Dit is een publicitaire mededeling.

Fondsprestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop Multi Strategies Dynamic AD EUR

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop Multi Strategies Dynamic AD EUR

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop Multi Strategies Dynamic AD EUR

Laatste NIW in EUR
(16-04-2024)
135,06

Gecumuleerd rendement
op 16-04-2024

YTD 4,86%
1 jaar 14,09%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 16-04-2024

3 jaar -0,27%
5 jaar 4,33%
Oorsprong* 5,92%

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2019).

In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bron : Caceis Bank, Belgium Branch voor de periode 2019 – 2023

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar zijn op de website www.fundinfo.com.

Algemene informatie

Samenvatting van de rechten van de beleggers: U kunt klikken op https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie om de samenvatting van de rechten van de beleggers (in het Nederlands) terug te vinden onder de sectie “Rechten van de beleggers in de ICB’s die TreeTop beheert”.

Algemene informatie: het woord "fonds" wordt gebruikt als een generieke term voor BEVEKs en compartimenten van BEVEKs.
Naam van het fonds TreeTop SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Multi Strategies Dynamic
Beheervennootschap TreeTop Asset Management S.A., beheervennootschap naar Luxemburgs recht
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur Compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Belgisch recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse AD EUR
Dividendbeleid Distributie
Oprichtingsdatum 2019
ISIN-code BE6302946809
Initiële minimuminv. €250
Fondstype UCITS
Liquiditeit Dagelijks
Vestigingsplaats België
Beleggerstype Alle beleggers
Beheerskosten 0.40%
Prestatiecommissie -
Instapkosten 0%
Kosten voor overstap van compartiment 0% of 0,1% voor een overstap naar het compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index.
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten 1.6%
Transactiekosten 0.3%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie N/A
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) N/A
Belgische roerende voorheffing op dividenden 30%
De fiscale regelgeving geldt voor de gemiddelde retail klant in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en Belgisch ingezetene.

 

Risico-indicator

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico

Hoger risico

Voor meer informatie over de risico’s en over het risico-indicator te verkrijgen, zie de laatste Essentiële-informatiedocument en fondsprospectus.

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7 te 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren, indien nodig in overleg met de beheervennootschap, en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

Samenvatting van de rechten van de beleggers
U kunt klikken op https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie om de samenvatting van de rechten van de beleggers (in het Nederlands) terug te vinden onder de sectie “Rechten van de beleggers in de ICB’s die TreeTop beheert”.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële-informatiedocument, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking in het Frans en Nederlands.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd op de website www.fundinfo.com.

Deze documenten zijn op eenvoudig verzoek en kosteloos beschikbaar, in het Frans en Nederlands, bij TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7, 1040 Brussel, of bij de financiële instelling in België belast met het administratief beheer: CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel, of op onze website https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-actieve-fondsen.

Strategie van het fonds

Het product heeft tot doel de aandeelhouders via beleggingen in rechten van deelneming of aandelen van instellingen voor collectieve belegging onrechtstreeks te laten beleggen in aandelen van bedrijven uit de ontwikkelde en opkomende markten wereldwijd. In normale marktomstandigheden belegt het product hoofdzakelijk in rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging met veranderlijk kapitaal ('ICB's'). Het kan tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in rechten van deelneming van ICB's die hoofdzakelijk beleggen in aandelen en/of andere effecten die toegang verlenen tot het kapitaal van bedrijven uit de ontwikkelde en opkomende markten wereldwijd. Het product streeft bij zijn beleggingen in rechten van deelneming van ICB's naar een spreiding over verschillende beheerstijlen (actief of passief), economische sectoren en regio's. De actief beheerde ICB's zullen hoofdzakelijk ICB's zijn die worden beheerd of gepromoot door TreeTop Asset Management S.A. of daaraan verbonden vennootschappen. Het product wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een beursindex.
U kunt elke bankwerkdag in Brussel om de terugkoop van uw rechten van deelneming verzoeken. Terugkopen worden dagelijks uitgevoerd, onder voorbehoud van de beperkingen waarin het prospectus en de statuten voorzien.
Dit product keert geen dividenden uit (het nettoresultaat en de gerealiseerde nettomeerwaarden van het product worden systematisch herbelegd).
Het product is bedoeld voor het publiek, namelijk zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die wensen te beleggen op lange termijn (wij raden een beleggingshorizon van 6 jaar aan). Zij dienen over een goede kennis te beschikken van de risico's die gepaard gaan met de financiële markten en bereid te zijn om kapitaalverliezen te aanvaarden als gevolg van schommelingen van de waarde van de activa in de portefeuille.
Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de Eid van het product.
De gepromote belegging betrekking heeft op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in een fonds en niet op de aankoop van een bepaald onderliggend activum.

Fondsbeheerder

TreeTop Asset Management S.A.

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot niveau in, en slechte marktomstandigheden zouden een invloed kunnen hebben op de waarde van de aandelen waarin het product belegt en bijgevolg op de waarde van het product zelf.
Het product is in deze categorie ingedeeld omdat het via de ICB's die het in portefeuille heeft belegt in aandelen, die doorgaans meer risico inhouden dan obligaties of geldmarktinstrumenten.

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

In ongewone marktomstandigheden kunnen zich nog bijkomende risico's voordoen:

  • Kapitaalrisico: het product biedt geen 'kapitaalgarantie' of 'kapitaalbescherming'. De belegger kan zijn inleg dus geheel of gedeeltelijk verliezen
  • Duurzaamheidsrisico: verwijst naar een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancevlak die een wezenlijk negatief effect op de waarde van een belegging kan veroorzaken
  • Risico verbonden aan externe factoren: onzekerheid over de duurzaamheid van bepaalde externe factoren, zoals het belastingstelsel
  • Wisselkoersrisico: de activa van dit product bestaan voornamelijk uit deelbewijzen van ICB's. Hoewel die deelbewijzen in EUR kunnen luiden, kunnen de activa die deze ICB's aanhouden afhankelijk van de markten waarop deze ICB's beleggen in verschillende valuta's luiden. De ontwikkeling van de wisselkoersen tussen de euro en die verschillende valuta's zal dus een invloed hebben op de NIW van het product.

Meer informatie is te vinden in het prospectus.