Filantropische fondsen

Beleg met TreeTop BEVEK en ga voor drie positieve effecten

Met het teruggeeffonds belegt u wereldwijd en schenkt u bij aanvang een mooie som aan de maatschappij.

Dit is een publicitaire mededeling.

In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting

Coin

De beheerskosten bedragen slechts 0,15% per jaar indien u een instapgift van 2% doet, die volledig aan 1 van 5 maatschappelijke projecten van uw keuze toekomt.

Somebody writing

Uw instapgift geeft recht op een belastingvermindering van 45% van de gift. U ontvangt een fiscaal attest van de Koning Boudewijnstichting, die toezicht houdt en de giften overschrijft naar de geselecteerde projecten.

Bouse seen from above

Een eenvoudige toegang tot de wereldbeurs: een intelligente spreiding en beheerd tegen lagere kosten.

Algemene informatie: het woord "fonds" wordt gebruikt als een generieke term voor BEVEKs en compartimenten van BEVEKs.

Schenk uw instapgift aan één van de 5 maatschappelijke projecten

Geleid door de Koning Boudewijnstichting, werden 5 relevante projecten geselecteerd, waar de persoonlijke zelfontplooiing centraal staat. Kies het project dat u het meest nauw aan het hart ligt.

Ontdek de 5 maatschappelijke projecten

MOOCs Louvain

MOOCs zijn online cursussen die via het edX-platform openstaan voor de hele wereld. Naast MIT, Harvard en UC Berkeley deelt ook UCL haar expertise met nu al meer dan 250.000 studenten in 200 landen.

Ontdek

MicroStart

MicroStart geeft microkredieten en professionele begeleiding aan kleine ondernemers in België: starters en doorgroeiers. Omdat iedereen, los van inkomen, opleiding of herkomst het recht heeft om het lot in eigen handen te nemen.

Ontdek

COMEQUI vzw

Het doel van de COMEQUI-vrijwilligers is de waardigheid van de landelijke bevolking aan de rand van het Kivumeer te herstellen door "hulpmiddelen" te bieden waarmee deze inwoners van Congo hun inkomen kunnen verhogen. Om iets te doen aan de verbetering van de koffieproductie, bestaat hun actie erin de oprichting van lokale coöperaties aan te moedigen, te werken aan de promotie van landbouwproducties en te investeren in sociopedagogische opleidingen.

Ontdek

Het BOOST-project

Het project BOOST begeleidt kansarme jongeren in België om hun slaagkansen in het hoger onderwijs te verhogen. Ze krijgen coaching en een budget voor een computer met internetconnectie, leermateriaal en culturele activiteiten.

Ontdek

Habbekrats

Jeugdorganisatie Habbekrats opende 11 kleurrijke ontmoetingshuizen voor kinderen en jongeren. Ook organiseren ze tal van avonturenkampen. In de ‘Overkop-huizen’ en op het online platform vinden jongeren met psychische problemen een luisterend oor en professionele hulp.

Ontdek

Algemene inlichtingen betreffende het compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index

(Voor de klassen C en CH verbonden met de instapgift)

Rechtsvorm: Compartiment van een BEVEK naar Belgisch recht, TreeTop SICAV.
Producttype: Instelling voor collectieve belegging.
Productduur: Onbepaald.
Beheersvennootschap: TreeTop Asset Management S.A., Beheermaatschappij naar Luxemburgs recht.
Beheerder bij delegatie: Amundi Asset Management.
Berekening van de NIW: Dagelijks (gepubliceerd op de website www.fundinfo.com).
Beleggingsdoelstelling: Het rendement van de index MSCI ACWI ESG Leaders Index zo nauwkeurig mogelijk reproduceren, in het kader van een passief beheer. De beheermaatschappij streeft naar een ex-ante tracking error, d.w.z. het verschil tussen de waardering van het product en de index, van minder dan 1,5% voor klasse C en 5% voor klasse CH (de beheermaatschappij garandeert niet dat deze doelstelling behaald wordt).
Effecten in portefeuille: Voornamelijk aandelen van bedrijven over de hele wereld, die volgens de indexprovider de beste scores hebben (benadering “Best-in-Class”) op ecologisch, sociaal en governancevlak (ESG) binnen de MSCI ACWI index.
TreeTop World ESG Leaders Equity Index is een product dat ecologische of sociale kenmerken promoot in de zin van artikel 8 van SFDR, aangezien het de MSCI ACWI ESG Leaders Index repliceert en dat hij geen doel van duurzame belegging heeft.
Raadpleeg het prospectus van TreeTop SICAV voor meer informatie over ecologische, sociale en gouvernanceaspecten.

De gepromote belegging betrekking heeft op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in een fonds en niet op de aankoop van een bepaald onderliggend activum.
De beslissing om in het gepromote fonds te beleggen rekening moet worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het gepromote fonds.

