Fonds prestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop Convertible International DH EUR

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop Convertible International DH EUR vs MSCI AC World(1)

(1) MSCI All Countries World Index, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd in lokale munt. Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index.

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop Convertible International DH EUR vs MSCI AC World(1)

(1) MSCI All Countries World Index, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd in lokale munt. Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index.

Laatste NIW in EUR
(15-10-2021)
246,56

Gecumuleerd rendement
op 15-10-2021

Fonds MSCI AC World (1)
YTD -1,26% 13,67%
1 jaar 10,92% 22,82%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 15-10-2021

Fonds MSCI AC World (1)
3 jaar 2,83% 14,92%
5 jaar -0,14% 13,60%
10 jaar 2,72% 12,50%
Oorsprong* 1,71% 7,34 %

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2007).

In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bronnen : Degroof Petercam Asset Services en Bloomberg voor de periode 2007 - 2021

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar in de kranten l'Echo of De Tijd.

Algemene informatie

Algemene informatie: het woord "fonds" wordt gebruikt als een generieke term voor BEVEKs en compartimenten van BEVEKs.
Naam van het fonds TreeTop Convertible SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Convertible International
Beheermaatschappij TreeTop Asset Management S.A.
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur Compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Luxemburgs recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse DH EUR
Dividendbeleid Distributie
Oprichtingsdatum 2007
ISIN-code LU0332191302
Initiële minimuminv. €250
Fondstype UCITS
Liquiditeit Dagelijks
Vestigingsplaats Luxemburg
Beleggerstype Alle beleggers
Beheerskosten 1.20%
Prestatiecommissie 12% High Watermark
Instapkosten 0%
Lopende kosten* 1.77%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie N/A
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) 30%
Belgische roerende voorheffing op dividenden 30%
De fiscale regelgeving geldt voor de gemiddelde retail klant in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en Belgisch ingezetene.

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico (maar niet risicoloos)

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico


Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.
De andere risico's worden vermeld in het hoofdstuk 'Risk management' hieronder.

* Beheerkosten zijn inbegrepen in de lopende kosten

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7 te 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren, indien nodig in overleg met de beheermaatschappij, en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Strategie van het fonds

Het compartiment streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen.

In normale marktomstandigheden zal het grootste deel van de portefeuille belegd zijn in converteerbare obligaties en/of andere vastrentende effecten, bankdeposito's en warrants of callopties op aandelen en, voor maximaal 10% van de activa van het compartiment, in deelnemingsrechten van instellingen voor collectieve belegging die deze activaklassen vertegenwoordigen. Het compartiment kan ook beleggen in aandelen of andere met aandelen vergelijkbare instrumenten en kan derivaten gebruiken voor beleggingsdoeleinden ofombeleggingsrisico's te beperken (afdekking).

De fondsbeheerder selecteert - op basis van criteria zoals productinnovatie, kwaliteit van het management, leiderschap in de sector en waardering - bedrijven uit de hele wereld die solide groeivooruitzichten lijken te bieden of waarvan de effecten volgens hem ondergewaardeerd zijn. Het compartiment belegt in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van deze bedrijven en/of in financiële instrumenten die kunnen worden geconverteerd naar aandelen of het compartiment het recht geven aandelen van deze bedrijven te verwerven. Het grootste deel van de portefeuille wordt beheerdmet als doel het financiële gedrag van een portefeuille van converteerbare obligaties te reproduceren. Daarom waarborgt de fondsbeheerder dat (i) minstens 50% van de portefeuille belegd is in obligaties of andere vastrentende instrumenten en (ii) de globale blootstelling van het compartiment aan de aandelenmarkt, via aandelen en andere financiële instrumenten waarvan de waarde gekoppeld is aan aandelen, niet meer zal bedragen dan 100% van het nettovermogen van het compartiment. De beheerder streeft ernaar om de posities in andere valuta's dan de euro die meer dan 2,5% van de netto-inventariswaarde van de aandelenklasse vertegenwoordigen, af te dekken.

De MSCI All Country World index is een referentie voor het beleggingsuniversum van de fondsbeheerder. Deze dient echter alleen ter informatie omdat het compartiment wordt beheerd op discretionaire basis en de portefeuille grote afwijkingen laat zien ten opzichte van de index.

Dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Deze aandelenklasse is voornemens om jaarlijks een dividend uit te keren.

U kunt dagelijks orders plaatsen om aandelen van het compartiment te kopen of te verkopen.

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de EBi van het compartiment.

Fondsbeheerder

Jacques Berghmans

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming of kapitaalgarantie, noch een garantie op een vast rendement. 
Het risicoprofiel van het compartiment weerspiegelt de volgende factoren: 1) het compartiment belegt in aandelen en/of andere instrumenten, zoals warrants of callopties op aandelen en converteerbare obligaties waarvan de waarde gekoppeld is aan aandelen, 2) het compartiment kan beleggen in een beperkt aantal effecten, 3) het compartiment kan een deel van zijn portefeuille beleggen in warrants of callopties op aandelen die volatieler zijn dan aandelen en hun waarde op de vervaldatum kunnen verliezen, en 4) het compartiment kan bepaalde economische sectoren of regio's voortrekken, inclusief opkomende markten.

