Fonds prestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop Multi Strategies Balanced AD EUR

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop Multi Strategies Balanced AD EUR


Het compartiment beschikt nog niet over de gegevens van een volledig kalenderjaar om het diagram met zijn prestaties te kunnen weergeven.

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop Multi Strategies Balanced AD EUR

Laatste NIW in EUR
(03-04-2020)
90,84

Gecumuleerd rendement
op 03-04-2020

YTD -14,86%
1 jaar -13,72%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 03-04-2020

Oorsprong* -7,76%

* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2019).

In het verleden behaalde resultaten van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bron : Caceis Belgium pour la période 2019 – 2020

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar in de kranten l'Echo of De Tijd.

Algemene informatie

Naam van het fonds TreeTop SICAV
Naam van het compartiment TreeTop Multi Strategies Balanced
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Belgisch recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse AD EUR
Dividendbeleid Distributie
Oprichtingsdatum 2019
ISIN-code BE6302948821
Initiële minimuminv. €250
Fondstype UCITS
Liquiditeit Dagelijks
Vestigingsplaats Belgium
Beleggerstype Alle beleggers
Beheerskosten 0.40%
Prestatiecommissie 0%
Instapkosten 0%
Frais en cas de changement de compartiment 0,10%
Lopende kosten 1,19%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie N/A
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) N/A
Belgische roerende voorheffing op dividenden 30%

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 in 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

U kunt bijkomende informatie ontvangen over dit fonds, met inbegrip van de prospectus, het laatste jaarrapport, elk volgend halfjaarlijks rapport en de laatste aandelenkoers bij de beheermaatschappij op het volgend adres: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg. Ze zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jaarl. Rend.
2020 -0,52% -3,38% -11,23% - - - - - - - - - -14,86% (YTD)
2019 - 2,61% 1,06% 1,62% -2,89% 3,33% -3,82% -0,76% 0,60% 1,70% 1,38% 1,65% 6,70%
Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Perf. Ann.
2020 106,14 102,55 91,03 - - - - - - - - - -14,86% (YTD)
2019 - 102,88 103,97 105,65 102,60 106,02 101,97 101,20 101,81 103,54 104,97 106,70 6,70%

Strategie van het fonds

Wanneer u inschrijft op TreeTop Multi Strategies Balanced, belegt u in een fonds dat zijn aandeelhouders onrechtstreeks via beleggingen in deelbewijzen of aandelen van instellingen voor collectieve belegging blootstelling wil bieden aan diverse activaklassen.

In normale marktomstandigheden belegt het fonds hoofdzakelijk in deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging met veranderlijk kapitaal ('ICB'). Het fonds kan tot 60% van zijn netto-activa beleggen in deelbewijzen van ICB's die hoofdzakelijk beleggen in aandelen en/of andere effecten die toegang geven tot het kapitaal van bedrijven op de wereldwijde ontwikkelde en opkomende markten (het 'Luik wereldwijde aandelen van de portefeuille'). En maximaal 50% van de netto-activa van het fonds kunnen worden belegd in deelbewijzen van ICB's die hoofdzakelijk beleggen in obligaties, geldmarktinstrumenten of bankdeposito's (het 'Luik rentedragende instrumenten van de portefeuille').

Het Luik wereldwijde aandelen van de portefeuille geeft de voorkeur aan de deelbewijzen van ICB's die worden beheerd of gecommercialiseerd door TreeTop Asset Management NV of hiermee verbonden vennootschappen. Binnen dit luik zal een evenwichtige allocatie tussen indexmatige en actief beheerde ICB's worden nagestreefd. Het Luik rentedragende instrumenten van de portefeuille geeft de voorkeur aan de deelbewijzen van ICB's die worden beheerd door derden.

Het fonds wordt actief beheerd, onafhankelijk van enige beursindex.
Het fonds zal geen beroep doen op effectenuitleningen.
Deze aandelenklasse is voornemens om jaarlijks een dividend uit te keren.
De valuta van het compartiment is de euro.

U kunt op elke willekeurige bankwerkdag in Brussel een verzoek tot terugkoop van uw deelnemingsrechten indienen; de terugkooptransacties worden dagelijks uitgevoerd. Voor meer informatie over de samenstelling van het fonds en het functioneren ervan, zie het prospectus van de BEVEK.

Aanbeveling: dit fonds is wellicht niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 4 jaar op te nemen.
De klasse AD is aan het publiek aangeboden, hetzij aan natuurlijke personen hetzij aan rechtspersonen; de eerste inschrijving moet minimaal 250 euro bedragen.

Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de EBi van het compartiment.

Fondsbeheerder

TreeTop Asset Management S.A.

Het beleggingsproces van het compartiment TreeTop Multi Strategies Balanced streeft ernaar om de bronnen van rendement te diversifiëren tussen verschillende activaklassen, verschillende regio’s, verschillende economische sectoren en verschillende beheerders.

