Fondsprestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop Global Dynamic AH EUR

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop Global Dynamic AH EUR

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop Global Dynamic AH EUR

Laatste NIW in EUR
(17-03-2023)
162,57

Gecumuleerd rendement
op 17-03-2023

YTD -1,58%
1 jaar -14,68%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 17-03-2023

3 jaar 11,48%
5 jaar -2,69%
10 jaar 3,03%
Oorsprong* 4,38%

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2011).

In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bronnen : Degroof Petercam Asset Services voor de periode 2011 - 2023

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar zijn op de website www.fundinfo.com.

Algemene informatie

Algemene informatie: het woord "fonds" wordt gebruikt als een generieke term voor BEVEKs en compartimenten van BEVEKs.
Naam van het fonds TreeTop Global SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Global Dynamic
Beheermaatschappij TreeTop Asset Management S.A.
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur Compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Luxemburgs recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse AH EUR
Dividendbeleid Kapitalisatie
Oprichtingsdatum 2011
ISIN-code LU0694355214
Initiële minimuminv. €250
Fondstype UCITS
Liquiditeit Dagelijks
Vestigingsplaats Luxemburg
Beleggerstype Alle beleggers
Beheerskosten 1.20%
Prestatiecommissie 12% High Watermark
Instapkosten 0%
Lopende kosten* 1.60%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie 1.32% (max 4.000 EUR)
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) N/A
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A
De fiscale regelgeving geldt voor de gemiddelde retail klant in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en Belgisch ingezetene.
De beheermaatschappij kan, onder de voorwaarden voorzien in artikel 93bis van Richtlijn 2009/65/EC, beslissen om de commercialisering van de aandelenklassen van het fonds in België te schorsen. Beleggers hebben dan een opzegtermijn waardoor ze gratis kunnen uitstappen.

 

Risico-indicator

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico

Hoger risico

Meer info over het risico-indicator vindt u in de laatste versie van de Eid en het prospectus.

* Beheerkosten zijn inbegrepen in de lopende kosten

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7 te 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren, indien nodig in overleg met de beheermaatschappij, en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

Samenvatting van de rechten van de beleggers
U kunt klikken op https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie om de samenvatting van de rechten van de beleggers (in het Nederlands) terug te vinden onder de sectie “Rechten van de beleggers in de ICB’s die TreeTop beheert”.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële-informatiedocument, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd op de website www.fundinfo.com.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het Essentiële-informatiedocument, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Strategie van het fonds

De aandelenklasse TreeTop Global Dynamic AH EUR (wordt hierna het 'product' genoemd) streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen.

In normale marktomstandigheden belegt het product voornamelijk in aandelen van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten, China en Rusland. Het belegt ook in andere soorten effecten, in overeenstemming met zijn beleggingsdoelstelling. Het product kan derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden of om beleggingsrisico's te beperken (afdekking). Om de rendementsbronnen te diversifiëren, wordt het product beheerd door verschillende fondsbeheerders van TreeTop Asset Management, die elk hun eigen benadering voor een wereldwijd actief beheer hanteren.
De beheerder streeft ernaar om de posities in andere valuta's dan de EUR die meer dan 2,5% van de intrinsieke waarde van het product vertegenwoordigen, af te dekken.
Dit product keert geen dividenden uit (wat betekent dat de inkomsten die worden gegenereerd, bij de prijs van het product worden opgeteld).
U kunt dagelijks orders plaatsen om het product te kopen of te verkopen.

Het product is bedoeld voor particuliere beleggers die wensen te beleggen op lange termijn (wij adviseren een beleggingshorizon van 6 jaar). De belegger dient over een goede kennis te beschikken van de risico's die gepaard gaan met de financiële markten en dient bereid te zijn om kapitaalverliezen te aanvaarden als gevolg van schommelingen van de waarde van de activa in de portefeuille.                                 

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de Eid van het product.

Fondsbeheerders

Jacques Berghmans
Andrew Dalrymple
Sharon Bentley-Hamlyn

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot niveau in, en slechte marktomstandigheden zouden een invloed kunnen hebben op de waarde van de aandelen waarin het product belegt en bijgevolg op de waarde van het product zelf.
Dit risiconiveau weerspiegelt het feit dat het product voornamelijk belegt in aandelen en dat het welbepaalde economische sectoren of regio's kan voortrekken, inclusief opkomende markten.

Omdat er in dit product geen kapitaalbescherming is opgenomen, en het product met name niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. U kunt echter nooit meer verliezen dan het bedrag van uw belegging.

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

In ongewone marktomstandigheden zouden er andere risico's kunnen ontstaan:

  • Liquiditeitsrisico: converteerbare obligaties kunnen moeilijk gewaardeerd of moeilijk verkocht worden op een gewenst tijdstip tegen een gewenste prijs.
  • Tegenpartijrisico: het product kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is, of niet in staat is, om haar verplichtingen tegenover het product na te komen.
  • Wettelijke en fiscale risico's: het product kan beïnvloed worden door buitenlandse wettelijke en fiscale wijzigingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht kunnen zijn.