Fondsprestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop Global Conservative A EUR

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop Global Conservative A EUR

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop Global Conservative A EUR

Laatste NIW in EUR
(05-08-2022)
100,12

Gecumuleerd rendement
op 05-08-2022

YTD -10,09%
1 jaar -10,58%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 05-08-2022

3 jaar 1,47%
5 jaar -0,23%
Oorsprong* 0,02%

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2015).

In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bronnen : Degroof Petercam Asset Services voor de periode 2015 - 2022

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar zijn op de website www.fundinfo.com.

Algemene informatie

Algemene informatie: het woord "fonds" wordt gebruikt als een generieke term voor BEVEKs en compartimenten van BEVEKs.
Naam van het fonds TreeTop Global SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Global Conservative
Beheermaatschappij TreeTop Asset Management S.A.
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur Compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Luxemburgs recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse A EUR
Dividendbeleid Kapitalisatie
Oprichtingsdatum 2015
ISIN-code LU1229301061
Initiële minimuminv. €250
Fondstype UCITS
Liquiditeit Dagelijks
Vestigingsplaats Luxemburg
Beleggerstype Alle beleggers
Beheerskosten 0.60%
Prestatiecommissie N/A
Instapkosten 0%
Lopende kosten* 1.01%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie 1,32% (max 4.000 EUR)
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) 30%
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A
De fiscale regelgeving geldt voor de gemiddelde retail klant in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en Belgisch ingezetene.
De beheermaatschappij kan, onder de voorwaarden voorzien in artikel 93bis van Richtlijn 2009/65/EC, beslissen om de commercialisering van de aandelenklassen van het fonds in België te schorsen. Beleggers hebben dan een opzegtermijn waardoor ze gratis kunnen uitstappen.

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico (maar niet risicoloos)

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico


Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.
De andere risico's worden vermeld in het hoofdstuk 'Risk management' hieronder.

* Beheerkosten zijn inbegrepen in de lopende kosten

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7 te 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren, indien nodig in overleg met de beheermaatschappij, en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

Samenvatting van de rechten van de beleggers
U kunt klikken op https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie om de samenvatting van de rechten van de beleggers (in het Nederlands) terug te vinden onder de sectie “Rechten van de beleggers in de ICB’s die TreeTop beheert”.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd op de website www.fundinfo.com.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het Essentiële Beleggersinformatie, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Strategie van het fonds

Het compartiment streeft ernaar de waarde van uw belegging op middellange termijn te verhogen en tegelijkertijd een deel van het kapitaal te beschermen via het actieve beheer van een gediversifieerde portefeuille die verschillende activaklassen omvat.

In normale marktomstandigheden belegt het compartiment in een gediversifieerde portefeuille met een focus op de activaklasse van de vastrentende instrumenten: voornamelijk obligaties, geldmarktinstrumenten en bankdeposito's in euro. Tot 1/3 van de portefeuille kan echter worden belegd in aandelen. Het compartiment kan direct in deze activaklassen beleggen of via deelnemingsrechten van fondsen. In dat laatste geval zal het compartiment beleggen in aandelencategorieën in euro, afgedekt tegen het valutarisico, op voorwaarde dat dergelijke aandelencategorieën beschikbaar zijn. Het compartiment kan beleggen in effecten van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten.

Met als doelstelling de rendementsbronnen te diversifiëren, belegt de beheerder van het compartiment in verschillende activaklassen, en kiest hij in elk van deze klassen effecten of deelnemingsrechten van fondsen die worden beheerd door verschillende fondsbeheerders. Het deel van de portefeuille dat wordt belegd in aandelen, zal voornamelijk bestaan uit deelnemingsrechten van fondsen van TreeTop Asset Management, die elk hun eigen actieve beheerbenadering hanteren.

Het compartiment wordt op discretionaire wijze beheerd, zonder verwijzingen naar indexen.

Dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.

Deze aandelencategorie keert geen dividenden uit (dit betekent dat alle inkomsten die door het compartiment worden ontvangen, worden toegevoegd aan de aandelenprijs).

U kunt dagelijks orders plaatsen om aandelen van het compartiment te kopen of te verkopen.

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de EBi van het compartiment.

Fondsbeheerders

Jacques Berghmans
Andrew Dalrymple
Sharon Bentley-Hamlyn

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming of kapitaalgarantie, noch een garantie op een vast rendement. 
Het risicoprofiel van het compartiment weerspiegelt de volgende factoren: 1) het compartiment kan tot 1/3 van zijn portefeuille beleggen in aandelen of deelnemingsrechten van fondsen die belegd zijn in aandelen en/of converteerbare obligaties, en 2) het compartiment kan bepaalde economische sectoren of regio's voortrekken, inclusief opkomende markten. 

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

Daarnaast is het compartiment blootgesteld aan andere risico's:

  • Liquiditeitsrisico: Converteerbare obligaties kunnen moeilijk gewaardeerd of moeilijk verkocht worden op een gewenst tijdstip tegen een gewenste prijs, als de marktomstandigheden ongewoon zijn of als de emittent met financiële problemen kampt.
  • Risico van wanbetaling: De obligaties van een emittent kunnen waardeloos worden als deze niet in staat is zijn schulden terug te betalen. 
  • Wettelijke en fiscale risico's: Het compartiment kan beïnvloed worden door buitenlandse wets- en belastingwijzigingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht kunnen zijn.
  • Tegenpartijrisico: Het compartiment kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is, of niet in staat is, om haar verplichtingen tegenover het compartiment na te komen.