Fonds prestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop Global Balanced D EUR

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop Global Balanced D EUR

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop Global Balanced D EUR

Laatste NIW in EUR
(25-02-2020)
98,12

Gecumuleerd rendement
op 25-02-2020

YTD 2,07%
1 jaar 6,88%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 25-02-2020

Oorsprong* -1,15%

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2018).

In het verleden behaalde resultaten van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bronnen : Degroof Petercam Asset Services en Bloomberg voor de periode 2018 - 2020

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar in de kranten l'Echo of De Tijd.

Algemene informatie

Naam van het fonds TreeTop Global SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Global Balanced
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Luxemburgs recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse D EUR
Dividendbeleid Distribution
Oprichtingsdatum 2018
ISIN-code LU1836395019
Initiële minimuminv. €250
Fondstype UCITS
Liquiditeit Daily
Vestigingsplaats Luxembourg
Beleggerstype All investors
Beheerskosten 1.00%
Prestatiecommissie 12% above 50% Germ. Gov. Bonds 5Y
Instapkosten
Lopende kosten 1,61%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie N/A
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) 30%
Belgische roerende voorheffing op dividenden 30%

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico (maar niet risicoloos)

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico


Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 in 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaarl. Rend.
2020 0,74% - - - - - - - - - - - 2,07% (YTD)
2019 5,60% 3,46% 0,47% 2,57% -5,55% 1,82% 0,23% -0,92% -0,18% 2,33% 2,89% 1,15% 17,50%
2018 - - - - - - - -0,52% -2,66% -7,90% -0,11% -5,41% -15,89%
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Perf. Ann.
2020 96,84 - - - - - - - - - - - 2,07% (YTD)
2019 88,82 91,89 92,32 94,69 89,43 91,06 91,27 90,43 90,27 92,37 95,04 96,13 17,50%
2018 - - - - - - - 99,30 96,66 89,02 88,92 84,11 -15,89%

Strategie van het fonds

Het compartiment streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen via het actieve beheer van een gediversifieerde portefeuille die verschillende activaklassen omvat.

In normale marktomstandigheden belegt het compartiment in een gediversifieerde portefeuille die is samengesteld uit verschillende activaklassen. Het compartiment kan enerzijds beleggen in internationale aandelen, en anderzijds in rente-instrumenten, waaronder obligaties, geldmarktinstrumenten en  bankdeposito's. De blootstelling aan rente-instrumenten wordt ofwel verkregen door directe beleggingen in deze instrumenten, ofwel door indirecte beleggingen via deelnemingsrechten van instellingen voor collectieve  belegging die in dit type instrumenten beleggen. Het compartiment kan ook derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden of om beleggingsrisico's te beperken (afdekking). Het compartiment kan beleggen in effecten van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten, China en Rusland. De blootstelling van het compartiment aan de activaklasse van de aandelen zal niet meer bedragen dan 60%.

Met als doelstelling de rendementsbronnen te diversifiëren, wordt het compartiment beheerd door verschillende fondsbeheerders van TreeTop Asset Management, die elk hun eigen globale actieve beheerbenadering hebben. 

Het compartiment wordt op discretionaire wijze beheerd, zonder verwijzingen naar indexen.

Dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 4 jaar op te nemen.

Deze aandelenklasse is voornemens om jaarlijks een dividend uit te keren.

U kunt dagelijks orders plaatsen om aandelen van het compartiment te kopen of te verkopen.

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de EBi van het compartiment.

Fondsbeheerders

Jacques Berghmans
Andrew Dalrymple
Sharon Bentley-Hamlyn

Het investeringsproces van het compartiment TreeTop Global Balanced streeft ernaar om de bronnen van rendement te diversifiëren tussen verschillende klassen activa, verschillende regio’s, verschillende economische sectoren en verschillende beheerders. 

De portefeuille is verdeeld tussen twee verschillende componenten: Een eerste “aandelen” component die direct of indirect bloot gesteld is aan internationale aandelen en tweede component met een “rente” bestaande uit obligaties, geldmarktinstrumenten en bankdeposito’s.