Het fonds belegt hoofdzakelijk in deelbewijzen van instellingen voor collectieve belegging met veranderlijk kapitaal ('ICB'). Het fonds kan tot 60% van zijn netto-activa beleggen in deelbewijzen van ICB's die hoofdzakelijk beleggen in aandelen en/of andere effecten die toegang geven tot het kapitaal van bedrijven op de wereldwijde ontwikkelde en opkomende markten (het 'Luik wereldwijde aandelen van de portefeuille'). En maximaal 50% van de netto-activa van het fonds kunnen worden belegd in deelbewijzen van ICB's die hoofdzakelijk beleggen in obligaties, geldmarktinstrumenten of bankdeposito's (het 'Luik rentedragende instrumenten van de portefeuille').

Het Luik "wereldwijde aandelen" geeft de voorkeur aan de deelbewijzen van ICB's die worden beheerd of gecommercialiseerd door TreeTop Asset Management SA (Beheermaatschappij van TreeTop Multi Strategies Balanced) of hiermee verbonden vennootschappen. Binnen dit luik zal een evenwichtige allocatie tussen indexmatige en actief beheerde ICB's worden nagestreefd.
Het Luik "rentedragende instrumenten" geeft de voorkeur aan de deelbewijzen van ICB's die worden beheerd door derden.

De resulterende portefeuille van het beleggingsproces is een internationale portefeuille, evenwichtig verdeeld over de verschillende activaklassen, de verschillende risico’s en de verschillende beheerstijlen. De risico’s worden permanent opgevolgd zodat het “aandelen”-risico nooit meer dan 60% van de globale portefeuille bedraagt.

Er bestaan geen financiële instrumenten zonder risico en beleggen vertegenwoordigt een gok op de toekomst. Naast inschattingsfouten, kunnen talrijke oncontroleerbare gebeurtenissen van politieke aard (politieke crisis, oorlog…), economische aard, financiële aard (bankencrisis, wijziging van het monetaire beleid…), technologische aard (ontdekking die grote veranderingen opwekken… ) of specifiek eigen aan elke onderneming (strategische fout, competitieve verandering…) een potentiëel interessante belegging afstraffen.

De meest efficiënte manier om het risico te reduceren is de diversificatie van de verschillende bronnen van rendement onder de verschillende activaklassen, regio’s, economische sectoren en globale beheerders.
 

Diversificatie van activaklassen en behoud van kapitaal

De globale portefeuille includeert een component “vastrentende instrumenten” die er voornamelijk naar streeft het belegde kapitaal te behouden. Het doel van het compartiment is dat het deel van dit component nooit minder dan 40% van de globale portefeuille inneemt.

Weging van de beleggingen

De blootstelling van het compartiment aan aandelen zal niet meer dan 60% bedragen.

Geografische en sectorale diversificatie

Het compartiment kan beleggen in effecten van emittenten uit de hele wereld, inclusief uit opkomende markten, en in verschillende economische sectoren.

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het risiconiveau van het compartiment weerspiegelt het feit dat het tot 60% van zijn activa belegt in deelbewijzen van ICBs die in aandelen beleggen. Maar de prijs van aandelen is over het algemeen volatieler dan die van obligaties of geldmarktinstrumenten. 

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

Daarnaast is het compartiment blootgesteld aan andere risico's: Kredietrisico (tot 50% worden belegd in deelbewijzen van ICB’s die voornamelijk beleggen in obligaties, geldmarktinstrumenten of bankdeposito’s, die blootstaan aan het risico dat de emittent in gebreke blijft), Kapitaalrisico (het fonds biedt geen kapitaalgarantie of kapitaalbescherming), Wisselkoersrisico (hoewel die deelbewijzen in EUR kunnen luiden, kunnen de activa die deze ICB’s aanhouden afhankelijk van de markten waarop deze ICB’s beleggen in verschillende valuta’s luiden. De evolutie van de wisselkoersen tussen de euro en die verschillende valuta’s zal dus een invloed hebben op de NIW van het Compartiment), Risico in verband met externe factoren (onzekerheid over de duurzaamheid van bepaalde externe factoren, zoals het belastingstelsel).

Portefeuilleverdeling

Het actief beheer doet beroep op een of meer professionals om de portefeuille van het fonds te beheren volgens hun overtuigingen. Die overtuigingen zijn gebaseerd op analyses en onderzoek om de beleggingen te identificeren die hen het meest veelbelovend lijken met de bedoeling de marktbeurs van de beheerde portefeuille te overtreffen.
Het doel van het passief beheer is de prestaties van een bepaalde beursindex zo getrouw mogelijk te repliceren. De gekozen index-referentie die veel componenten bevat biedt passief beheer toegang tot een breed gediversifieerde portefeuille

Geografische verdeling

(1) Dit fonds investeert in andere fondsen. De informatie over de portefeuille structuur is gebaseerd op de investeringen die in deze fondsen aangehouden worden.

Top-10 gerangschikt volgens onderliggende waarde

Type effecten

Sectoriële verdeling volgens onderliggende waarde

Top-5 converteerbare obligaties

Top-5 aandelen

Top-10 gerangschikt volgens instrument

Beurskapitalisatie

Evolutie van de ratio's

* De cijfers van vóór 30 juni 2006 zijn die van de onderliggende waarden van de Bevek TreeTop Convertible International.

Andere statistieken