Fonds prestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop Global Dynamic AH EUR

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop Global Dynamic AH EUR vs MSCI AC World(1)

(1) MSCI All Countries World Index, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd in lokale munt. Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index.

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop Global Dynamic AH EUR vs MSCI AC World(1)

(1) MSCI All Countries World Index, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd in lokale munt. Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index.

Laatste NIW in EUR
(01-07-2020)
165,47

Gecumuleerd rendement
op 01-07-2020

Fonds MSCI AC World (1)
YTD 3,14% -6,30%
1 jaar 6,92% 2,06%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 01-07-2020

Fonds MSCI AC World (1)
3 jaar -0,47% 6,22%
5 jaar 1,02% 6,73%
Oorsprong* 6,01% 10,09 %

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2011).

In het verleden behaalde resultaten van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bronnen : Degroof Petercam Asset Services en Bloomberg voor de periode 2011 - 2020

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar in de kranten l'Echo of De Tijd.

Algemene informatie

Naam van het fonds TreeTop Global SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Global Dynamic
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Luxemburgs recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse AH EUR
Dividendbeleid Kapitalisatie
Oprichtingsdatum 2011
ISIN-code LU0694355214
Initiële minimuminv. €250
Fondstype UCITS
Liquiditeit Dagelijks
Vestigingsplaats Luxemburg
Beleggerstype Alle beleggers
Beheerskosten 1.20%
Prestatiecommissie 12% High Watermark
Instapkosten 0%
Lopende kosten 1,70%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie 1,32% (max 4.000 EUR)
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) N/A
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico (maar niet risicoloos)

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico


Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 in 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaarl. Rend.
2020 -0,52% -4,26% -18,69% 14,26% 9,02% 5,87% - - - - - - 3,14% (YTD)
2019 9,76% 5,17% -0,40% 4,01% -4,71% 4,00% -0,51% -1,85% -1,55% 3,53% 3,60% 1,35% 23,84%
2018 6,01% -2,88% -5,71% 1,79% 0,87% -2,99% 0,19% -0,48% -4,30% -14,53% -0,37% -8,56% -28,15%
2017 3,19% 5,26% 5,29% 1,50% 2,56% -0,38% 3,10% -1,29% 2,46% 2,09% -1,82% 2,80% 27,40%
2016 -12,83% -1,04% 6,53% 0,16% 2,11% -5,55% 7,76% 1,74% -0,78% -2,02% 0,00% 0,08% -5,31%
2015 2,33% 4,77% -0,31% 0,86% 1,86% -1,99% 1,74% -6,03% -4,94% 7,49% -0,13% -2,06% 2,83%
2014 -1,33% 4,46% -1,47% -0,98% 1,40% 0,51% 1,04% 1,43% -2,15% -1,32% 2,50% -1,14% 2,76%
2013 3,97% 1,12% 1,61% 1,73% 3,64% -4,84% 4,18% -0,16% 3,34% 4,72% 2,76% 2,39% 26,93%
2012 6,56% 4,56% -0,81% -0,64% -7,93% 1,30% 2,25% 1,79% 3,25% -0,60% 1,89% 3,94% 15,85%
2011 - - - - - - - - - - - 0,67% -3,82%
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Perf. Ann.
2020 159,61 152,81 124,25 141,97 154,77 163,85 - - - - - - 3,14% (YTD)
2019 142,20 149,55 148,95 154,93 147,64 153,54 152,75 149,92 147,60 152,81 158,31 160,44 23,84%
2018 191,14 185,64 175,04 178,18 179,73 174,35 174,69 173,86 166,39 142,21 141,68 129,55 -28,15%
2017 146,04 153,72 161,85 164,27 168,47 167,83 173,04 170,80 175,00 178,65 175,39 180,30 27,40%
2016 130,27 128,91 137,33 137,55 140,45 132,66 142,96 145,45 144,32 141,40 141,40 141,52 -5,31%
2015 148,72 155,82 155,33 156,67 159,58 156,41 159,13 149,54 142,15 152,80 152,60 149,45 2,83%
2014 139,55 145,78 143,63 142,22 144,21 144,95 146,46 148,56 145,36 143,44 147,02 145,34 2,76%
2013 115,84 117,14 119,03 121,09 125,50 119,42 124,41 124,21 128,36 134,42 138,13 141,43 26,93%
2012 102,49 107,16 106,29 105,61 97,24 98,50 100,72 102,52 105,85 105,21 107,20 111,42 15,85%
2011 - - - - - - - - - - - 96,18 -3,82%

