Fondsprestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop Multi Strategies Dynamic AD EUR

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop Multi Strategies Dynamic AD EUR

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop Multi Strategies Dynamic AD EUR

Laatste NIW in EUR
(15-03-2023)
115,06

Gecumuleerd rendement
op 15-03-2023

YTD 0,91%
1 jaar -9,81%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 15-03-2023

3 jaar 10,06%
Oorsprong* 3,45%

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2019).

In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bron : Caceis Bank, Belgium Branch voor de periode 2019 – 2023

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar zijn op de website www.fundinfo.com.

Algemene informatie

Algemene informatie: het woord "fonds" wordt gebruikt als een generieke term voor BEVEKs en compartimenten van BEVEKs.
Naam van het fonds TreeTop SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Multi Strategies Dynamic
Beheermaatschappij TreeTop Asset Management S.A.
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur Compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Belgisch recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse AD EUR
Dividendbeleid Distributie
Oprichtingsdatum 2019
ISIN-code BE6302946809
Initiële minimuminv. €250
Fondstype UCITS
Liquiditeit Dagelijks
Vestigingsplaats België
Beleggerstype Alle beleggers
Beheerskosten 0.40%
Prestatiecommissie -
Instapkosten 0%
Kosten voor overstap van compartiment 0% of 0,1% voor een overstap naar het compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index.
Lopende kosten* 1.80%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie N/A
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) N/A
Belgische roerende voorheffing op dividenden 30%
De fiscale regelgeving geldt voor de gemiddelde retail klant in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en Belgisch ingezetene.

 

Risico-indicator

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico

Hoger risico

Meer info over het risico-indicator vindt u in de laatste versie van de Eid en het prospectus.

* Beheerkosten zijn inbegrepen in de lopende kosten

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7 te 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren, indien nodig in overleg met de beheermaatschappij, en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

Samenvatting van de rechten van de beleggers
U kunt klikken op https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie om de samenvatting van de rechten van de beleggers (in het Nederlands) terug te vinden onder de sectie “Rechten van de beleggers in de ICB’s die TreeTop beheert”.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële-informatiedocument, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd op de website www.fundinfo.com.

Deze documenten zijn op eenvoudig verzoek en kosteloos beschikbaar, in het Frans en Nederlands, bij TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7, 1040 Brussel, of bij de financiële instelling in België belast met het administratief beheer: CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel, of op onze website www.treetopam.com

Strategie van het fonds

Het fonds wil de aandeelhouders, indirect via beleggingen in rechten van deelneming of aandelen van instellingen voor collectieve belegging, een blootstelling bieden aan aandelen van bedrijven uit wereldwijde ontwikkelde markten en opkomende markten.

In normale marktomstandigheden belegt het fonds hoofdzakelijk in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging met veranderlijk kapitaal ('icb'). Het kan tot 100 % van zijn nettoactiva beleggen in rechten van deelneming van icb's die voornamelijk beleggen in aandelen en/of andere effecten die toegang geven tot het kapitaal van bedrijven uit wereldwijde ontwikkelde en opkomende markten.

Het fonds streeft een evenwichtige allocatie na tussen indexmatige icb's die als beleggingsdoelstelling beursindices zo dicht mogelijk willen volgen, en actief beheerde icb's waarvan het beleggingsbeleid bestaat uit het kiezen van aandelen aan de hand van een specifieke benadering van de beheerder, onafhankelijk van het feit of ze al dan niet deel uitmaken van een beursindex. De keuze van de icb's beoogt een diversificatie inzake beheerstijlen, economische sectoren en geografische regio's. De actief beheerde icb's zijn hoofdzakelijk icb's die worden beheerd of gecommercialiseerd door TreeTop Asset Management S.A. of hiermee verbonden vennootschappen.

Het fonds wordt actief beheerd, onafhankelijk van enige beursindex.

U kunt op elke willekeurige bankwerkdag in Brussel een verzoek tot terugkoop van uw rechten van deelneming indienen; de terugkooptransacties worden dagelijks uitgevoerd, onder voorbehoud van de beperkingen die werden voorzien in het prospectus en de statuten.

Deze aandelenklasse streeft ernaar om jaarlijks een dividend uit te keren.

Het compartiment is bedoeld voor het publiek, namelijk zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die wensen te beleggen op lange termijn (wij raden een beleggingshorizon van 6 jaar aan). Zij dienen over een goede kennis te beschikken van de risico's die gepaard gaan met de financiële markten en bereid te zijn om kapitaalverliezen te aanvaarden als gevolg van schommelingen van de waarde van de activa in de portefeuille.

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de Eid van het compartiment.

Fondsbeheerder

TreeTop Asset Management S.A.

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot-laag niveau in, en het is onwaarschijnlijk dat slechte marktomstandigheden een invloed zullen hebben op de waarde van de aandelen waarin het fonds belegt en bijgevolg op de waarde van de aandelen die door het fonds zelf worden uitgegeven. Het fonds werd ondergebracht in deze specifieke categorie omdat het via de icb's die het in de portefeuille aanhoudt, belegt in aandelen, die doorgaans risicovoller zijn dan obligaties of geldmarktinstrumenten.

Omdat er in dit product geen kapitaalbescherming is opgenomen, en het product met name niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. U kunt echter nooit meer verliezen dan het bedrag van uw belegging.

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

Daarnaast is het compartiment blootgesteld aan andere risico's:

  • Kapitaalrisico: het fonds geniet niet van een 'gegarandeerd kapitaal' of een 'kapitaalbescherming'. De belegger kan bijgevolg zijn kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen.
  • Duurzaamheidsrisico: verwijst naar een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancevlak die een wezenlijk negatief effect op de waarde van een belegging kan veroorzaken.
  • Risico verbonden aan externe factoren: onzekerheid rond de houdbaarheid van bepaalde externe factoren, zoals het fiscaal regime.
  • Wisselkoersrisico: De activa van dit fonds bestaan hoofdzakelijk uit deelbewijzen van ICB's. Hoewel deze deelbewijzen uitgedrukt kunnen worden in EUR, kunnen de activa die deze ICB's aanhouden worden uitgedrukt in verschillende valuta's, afhankelijk van de markten waarop deze ICB's beleggen. De evolutie van de wisselkoers tussen de euro en deze verschillende valuta's zal dus een invloed uitoefenen op de waarde van de aandelen van het fonds.