Fonds prestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop Global Conservative A EUR

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop Global Conservative A EUR

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop Global Conservative A EUR

Laatste NIW in EUR
(25-02-2020)
100,17

Gecumuleerd rendement
op 25-02-2020

YTD 0,61%
1 jaar 3,71%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 25-02-2020

3 jaar 0,68%
Oorsprong* 0,04%

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2015).

In het verleden behaalde resultaten van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bronnen : Degroof Petercam Asset Services en Bloomberg voor de periode 2015 - 2020

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar in de kranten l'Echo of De Tijd.

Algemene informatie

Naam van het fonds TreeTop Global SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Global Conservative
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Luxemburgs recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse A EUR
Dividendbeleid Capitalisation
Oprichtingsdatum 2015
ISIN-code LU1229301061
Initiële minimuminv. €250
Fondstype UCITS
Liquiditeit Daily
Vestigingsplaats Luxembourg
Beleggerstype All investors
Beheerskosten 0.60%
Prestatiecommissie
Instapkosten 0%
Lopende kosten 1,06%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie 1,32% (max 4.000 EUR)
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) 30%
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico (maar niet risicoloos)

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico


Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 in 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaarl. Rend.
2020 0,19% - - - - - - - - - - - 0,61% (YTD)
2019 2,05% 1,28% -0,18% 1,20% -1,64% 1,26% -0,63% -0,62% -0,54% 1,78% 1,51% 0,87% 6,46%
2018 2,05% -0,71% -1,71% 0,48% 0,12% -1,08% -0,07% -0,43% -1,41% -3,98% -0,49% -2,50% -9,44%
2017 1,17% 1,71% 1,61% 0,37% 0,61% -0,11% 0,72% -0,03% 1,15% 0,76% -0,64% 0,70% 8,29%
2016 -3,60% -0,73% 1,20% 0,10% 0,60% -1,53% 1,74% 0,33% -0,05% -0,44% 0,29% 0,00% -2,17%
2015 - - - - - -1,03% 0,41% -1,85% -1,19% 1,88% -0,03% -0,97% -2,52%
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Perf. Ann.
2020 99,75 - - - - - - - - - - - 0,61% (YTD)
2019 95,44 96,66 96,49 97,65 96,05 97,26 96,65 96,05 95,53 97,23 98,70 99,56 6,46%
2018 105,39 104,64 102,85 103,34 103,46 102,34 102,27 101,83 100,39 96,39 95,92 93,52 -9,44%
2017 96,48 98,13 99,71 100,08 100,69 100,58 101,30 101,27 102,43 103,21 102,55 103,27 8,29%
2016 93,97 93,28 94,40 94,49 95,06 93,61 95,24 95,55 95,50 95,08 95,36 95,36 -2,17%
2015 - - - - - 99,23 99,64 97,80 96,64 98,46 98,43 97,48 -2,52%

Strategie van het fonds

Het compartiment streeft ernaar de waarde van uw belegging op middellange termijn te verhogen en tegelijkertijd een deel van het kapitaal te beschermen via het actieve beheer van een gediversifieerde portefeuille die verschillende activaklassen omvat.

In normale marktomstandigheden belegt het compartiment in een gediversifieerde portefeuille met een focus op de activaklasse van de vastrentende instrumenten: voornamelijk obligaties, geldmarktinstrumenten en bankdeposito's in euro. Tot 1/3 van de portefeuille kan echter worden belegd in aandelen. Het compartiment kan direct in deze activaklassen beleggen of via deelnemingsrechten van fondsen. In dat laatste geval zal het compartiment beleggen in aandelencategorieën in euro, afgedekt tegen het valutarisico, op voorwaarde dat dergelijke aandelencategorieën beschikbaar zijn. Het compartiment kan beleggen in effecten van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten.

Met als doelstelling de rendementsbronnen te diversifiëren, belegt de beheerder van het compartiment in verschillende activaklassen, en kiest hij in elk van deze klassen effecten of deelnemingsrechten van fondsen die worden beheerd door verschillende fondsbeheerders. Het deel van de portefeuille dat wordt belegd in aandelen, zal voornamelijk bestaan uit deelnemingsrechten van fondsen van TreeTop Asset Management, die elk hun eigen actieve beheerbenadering hanteren.

Het compartiment wordt op discretionaire wijze beheerd, zonder verwijzingen naar indexen.

Dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.

Deze aandelencategorie keert geen dividenden uit (dit betekent dat alle inkomsten die door het compartiment worden ontvangen, worden toegevoegd aan de aandelenprijs).

U kunt dagelijks orders plaatsen om aandelen van het compartiment te kopen of te verkopen.

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de EBi van het compartiment.

Fondsbeheerders

Jacques Berghmans
Andrew Dalrymple
Sharon Bentley-Hamlyn

Het investeringsproces van het compartiment TreeTop Global Conservative streeft ernaar om de bronnen van rendement te diversifiëren tussen verschillende klassen activa, verschillende regio’s, verschillende economische sectoren en verschillende beheerders. 