Strategie van het fonds

Het compartiment streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen.

In normale marktomstandigheden belegt het compartiment voornamelijk in aandelen van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten, China en Rusland. Het compartiment belegt ook in andere soorten effecten, in overeenstemming met zijn doelstelling. Het compartiment kan ook derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden of om beleggingsrisico's te beperken (afdekking).

Met als doelstelling de rendementsbronnen te diversifiëren, wordt het compartiment beheerd door verschillende fondsbeheerders van TreeTop Asset Management, die elk hun eigen globale actieve beheerbenadering hebben. De beheerder streeft ernaar om de posities in andere valuta's dan de Euro die meer dan 2,5% van de netto-inventariswaarde van de aandelenklasse vertegenwoordigen, af te dekken.

De MSCI All Country World index is een referentie voor het beleggingsuniversum van de fondsbeheerder. Deze dient echter alleen ter informatie omdat het compartiment wordt beheerd op discretionaire basis en de portefeuille grote afwijkingen laat zien ten opzichte van de index.

Dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 6 jaar op te nemen.

Deze aandelencategorie keert geen dividenden uit (dit betekent dat alle inkomsten die door het compartiment worden ontvangen, worden toegevoegd aan de aandelenprijs).

U kunt dagelijks orders plaatsen om aandelen van het compartiment te kopen of te verkopen.

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de EBi van het compartiment.

Fondsbeheerders

Jacques Berghmans
Andrew Dalrymple
Sharon Bentley-Hamlyn

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming of kapitaalgarantie, noch een garantie op een vast rendement.

Het risicoprofiel van het compartiment weerspiegelt de volgende factoren: 1) het compartiment  belegt voornamelijk in aandelen, en 2) het compartiment kan bepaalde economische sectoren of regio's voortrekken, inclusief opkomende markten. 

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

Daarnaast is het compartiment blootgesteld aan andere risico's:

  • Liquiditeitsrisico: Converteerbare obligaties kunnen moeilijk gewaardeerd of moeilijk verkocht worden op een gewenst tijdstip tegen een gewenste prijs, als de marktomstandigheden ongewoon zijn of als de emittent met financiële problemen kampt.
  • Wettelijke en fiscale risico's: Het compartiment kan beïnvloed worden door buitenlandse wets- en belastingwijzigingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht kunnen zijn.
  • Tegenpartijrisico: Het compartiment kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is, of niet in staat is, om haar verplichtingen tegenover het compartiment na te komen.

Portefeuilleverdeling

Geografische verdeling

Top-10 gerangschikt volgens onderliggende waarde

Type effecten

Sectoriële verdeling volgens onderliggende waarde

Top-5 converteerbare obligaties

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 2,0%
ZHONGSHENG 0% 23/05/23 1,0%
SHANDONG WEIGAO / SURE FIRST 2% 16/01/25 1,0%

Top-5 aandelen

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 15,0%
HORIZON THERAPEUTICS PLC 3,0%
VIPSHOP HOLDING LTD ADR 3,0%
FUFENG GROUP LTD 3,0%
NORWEGIAN FINANS HOLDING AS 3,0%
HYPOPORT AG 3,0%

Top-10 gerangschikt volgens instrument

Beurskapitalisatie

Evolutie van de ratio's

* De cijfers van vóór 30 juni 2006 zijn die van de onderliggende waarden van de Bevek TreeTop Convertible International.

Andere statistieken