  • Het "aandelen" component is verdeeld over de verschillende Managementteams van TreeTop Asset Management waarvan ieder zijn eigen globale beleggingsaanpak volgt.
  • Het "rente" component is beheerd op een conservatieve wijze: de prioriteit is gegeven aan het behouden van uw kapitaal ten opzichte van rendement. De investeringen worden ofwel verkregen door directe beleggingen in deze instrumenten, ofwel door indirecte beleggingen via deelnemingsrechten van instellingen voor collectieve belegging die in dit type instrumenten beleggen. Het merendeel van de beleggingen zijn geïnvesteerd in effecten uitgedrukt in Euro.

De resulterende portefeuille van het investeringsproces is een internationaal portefeuille, evenwichtig verdeeld over de verschillende klassen activa en de verschillende risico’s maar niet geïndexeerd. De risico’s worden permanent opgevolgd zodat het “aandelen”-risico nooit meer dan 60% van de globale portefeuille voorstelt.

Er bestaan geen financiële effecten zonder risico en beleggen vertegenwoordigt een gok op de toekomst. Bijkomend aan inschattingsfouten, de verschillende oncontroleerbare gebeurtenissen van politieke (politieke crisis, oorlog…), economische, financiële (bankencrisis, wijziging van het monetaire beleid…), technologische orde (ontdekking die grote veranderingen opwekken… ) of specifiek voor een onderneming (strategische fout, competitieve verandering…) kunnen mogelijke interessante beleggingen sterk benadelen.

De meest efficiënte manier om het risico te reduceren is de diversificatie van de verschillende bronnen van rendement onder de verschillende activa klassen, regio’s, economische sectoren en globale beheerders.

Diversificatie van activa klassen en behoud van kapitaal

De globale portefeuille includeert een “vaste rente” component die voornamelijk ernaar streeft het belegde kapitaal te behouden. Het doel van het compartiment is dat het deel van deze component nooit minder 40% van de globale portefeuille inneemt.

Diversificatie van de beheerders

De globale portefeuille is beheerd door twee of meer management teams die elk hun eigen investering stijl hebben.

Weging van de beleggingen

De blootstelling van het compartiment aan aandelen zal niet meer bedragen dan 60%.

Geografische diversificatie

Het compartiment kan beleggen in effecten van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten, China en Rusland.

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming of kapitaalgarantie, noch een garantie op een vast rendement. Het risicoprofiel van het compartiment weerspiegelt de volgende factoren: 1) tot 60% van het compartiment kan belegd worden in aandelen, 2) zij kan een deel van zijn portefeuille beleggen in warrants of callopties op aandelen die volatieler zijn dan aandelen en hun waarde op de vervaldatum kunnen verliezen en, 3) zij kan bepaalde economische sectoren of regio's bevoordelen, inclusief opkomende markten.

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

Daarnaast is het compartiment blootgesteld aan andere risico's: liquiditeits- (converteerbare obligaties kunnen moeilijk gewaardeerd of moeilijk verkocht worden op een gewenst tijdstip tegen een gewenste prijs), wanbetaling (de obligaties van een emittent kunnen waardeloos worden als deze niet in staat is zijn schulden terug te betalen), tegenpartij- (het compartiment  kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is, of niet in staat is, om haar verplichtingen tegenover het fonds na te komen) en wettelijke en fiscale risico’s (het compartiment kan beïnvloed worden door buitenlandse wettelijke en fiscale wijzigingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht kunnen zijn).

Portefeuilleverdeling

Geografische verdeling

* inclus: Cash & dépôts 29,7% - Emprunt d'Etat 2,5%

Top-10 gerangschikt volgens onderliggende waarde

Type effecten

Sectoriële verdeling volgens onderliggende waarde

Equity Play (groei) / Yield Play (rendement)

Top-5 converteerbare obligaties

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 10,0%
AGEAS / FORTIS BANK SA/NV FLOATING RATE PERPETUAL 8,0%
HORIZON PHARMA INV LTD 2.5% 15/03/22 2,0%

Top-5 aandelen

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 9,0%
ASHTEAD GROUP PLC 2,0%
FUFENG GROUP LTD 2,0%
HYPOPORT AG 2,0%
NORWEGIAN FINANS HOLDING AS 2,0%
IWG PLC 1,0%

Top-10 gerangschikt volgens instrument

Beurskapitalisatie

Evolutie van de ratio's

* De cijfers van vóór 30 juni 2006 zijn die van de onderliggende waarden van de Bevek TreeTop Convertible International.

Andere statistieken