Fonds prestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop Global Dynamic A EUR

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop Global Dynamic A EUR

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop Global Dynamic A EUR

Laatste NIW in EUR
(25-02-2020)
100,56

Gecumuleerd rendement
op 25-02-2020

YTD 2,70%
1 jaar 14,30%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 25-02-2020

Oorsprong* 0,34%

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2018).

In het verleden behaalde resultaten van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bronnen : Degroof Petercam Asset Services en Bloomberg voor de periode 2018 - 2020

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar in de kranten l'Echo of De Tijd.

Algemene informatie

Naam van het fonds TreeTop Global SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Global Dynamic
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Luxemburgs recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse A EUR
Dividendbeleid Capitalisation
Oprichtingsdatum 2018
ISIN-code LU1836394632
Initiële minimuminv. €250
Fondstype UCITS
Liquiditeit Daily
Vestigingsplaats Luxembourg
Beleggerstype All investors
Beheerskosten 1.20%
Prestatiecommissie 12% High Watermark
Instapkosten
Lopende kosten 1,74%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie 1,32% (max 4.000 EUR)
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) N/A
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico (maar niet risicoloos)

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico


Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 in 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaarl. Rend.
2020 0,64% - - - - - - - - - - - 2,70% (YTD)
2019 10,25% 5,82% 0,96% 4,37% -4,49% 2,95% 0,65% -1,59% -0,34% 2,97% 4,62% 0,74% 29,49%
2018 - - - - - - - -0,40% -4,30% -13,03% 0,22% -8,77% -24,38%
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Perf. Ann.
2020 98,55 - - - - - - - - - - - 2,70% (YTD)
2019 83,37 88,22 89,07 92,96 88,79 91,41 92,00 90,54 90,23 92,91 97,20 97,92 29,49%
2018 - - - - - - - 99,37 95,10 82,71 82,89 75,62 -24,38%

Strategie van het fonds

Het compartiment streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen.

In normale marktomstandigheden belegt het compartiment voornamelijk in aandelen van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten, China en Rusland. Het compartiment belegt ook in andere soorten effecten, in overeenstemming met zijn doelstelling. Het compartiment kan ook derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden of om beleggingsrisico's te beperken (afdekking).

Met als doelstelling de rendementsbronnen te diversifiëren, wordt het compartiment beheerd door verschillende fondsbeheerders van TreeTop Asset Management, die elk hun eigen globale actieve beheerbenadering hebben. 

De MSCI All Country World index is een referentie voor het beleggingsuniversum van de fondsbeheerder. Deze dient echter alleen ter informatie omdat het compartiment wordt beheerd op discretionaire basis en de portefeuille grote afwijkingen laat zien ten opzichte van de index.

Dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 6 jaar op te nemen.

Deze aandelencategorie keert geen dividenden uit (dit betekent dat alle inkomsten die door het compartiment worden ontvangen, worden toegevoegd aan de aandelenprijs).

U kunt dagelijks orders plaatsen om aandelen van het compartiment te kopen of te verkopen.

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de EBi van het compartiment.

Fondsbeheerders

Jacques Berghmans
Andrew Dalrymple
Sharon Bentley-Hamlyn

Het beleggingsproces van het compartiment TreeTop Global Dynamic streeft ernaar om de bronnen van rendement te diversifieren door te investeren in verschillende regio's, economische sectoren en algemene beheerders. 

De portefeuille wordt beheerd door verschillende fondsbeheerders van TreeTop Asset Management, die elk hun eigen globale actieve beheeraanpak hebben.

De portefeuille die voortvloeit uit het beleggingsproces is een internationale portefeuille, met een sterke overweging in aandelen en een voorkeur voor geografische zones en aandelen uit de groeilanden. Het "aandelen"-risico van de portefeuille kan oplopen tot 100% van de portefeuille.

Er bestaan geen financiële instrumenten zonder beleggingsrisico en beleggen is altijd een gok op de toekomst. Naast beoordelingsfouten kunnen tal van oncontroleerbare gebeurtenissen van politieke (politieke crisis, oorlog...), economische en financiële (bankcrisis, verandering in monetair beleid...), technologische (ontdekking die leidt tot grote veranderingen...) en bedrijfsspecifieke (strategische fout, concurrentieveranderingen....) aard een potentieel interessante belegging in een nachtmerrie veranderen.

De voornaamste en doeltreffendste manier om het risico van een portefeuille, die voornamelijk geïnvesteerd in aandelen is te verminderen, is de rendements- en risicobronnen te diversifiëren tussen verschillende regio's, economische sectoren en algemene beheerders.

Diversificatie van de beheerders

De algemene portefeuille wordt beheerd door minstens twee beheerteams die elk hun eigen beleggingsstijl volgen.

Weging van de beleggingen

Het compartiment kan tot 100% van zijn activa beleggen in internationale aandelen en andere in aanmerking komende financiële activa waarvan de prestaties gekoppeld zijn aan de aandelen.

Geografische diversificatie

Het fondsbeheerder belegt in aandelen van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten, China en Rusland.

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming of kapitaalgarantie, noch een garantie op een vast rendement. Het risicoprofiel van het compartiment weerspiegelt de volgende factoren: 1) zij belegt voornamelijk in aandelen en 2) zij kan bepaalde economische sectoren of regio's bevoordelen, inclusief opkomende markten. 

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

Daarnaast is het compartiment blootgesteld aan andere risico's: liquiditeits- (converteerbare obligaties kunnen moeilijk gewaardeerd of moeilijk verkocht worden op een gewenst tijdstip tegen een gewenste prijs), tegenpartij- (het compartiment kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is, of niet in staat is, om haar verplichtingen tegenover het compartiment na te komen) en wettelijke en fiscale risico’s (het compartiment kan beïnvloed worden door buitenlandse wettelijke en fiscale wijzigingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht kunnen zijn).

Portefeuilleverdeling

Geografische verdeling

Top-10 gerangschikt volgens onderliggende waarde

Type effecten

Sectoriële verdeling volgens onderliggende waarde

Equity Play (groei) / Yield Play (rendement)

Top-5 converteerbare obligaties

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 2,0%
HORIZON PHARMA INV LTD 2.5% 15/03/22 2,0%

Top-5 aandelen

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 15,0%
ASHTEAD GROUP PLC 4,0%
FUFENG GROUP LTD 3,0%
HYPOPORT AG 3,0%
NORWEGIAN FINANS HOLDING AS 3,0%
IWG PLC 2,0%

Top-10 gerangschikt volgens instrument

Beurskapitalisatie

Evolutie van de ratio's

* De cijfers van vóór 30 juni 2006 zijn die van de onderliggende waarden van de Bevek TreeTop Convertible International.

Andere statistieken