Fonds prestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop Global Conviction A EUR

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop Global Conviction A EUR vs MSCI AC World in EUR(1)

(1) MSCI All Countries World Index, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd in EUR. Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index.

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop Global Conviction A EUR vs MSCI AC World in EUR(1)

(1) MSCI All Countries World Index, nettodividenden opnieuw geïnvesteerd in EUR. Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie tussen de referentie-index en het compartiment. De prestatie van het compartiment kan dus verschillen van die van de index.

Laatste NIW in EUR
(15-10-2021)
273,57

Gecumuleerd rendement
op 15-10-2021

Fonds MSCI AC World in EUR (1)
YTD 12,03% 18,72%
1 jaar 11,38% 27,63%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 15-10-2021

Fonds MSCI AC World in EUR (1)
3 jaar 22,08% 13,57%
5 jaar 18,95% 12,78%
Oorsprong* 15,46% 12,69 %

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2014).

In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bronnen : Degroof Petercam Asset Services en Bloomberg voor de periode 2014 - 2021

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar in de kranten l'Echo of De Tijd.

Algemene informatie

Algemene informatie: het woord "fonds" wordt gebruikt als een generieke term voor BEVEKs en compartimenten van BEVEKs.
Naam van het fonds TreeTop Global SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Global Conviction
Beheermaatschappij TreeTop Asset Management S.A.
Beheerder bij delegatie Aubrey Capital Management Ltd
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur Compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Luxemburgs recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse A EUR
Dividendbeleid Kapitalisatie
Oprichtingsdatum 2014
ISIN-code LU1117668860
Initiële minimuminv. €250
Fondstype UCITS
Liquiditeit Dagelijks
Vestigingsplaats Luxemburg
Beleggerstype Alle beleggers
Beheerskosten 1.20%
Prestatiecommissie 12% High Watermark
Instapkosten 0%
Lopende kosten* 1.52%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie 1,32% (max 4.000 EUR)
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) N/A
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A
De fiscale regelgeving geldt voor de gemiddelde retail klant in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en Belgisch ingezetene.

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico (maar niet risicoloos)

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico


Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.
De andere risico's worden vermeld in het hoofdstuk 'Risk management' hieronder.

* Beheerkosten zijn inbegrepen in de lopende kosten

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7 te 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren, indien nodig in overleg met de beheermaatschappij, en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Strategie van het fonds

Het compartiment streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen.

In normale marktomstandigheden belegt het compartiment voornamelijk in aandelen of andere effecten die aandelen vertegenwoordigen, van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende landen, China en Rusland, en in elke valuta.

De fondsbeheerder volgt een gedisciplineerde beleggingsbenadering gebaseerd op de analyse van menselijk gedrag tijdens diverse fasen van de welvaartscyclus. Op die basis selecteert de fondsbeheerder bedrijven met een hoge winstgroei en een sterke en stabiele concurrerende bedrijfsvoering. Hoewel de portefeuille gediversifieerd is op het gebied van regio's en economische sectoren, is deze niet samengesteld met een of andere marktindex als benchmark. De fondsbeheerder heeft over het algemeen een voorkeur voor regio's en landen die een bovengemiddelde potentiële groei laten zien. 

De MSCI All Country World index is een referentie voor het beleggingsuniversum van de fondsbeheerder. Deze dient echter alleen ter informatie omdat het compartiment wordt beheerd op discretionaire basis en de portefeuille grote afwijkingen laat zien ten opzichte van de index.

Dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 6 jaar op te nemen.

Deze aandelencategorieën keren geen dividenden uit (dit betekent dat alle inkomsten die door het compartiment worden ontvangen, worden toegevoegd aan de aandelenprijs).

U kunt dagelijks orders plaatsen om aandelen van het compartiment te kopen of te verkopen.

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de EBi van het compartiment.

Fondsbeheerder

Andrew Dalrymple

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het compartiment biedt geen kapitaalbescherming of kapitaalgarantie, noch een garantie op een vast rendement.

Het risicoprofiel van het compartiment weerspiegelt de volgende factoren: 1) het compartiment belegt voornamelijk in aandelen, en 2) het compartiment kan bepaalde economische sectoren of regio's voortrekken, inclusief opkomende markten.

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

Daarnaast is het compartiment blootgesteld aan andere risico's: 

  • Wettelijke en fiscale risico's: Het compartiment kan beïnvloed worden door buitenlandse wets- en belastingwijzigingen, waarvan sommige met terugwerkende kracht kunnen zijn.
  • Tegenpartijrisico: Het compartiment kan geld verliezen als een entiteit waarmee het zaken doet niet bereid is, of niet in staat is, om haar verplichtingen tegenover het compartiment na te komen.

Portefeuilleverdeling

Geografische verdeling

Top-10 gerangschikt volgens onderliggende waarde

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 40,0%
SEA LTD-ADR 7,0%
SITIME 6,0%
DEXCOM INC 4,0%
NVIDIA CORP 4,0%
ALPHABET INC 4,0%
HELLOFRESH 3,0%
ADOBE SYSTEMS INC 3,0%
SPROUT SOCIAL 3,0%
UPSTART HOLDINGS INC 3,0%
KORNIT DIGITAL LTD 3,0%

Type effecten

Sectorale verdeling volgens onderliggende waarde

Duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten conjunctuurgevoelig zijn (automobiel, duurzame huishoudartikelen, kledij, hotels, restaurants, vrije tijd, media en detailhandel).

Niet-duurzame consumptiesector : omvat de bedrijven waarvan de activiteiten minder conjunctuurgevoelig zijn (voeding, drank en tabak, niet-duurzame huishoudartikelen, verzorgingsproducten, farmacie en supermarkten).

Top-5 converteerbare obligaties

Top-5 aandelen

Top-10 gerangschikt volgens instrument

Beschrijving Gewicht (% NIW)
Totaal 40,0%
SEA LTD-ADR 7,0%
SITIME 6,0%
DEXCOM INC 4,0%
NVIDIA CORP 4,0%
ALPHABET INC 4,0%
HELLOFRESH 3,0%
ADOBE SYSTEMS INC 3,0%
SPROUT SOCIAL 3,0%
UPSTART HOLDINGS INC 3,0%
KORNIT DIGITAL LTD 3,0%

Beurskapitalisatie

Beurskapitalisatie: de totale waarde van een bedrijf op een gegeven moment, berekend door het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de beurskoers.

Andere statistieken