en lange termijn historisch gezien de beste rentabiliteit biedt. Het reële rendement van aandelen kent op lange termijn bekeken zijn gelijke niet, ook al kunnen de rendementen op korte, middellange en lange termijn in bepaalde periodes negatief zijn.
Lees het vervolg ›Terug

Ik vind het nodig dat men zich samen met mij engageert

Ik wil kunnen vertrouwen op experts en de beurs beter begrijpen
Wij raden u aan enkel geld te beleggen op de beurs dat u in de nabije toekomst niet nodig zult hebben. Een belegging in aandelen moet u doen met een langetermijnvisie, om de mogelijke impact van de volatiliteit van de markten op uw beleggingen te beperken. Uw belangen zijn de onze en wij blijven aan uw zijde. Daarom hebben wij voor de transparantst mogelijke vergoedingsstructuur gekozen voor ons actief beheer: gedeeltelijk afhankelijk van de rendementen die wij voor u behalen.
Lees het vervolg ›Terug

''Ik heb meer vertrouwen sinds experts me begeleiden om te beleggen op de beurs''

An, 64 jaar

Waarom TreeTop?

  • Meermaals bekroonde expertise van topniveau
  • Transparantie, overtuiging en engagement
  • Langetermijnvisie
  • Service en onlinebeleggingssite aangepast aan verschillende beleggersprofielen
Meer weten

Simuleer uw beleggingen

jaarDeze simulatie dient louter indicatief gebruikt te worden en is gebaseerd op constante lineaire hypotheses, die onder andere historische jaarlijkse rendement- en inflatiegemiddelden in acht nemen. Op korte, middellange en lange termijn kunnen de marktprestaties en inflatie sterk afwijken van deze gemiddelden en een grote volatiliteit kennen. Meer informatie

In deze simulator hebben we een indeling bepaald tussen aandelen en obligaties die overeenkomt met elk risicoprofiel. 30/70 voor een conservatief profiel, 60/40 voor een gebalanceerd profiel, 80/20 voor een groei profiel en 100/0 voor een sterke groei profiel.

In de simulator hebben we het historische gemiddelde jaarlijkse rendement van de obligaties vervangen door het gemiddelde van de OLO-rentes op 10 jaar op 1 januari van het lopende jaar. De OLO-rentes op 10 jaar worden vaak gebruikt als indicator van het algemene niveau van de obligatierentes.

(1) Gemiddelde van de OLO-rentes op 10 jaar op 1 januari van elk jaar (02/01/2018): 0,72%
(2) (3) Gemiddeld geannualiseerd rendement van de aandelen voor inflatie (op basis van de inflatie in de US) tussen 1900 en 2017: 8,2%, dit stemt overeen met het reële geannualiseerde rendement na inflatie tussen 1900 en 2017 van 5,20%, Gemiddelde US inflatie tussen 1900 en 2017: 2,90%
Het reële gemiddelde geannualiseerde rendement na inflatie van 5,2% tussen 1900 en 2017, gebruikt om het gemiddelde geannualiseerde rendement van aandelen voor inflatie in onze simulatie is gebaseerd op de “World globally diversified” sectie van de volgende bron: Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton, Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2018 - https://www.credit-suisse.com/media/assets/corporate/docs/about-us/media/media-release/2018/02/giry-summary-2018.pdf De simulator is een TreeTop initiatief; Elroy Dimson, Paul Marsh en Mike Staunton zijn niet betrokken.
Historische rendementen vormen geen garantie op toekomstige prestaties.

Bent u op zoek naar de beste manier om uw vermogen te laten opbrengen?

Schrijf u in op onze nieuwsbrief om samen met TreeTop het beleggingsuniversum te volgen en te begrijpen.

Antwoord op de meest gestelde vragen

Fondsen bieden 3 significatieve voordelen namelijk diversificatie, eenvoudigheid en toegang tot een professioneel beheer.

Diversificatie – Diversificatie is een van de fundamentele regels in het portefeuillebeheer. Zij omvat een vaak efficiënte methode in risicobeheer door de rendements- en risicobronnen te spreiden over meerdere activa. In het bezit zijn van verschillende effecten geeft echter niet de waarborg op een goed risicobeheer. Een goed gespreide portefeuille moet effecten bevatten waarvan de prestaties relatief onafhankelijk zijn. Om een goed gediversifieerde “aandelenportefeuille” te bekomen, moet men aandelen kopen uit verschillende economische sectoren en verschillende regio’s. Voor een individuele belegger die een goed gediversifieerde portefeuille alleen wil beheren kunnen de kosten hoog oplopen en is tevens een relatief belangrijk kapitaal noodzakelijk.

Eenvoudigheid – Bij aankoop van één enkel beleggingsfonds, heeft u vanaf 250 euro toegang tot een goed gespreide portefeuille waarvan de allocatie regelmatig herbekeken wordt om conform te blijven aan de objectieven en aan het vooraf gedefinieerde beleggingsbeleid.

Professioneel beheer – Wanneer u een beleggingsfonds koopt, kiest u voor een deskundige in het portefeuillebeheer die het geld dat u belegt zal aanwenden om de zorgvuldig geanalyseerde effecten te kopen en te verkopen. Tegelijkertijd draagt hij er zorg voor dat een gezonde diversificatie van de beheerde portefeuille in acht wordt genomen. In het algemeen heeft het grote publiek noch de tijd noch de expertise om deze uitgebreide research en analyse te doen die van essentieel belang is om de juiste beleggingen te kiezen.

Meer info

Wij raden aan om enkel spaargeld te beleggen dat u in de nabije toekomst niet nodig zal hebben. Een belegging met aandelen dient te gebeuren met een visie op lange termijn om de mogelijke volatiliteitsschommelingen van de markten op uw beleggingen te beperken.