MSCI ACWI ESG Leaders Index bouwmethodologie

De MSCI ACWI ESG Leaders Index is opgebouwd door twee filters toe te passen op de bedrijven die de Kaderindex (MSCI AWI) vormen :

 • De uitsluiting van bedrijven die betrokken zijn bij controversiële activiteiten (voorbeeld van uitgesloten activiteiten : alcohol, kansspelen, tabak en wapens) 
 • ESG-score voor de overige bedrijven vervolgens door MSCI beoordeeld, houdt rekening met ongeveer 35 ESG-onderwerpen op het vlak van milieu (zoals carbon footprint van producten of watergebruik), op het vlak van maatschappij (zoals veiligheid en gezondheid op het werk of kwaliteit en veiligheid van de producten) en op het vlak van governance (zoals de samenstelling van de Raad van Bestuur of de rechten van de aandeelhouders)
 • Selectie opgericht door de MSCI van bedrijven met de hoogste ESG-scores, door bedrijven op te nemen in de Kaderindex die 50% vertegenwoordigen van de marktkapitalisatie van elke sector en regio. 

MSCI Inc. is de internationale indexleverancier verantwoordelijk voor het evalueren van de selectiecriteria (bijkomende informatie beschikbaar op www.msci.com.)
Raadpleeg het prospectus van TreeTop SICAV voor meer informatie over ecologische, sociale en governanceaspecten. 

Voordelen:

 • Breed gediversifieerde aandelenportefeuille
 • Multisectorale strategie
 • Wereldwijde strategie
 • ‘Best-in-class’ benadering op ESG vlak
 • Lage kosten ten opzichte van een actief fonds

Risico’s:

 • Risico op kapitaalverlies en geen rendementsgarantie
 • Marktrisico, voornamelijk het risico verbonden aan de beleggingen uitgevoerd in andere valuta’s dan de euro
 • Tegenpartijrisico gebonden aan de mogelijke tekortkoming van een marktentiteit
 • Wisselkoersrisico gebonden aan de beleggingen uitgevoerd in andere valuta’s dan de Euro
 • Duurzaamheidsrisico gebonden aan de negatief effect die een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancevlak zou kunnen hebben

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de risico's.

Beheerskosten: 0,15% per jaar
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 0,4% per jaar (C) / 0,4% per jaar (CH)  
Transactiekosten: 0.0% (C) / 0.2% (CH)
Compartimentswijzigingkosten: 0,1% voor een overstap naar dit compartiment / 0,05% voor een overstap naar een ander compartiment
Minimum inschrijving: € 2500
Niet terugkerende kosten verbonden aan het compartiment: 0,05% bij uitstap
Taks op beursverrichtingen: 1,32% (max. € 4000)
Belgische bronbelasting bij terugbetaling: Niet van toepassing
Belg. Roerende voorheffing: Niet van toepassing
Klassen C en CH: Aandelenklasse voorbehouden voor beleggers die over een rekening bij de Distributeur, TreeTop Asset Management Belgium, beschikken en die op het moment van de inschrijving instructie aan de Distributeur geven om een gift (instapgift) in hun naam aan de Koning Boudewijnstichting te doen, overeenstemmend met 2% van hun belegging (namelijk voor een belegging van 100, een inschrijving van 98 en een gift van 2).
Instapkosten (Gift): 2% op het moment van inschrijving

Elke belegging in het compartiment moet gebeuren conform de betreffende juridische documentatie van kracht (Essentiële-informatiedocument en prospectus beschikbaar in het Frans en in het Nederlands) alsook de statuten en de (half)jaarlijkse rapporten, gratis beschikbaar in het Frans en in het Nederlands, op eenvoudig verzoek, bij TreeTop Asset Management Belgium, 79 Frankenstraat bus 7, 1040 Brussel of op https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-filantropische-fondsen. De prospectus en het Essentiële-informatiedocument moeten gelezen worden vóór elke beleggingsbeslissing. De fiscale behandeling m.b.t. een financieel product is onderworpen aan regelmatige wijzigingen en is bovendien afhankelijk van de persoonlijke situatie van elke belegger. De belegger wordt derhalve verzocht om inlichtingen te nemen bij zijn fiscale raadgever over het fiscale regime dat voor hem toepasbaar is. Klachten kunnen aan de “Compliance officer” van TreeTop Asset Management Belgium (adres hierboven vermeld) of naar Bemiddelingsdienst: Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel  (www.ombudsfin.be of [email protected]) worden gericht.

Samenvatting van de rechten van de beleggers
U kunt klikken op https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie om de samenvatting van de rechten van de beleggers (in het Nederlands) terug te vinden onder de sectie “Rechten van de beleggers in de ICB’s die TreeTop beheert”.

Bekijk de TreeTop BEVEK teruggeeffondsen

Dit is een publicitaire mededeling.
Samenvatting van de rechten van de beleggers: U kunt klikken op https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie
om de samenvatting van de rechten van de beleggers (in het Nederlands) terug te vinden onder de sectie “Rechten van de beleggers in de ICB’s die TreeTop beheert”.

Algemene informatie: het woord "fonds" wordt gebruikt als een generieke term voor BEVEKs en compartimenten van BEVEKs.
 
Fondsen Informatie voor de belegger Laatste NIW Beheerder(s) Lanceringsjaar
TreeTop World ESG Leaders Equity Index CH
Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële-informatiedocument, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking in het Frans en Nederlands. 1749,03
(16-05-2024)
Amundi Asset Management 2017
TreeTop World ESG Leaders Equity Index C
Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële-informatiedocument, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking in het Frans en Nederlands. 1972,25
(16-05-2024)
Amundi Asset Management 2017