De portefeuille is verdeeld tussen twee verschillende componenten: Een eerste “aandelen” component die bloot gesteld aan de internationale aandelen en tweede component met een “vastrentende instrumenten” bestaande uit obligaties, geldmarktinstrumenten en bankdeposito’s in euro.

  • Het "vastrentende instrumenten" component is beheerd op een conservatieve wijze: de prioriteit is gegeven aan het behouden van uw kapitaal ten opzichte van rendement. De investeringen zijn direct in deze activaklassen beleggen of via deelnemingsrechten van fondsen. Het merendeel van de beleggingen zijn geïnvesteerd in effecten uitgedrukt in Euro.
  • Het "aandelen" component is verdeeld over de verschillende Managementteams van TreeTop Asset Management waarvan ieder zijn eigen globale beleggingsaanpak volgt. 

De risico’s worden permanent opgevolgd zodat het “aandelen” risico nooit meer dan een derde van de globale portefeuille voorstelt.

Er bestaan geen financiële effecten zonder risico en beleggen vertegenwoordigt een gok op de toekomst. Bijkomend aan inschattingsfouten, de verschillende oncontroleerbare gebeurtenissen van politieke (politieke crisis, oorlog…), economische, financiële (bankencrisis, wijziging van het monetaire beleid…), technologische orde (ontdekking die grote veranderingen opwekken… ) of specifiek voor een onderneming (strategische fout, competitieve verandering…) kunnen mogelijke interessante beleggingen sterk benadelen.

De meest efficiënte manier om het risico te reduceren is de diversificatie van de verschillende bronnen van rendement onder de verschillende activa klassen, regio’s, economische sectoren en globale beheerders.

Diversificatie van activa klassen en behoud van kapitaal

De globale portefeuille includeert een “vaste rente” component die er voornamelijk naar streeft het belegde kapitaal te behouden. Het doel van het compartiment is dat het deel van deze component nooit minder van de globale portefeuille inneemt.

Diversificatie van de beheerders

De globale portefeuille is beheerd door twee of meer management teams die elk hun eigen investering stijl hebben.

Weging van de beleggingen

Tot 1/3 van de portefeuille kan echter worden belegd in aandelen.

Geografische diversificatie

Het compartiment kan beleggen in effecten van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten.

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming of kapitaalgarantie, noch een garantie op een vast rendement. Het risicoprofiel van het compartiment weerspiegelt de volgende factoren: 1) kan tot 1/3 van zijn portefeuille beleggen in aandelen of deelnemingsrechten van fondsen die belegd zijn in aandelen en/of converteerbare obligaties en 2) zij kan bepaalde economische sectoren of regio's bevoordelen, inclusief opkomende markten. 

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

Daarnaast is het compartiment blootgesteld aan andere risico's: liquiditeits- (converteerbare obligaties kunnen moeilijk gewaardeerd of moeilijk verkocht worden op een gewenst tijdstip tegen een gewenste prijs), wanbetaling (de obligaties van een emittent kunnen waardeloos worden als deze niet in staat is zijn schulden terug te betalen), tegenpartij- (het compartiment kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is, of niet in staat is, om haar verplichtingen tegenover het fonds na te komen) en wettelijke en fiscale risico’s (het compartiment kan beïnvloed worden door buitenlandse wettelijke en fiscale wijzigingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht kunnen zijn).

Portefeuilleverdeling

Geografische verdeling1

* inclus: Cash & dépôts 61,0%

(1) Dit fonds investeert in andere fondsen die door TreeTop Asset Management beheerd worden. De informatie over de portefeuille structuur is gebaseerd op de investeringen die in deze fondsen aangehouden worden.

Top-10 gerangschikt volgens onderliggende waarde

Type effecten1

(1) Dit fonds investeert in andere fondsen die door TreeTop Asset Management beheerd worden. De informatie over de portefeuille structuur is gebaseerd op de investeringen die in deze fondsen aangehouden worden.

Sectoriële verdeling volgens onderliggende waarde

Equity Play (groei) / Yield Play (rendement)

Top-5 converteerbare obligaties

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 10,0%
AGEAS / FORTIS BANK SA/NV FLOATING RATE PERPETUAL 9,6%
HORIZON PHARMA INV LTD 2.5% 15/03/22 0,4%

Top-5 aandelen

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 4,4%
ASHTEAD GROUP PLC 1,1%
FUFENG GROUP LTD 1,0%
NORWEGIAN FINANS HOLDING AS 0,8%
HYPOPORT AG 0,8%
IWG PLC 0,7%

Top-10 gerangschikt volgens instrument

Beurskapitalisatie

Evolutie van de ratio's

* De cijfers van vóór 30 juni 2006 zijn die van de onderliggende waarden van de Bevek TreeTop Convertible International.

Andere statistieken