Er zijn geen goede of slechte momenten om op de beurs te beleggen. Anticiperen en extreme marktwaarden identificeren is een gewaagde oefening. Op een efficiënte wijze op de beurs beleggen kan eenvoudigweg door de beleggingen in de tijd te spreiden door regelmatig wereldwijde aandelenfondsen te kopen zowel in periodes van stijgende markten als dalende markten.

 

Is de tijd wel rijp om in de beurs te stappen?

In de beleggingswereld bestaan geen zekerheden. Het verleden leert ons dat geen enkele belegging risicoloos is. De beurs, de obligatiemarkten en vastgoed hebben allemaal crisisperiodes met belangrijke kapitaalverliezen gekend. De wereld is in voortdurende verandering. Sommige veranderingen gebeuren geleidelijk en andere snel, sommige zijn structureel en andere conjunctureel maar ze brengen allemaal hun risico’s en opportuniteiten met zich mee. Tegenwoordig bieden de zogenaamd “weinig geriskeerde” activa heel lage rendementen. Wist u dat bijvoorbeeld spaarrekeningen sinds 3 jaar gemiddeld 1% van hun reële waarde verliezen door de inflatie? Met andere woorden: uw koopkracht daalt beetje bij beetje. Vandaar dat wij vinden dat het getuigt van gezond verstand en een goed beheer van zijn vermogen om zijn beleggingen te spreiden en een deel van het spaartegoed op middellange of lange termijn op de beurs te beleggen. De beurs geeft toegang tot bedrijven waarvan bepaalde deze opportuniteiten kunnen benutten. Bij TreeTop Asset Management bestuderen wij elke belegging nauwkeurig. Sinds onze oprichting hebben we ons dankzij de zelfbeheersing, de expertise en de grote reactiesnelheid van onze beheerders altijd heel snel kunnen herpakken. Zo wisten we crisissen om te zetten in kansen in plaats van in trauma's.

Is de spaarrekening echt een veilige waarde?

Om optimaal te kunnen genieten van de mogelijke beursprestaties, beschouwt u bij voorkeur uw belegging op lange termijn. De essentiële beleggersinformatie (EBI) van de fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop duidt de minimum aangeraden tijdspanne van een belegging aan. De EBI van de fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop zijn beschikbaar op onze website. U kunt echter beslissen om de aandelen van de fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop te verkopen wanneer u dat wenst. Uw aandelen worden dan teruggekocht door het fonds aan de prijs die overeenkomt met de netto inventariswaarde per aandeel (NIW) berekend nadat het fonds uw instructie tot verkoop heeft ontvangen. De opbrengst van de verkoop van uw aandelen, verminderd met de eventuele taksen en kosten, zal vervolgens beschikbaar zijn op uw cashrekening binnen de drie werkdagen.

U vindt de NIW van de fondsen beheerd/verdeeld door TreeTop terug op onze website (dagelijks aangepast).

Er dient echter opgemerkt dat, in uitzonderlijke omstandigheden vermeld in het prospectus, het fonds de terugkoop van haar aandelen tijdelijk kan opschorten.

Waarom kiezen voor een beleggingsfonds?

De termen “fonds” of “beleggingsfonds” duiden op een generieke manier een entiteit aan die als doelstelling heeft het spaargeld van meerdere beleggers te bundelen en het beheer ervan aan een professionele belegger toe te vertrouwen volgens een vooropgestelde strategie.

De fondsen zijn tegenwoordig heel populaire beleggingsproducten overal ter wereld. Zij bieden bepaalde voordelen aan aan de spaarders en beleggers, zowel zij die professionele beleggers zijn als minder ervaren, nl. diversificatie, eenvoudigheid en toegang tot een professioneel beheer. De meeste beleggingsfondsen zijn gereguleerd. De fondsen beschikbaar op TreeTop Online zijn allen gereguleerde beleggingsfondsen die beantwoorden aan de vereisten van de Europese richtlijn inzake instellingen voor collectieve beleggingen in effecten waarvan de deelnemingsrechten verkocht worden aan het publiek (zogenaamde “UCITS” richtlijn). Deze richtlijn bevat strikte regels om de beleggers te beschermen, namelijk door regels van portfoliodiversificatie op te leggen en door het gebruik van leningen te beperken. Bovendien worden de activa van de BEVEK niet bewaard door TreeTop Asset Management maar door een onafhankelijke depositobank die toeziet op de bescherming ervan. Hun financiële toestand wordt onderworpen aan een audit door een erkende bedrijfsrevisor.

Een BEVEK (Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) is een bijzondere vorm van een beleggingsfonds. Zijn specificiteit ligt in het feit dat het gaat om een bedrijf waarbij het maatschappelijk doel (de doelstelling) het verzamelen van kapitaal is en het collectief beheren ten behoeve van zijn aandeelhouders. Wanneer u belegt in de BEVEK, koopt u in realiteit aandelen in dit bedrijf en heeft u dus alle rechten van een aandeelhouder waaronder de algemene vergaderingen van de BEVEK bij te wonen en er te stemmen. Het kapitaal is zogenoemd 'veranderlijk' omdat de BEVEK nieuwe aandelen uitgeeft wanneer u in het fonds belegt en ze terugkoopt wanneer u uw aandelen terug verkoopt. Het is dus niet uw tussenpersoon die uw aandelen koopt, maar wel degelijk de BEVEK die ze terugbetaalt aan de netto inventariswaarde en ze annuleert. De fondsen beschikbaar op TreeTop zijn allemaal BEVEKS.