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

Daarnaast is het compartiment blootgesteld aan andere risico's: 

  • Liquiditeitsrisico: Converteerbare obligaties kunnen moeilijk gewaardeerd of moeilijk verkocht worden op een gewenst tijdstip tegen een gewenste prijs, als de marktomstandigheden ongewoon zijn of als de emittent met financiële problemen kampt.
  • Risico van wanbetaling: De obligaties van een emittent kunnen waardeloos worden als deze niet in staat is zijn schulden terug te betalen. 
  • Wettelijke en fiscale risico's: Het compartiment kan beïnvloed worden door buitenlandse wets- en belastingwijzigingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht kunnen zijn.
  • Tegenpartijrisico: Het compartiment kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is, of niet in staat is, om haar verplichtingen tegenover het compartiment na te komen.

Portefeuilleverdeling

Geografische verdeling

Top-10 gerangschikt volgens onderliggende waarde

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 44,0%
FUFENG GROUP LTD 7,0%
MENICON 5,0%
TANDEM DIABETES CARE 4,0%
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 4,0%
INDIABULLS HOUSING FINANCE 4,0%
ETSY 4,0%
JUST EAT TAKEAWAY 4,0%
JAZZ PHARMACEUTICALS 4,0%
NOVA MEASURING INSTRUMENTS 4,0%
PRYSMIAN SPA 4,0%

Type effecten

Sectorale verdeling volgens onderliggende waarde

Duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten conjunctuurgevoelig zijn (automobiel, duurzame huishoudartikelen, kledij, hotels, restaurants, vrije tijd, media en detailhandel).

Niet-duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten minder conjunctuurgevoelig zijn (voeding, drank en tabak, niet-duurzame huishoudartikelen, verzorgingsproducten, farmacie en supermarkten).

Top-5 converteerbare obligaties

Top-5 aandelen

Top-10 gerangschikt volgens instrument

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 43,0%
FUFENG GROUP LTD 7,0%
MENICON 0% 01/29/25 5,0%
TANDEM DIABETES CARE 1.5% 1/5/25 4,0%
BOSIDENG INTERNATIONAL 1% 12/17/24 4,0%
INDIABULLS HOUSING FINANCE 4.5% 03/04/26 4,0%
JUST EAT TAKEAWAY 2.25% 01/25/24 4,0%
JAZZ PHARMACEUTICALS 2 06/15/26 4,0%
NOVA MEASURING INSTRUMENTS 0% 10/15/25 4,0%
PRYSMIAN 0% 02/02/26 4,0%
SBI HOLDINGS INC 0% 07/25/25 3,0%

Beurskapitalisatie

Andere statistieken

Delta 0.73
Credit spread (bp) 343
Duration 4.04
Beurskapitalisatie (€ milj.) 8.40
1Y projected P/E 19.80
Estimated 5Y LTG 26.83
Current ROE 15.49


Delta: geeft de gevoeligheid weer (tussen 0 en 1) van een converteerbare obligatie voor de koersbewegingen van het onderliggende aandeel. Zo zal een converteerbare obligatie met een delta van 0,50 bij elke hausse of baisse van 10% van de koers van het onderliggende aandeel naar verwachting met 5% stijgen of dalen.
Credit Spread: het renteverschil, uitgedrukt in basispunten (bps), dat een bedrijfsobligatie moet geven in verhouding tot een staatsobligatie met dezelfde looptijd. Bijvoorbeeld: voor een bedrijf van uitzonderlijke kwaliteit (prime, AAA- of AA-rating) zal de credit spread ongeveer 20 bps (of 0,20%) bedragen, terwijl die voor een risicovoller bedrijf (B-rating) gemakkelijk 200 bps kan bereiken.
Duration (looptijd): een term die verwant is, maar meer wetenschappelijk, met de gemiddelde levensduur van een obligatie in het algemeen en van een converteerbare obligatie in het bijzonder. Wanneer de rente namelijk stijgt, of wanneer de rating van een bedrijf verzwakt, zal een obligatie met een korte looptijd daar minder onder lijden dan een obligatie met een lange looptijd.
Beurskapitalisatie: de totale waarde van een bedrijf op een gegeven moment, berekend door het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de beurskoers.
1Y projected P/E (Price Earnings) of Koerswinstverhouding: het geeft weer hoeveel keer een bedrijf zijn jaarlijkse winst kapitaliseert en is een indicator van de relatieve waarde van een aandeel.
Estimated 5Y LTG (Long Term Growth): schatting door de analisten van het groeipercentage op lange termijn (5 jaar) van de winst per aandeel van het bedrijf.
Current ROE (Return On Equity) of Rendement op Eigen Vermogen: de verhouding tussen de nettowinst en het eigen vermogen (aandelenkapitaal + reserves) van een bedrijf. Het ROE wordt gebruikt als maatstaf om de efficiëntie te beoordelen waarmee het management het aandelenkapitaal gebruikt dat de aandeelhouders permanent ter beschikking stellen van het bedrijf.