Fonds prestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop World ESG Leaders Equity Index I

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop World ESG Leaders Equity Index I vs Indice de référence(1)

(1) Vanaf de lancering tot 25/01/2021 was de referentie-index MSCI ACWI Index nettodividenden herbelegd in EUR. Sinds 26/01/2021 is de referentie-index MSCI ACWI ESG Leaders Index nettodividenden herbelegd in EUR. De prestatie die werd behaald vóór die datum werd gerealiseerd in omstandigheden die niet langer bestaan.

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop World ESG Leaders Equity Index I vs Indice de référence(1)

(1) Vanaf de lancering tot 25/01/2021 was de referentie-index MSCI ACWI Index nettodividenden herbelegd in EUR. Sinds 26/01/2021 is de referentie-index MSCI ACWI ESG Leaders Index nettodividenden herbelegd in EUR. De prestatie die werd behaald vóór die datum werd gerealiseerd in omstandigheden die niet langer bestaan.

Laatste NIW in EUR
(13-09-2021)
1821,72

Gecumuleerd rendement
op 13-09-2021

Fonds Indice de référence (1)
YTD 21,63% 20,12%
1 jaar 32,56% 33,72%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 13-09-2021

Fonds Indice de référence (1)
3 jaar 14,14% 14,36%
5 jaar 13,54% 13,20%
Oorsprong* 9,63% 9,62 %

(1) Vanaf de lancering tot 25/01/2021 was de referentie-index MSCI ACWI Index nettodividenden herbelegd in EUR. Sinds 26/01/2021 is de referentie-index MSCI ACWI ESG Leaders Index nettodividenden herbelegd in EUR. De prestatie die werd behaald vóór die datum werd gerealiseerd in omstandigheden die niet langer bestaan.
* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2015).

In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bron: Amundi Asset Management voor de periode 2015 – 2021

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar in de kranten l'Echo of De Tijd.

Algemene informatie

Algemene informatie: het woord "fonds" wordt gebruikt als een generieke term voor BEVEKs en compartimenten van BEVEKs.
Naam van het fonds TreeTop SICAV
Naam van het compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index
Beheermaatschappij TreeTop Asset Management S.A.
Beheerder bij delegatie Amundi Asset Management
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur Compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Belgisch recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse I EUR
Dividendbeleid Kapitalisatie
Oprichtingsdatum 2015
ISIN-code BE6275994943
Initiële minimuminv. €2,500,000
Fondstype UCITS
Liquiditeit Dagelijks
Vestigingsplaats België
Beleggerstype Alleen professionele beleggers (geen natuurlijke personen)
Beheerskosten 0.200%
Prestatiecommissie -
Instapkosten 0.1%
Uitstapkosten 0.05%
Frais en cas de changement de compartiment 0.10% + het eventuele verschil tussen de verkoopprovisie van het nieuwe compartiment en dat van het huidige compartiment
Lopende kosten* 0.40%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie 1.32% (max 4.000 EUR)
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) N/A
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A
De fiscale regelgeving geldt voor de gemiddelde retail klant in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en Belgisch ingezetene.

 

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico

Potentieel lagere opbrengsten

Hoger risico

Potentieel hogere opbrengsten

Meer info over het risicoprofiel vindt u in de laatste versie van de EBI en het prospectus.
De andere risico's worden vermeld in het hoofdstuk 'Risk management' hieronder.

* Beheerkosten zijn inbegrepen in de lopende kosten

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7 te 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren, indien nodig in overleg met de beheermaatschappij, en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële Beleggersinformatie, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd in de kranten l'Echo of De Tijd.

Strategie van het fonds

Het fonds streeft ernaar, in het kader van een passief beheer, het rendement van de Index MSCI ACWI ESG Leaders Index met herbelegde netto-dividenden (net return) (hierna de "Index"), zo nauwkeurig mogelijk te repliceren, in zowel positieve als negatieve richting.
De Beheervennootschap streeft naar een ex-ante tracking error, d.w.z. het verschil tussen de waardering van de aandelen van het fonds en de index, van minder dan 1,5% (de Beheervennootschap garandeert niet dat deze doelstelling behaald wordt).
De Index is een door de internationale indexleverancier MSCI Inc. ("MSCI") berekende en gepubliceerde aandelenindex. De Index MSCI ACWI ESG Leaders Index is samengesteld uit de belangrijkste waarden op de aandelenmarkten van zowel ontwikkelde als opkomende landen. Het gaat om waarden binnen de MSCI ACWI Index die volgens de indexprovider de beste scores hebben op ecologisch, sociaal en governancevlak (ESG). 
De blootstelling aan de index zal overwegend worden ingenomen via fysieke replicatie, met een rechtstreekse belegging in de indexcomponenten. Deze replicatie kan operationele kosten veroorzaken, die een forse impact op het rendement van de portefeuille kunnen hebben. Deze kosten worden gedragen door de activa van het fonds bovenop de kosten vermeld in het EBi.
Om het aantal inkomende en uitgaande effecten te beperken en om rekening te houden met de specifieke kenmerken van bepaalde lokale aandelenmarkten (markttoegang, liquiditeit, lokale belastingen) kan de Beheervennootschap naast een fysieke replicatie ook een synthetische replicatie, met behulp van derivaten zoals termijncontracten en/of andere ICB's met inbegrip van Exchange Traded Funds, toepassen. In geval van synthetische replicatie van de Index neemt het tegenpartijrisico toe. 
Als afdekkingspositie en/of om de beheerdoelstelling te behalen, kunnen ook financiële termijninstrumenten worden ingezet. 
Het nettoresultaat en de gerealiseerde netto-meerwaarden van het fonds worden systematisch herbelegd.
U kunt op elke willekeurige bankwerkdag in Brussel een verzoek tot terugkoop van uw deelbewijzen indienen; de terugkooptransacties worden dagelijks uitgevoerd, onder voorbehoud van de beperkingen die werden voorzien in het prospectus en de statuten.
Aanbeveling: dit fonds is wellicht niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
De klasse I is voorbehouden aan institutionele of professionele beleggers die handelen voor eigen rekening, waarvan de inschrijving in rekening wordt gebracht voor de berekening van de jaarlijkse taks voor ICB's van 0,01%, met inbegrip van alle professionele beleggers in de zin van de Wet van 2012; minimale initiële inschrijving van 2,5 miljoen euro.
Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de EBi van het compartiment.

Fondsbeheerder

Amundi Asset Management

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

Het fonds biedt noch kapitaalbescherming of -garantie, noch rendementsgarantie.

Het risicoprofiel van het fonds weerspiegelt de volgende factor: als activaklasse gaan aandelen gepaard met een hoger risico dan obligaties of geldmarktinstrumenten.

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

Daarnaast is het fonds blootgesteld aan andere risico's: 

  • Duurzaamheidsrisico: verwijst naar een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancevlak die een wezenlijk negatief effect op de waarde van een belegging kan veroorzaken.
  • Tegenpartijrisico: het risico dat een marktdeelnemer failliet gaat, waardoor hij zijn verplichtingen jegens het fonds niet kan nakomen. Dit risico ontstaat door het gebruik van afgeleide financiële instrumenten voor de synthetische replicatie van de Index of om het wisselkoersrisico af te dekken.
  • Wisselkoersrisico: voor een fonds dat in effecten belegt die in andere valuta's luiden dan de valuta van het fonds, is het risico reëel dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen.

TreeTop World ESG Leaders Equity Index is een product dat milieu- of sociale kenmerken bevordert in de zin van artikel 8 van de SFDR, aangezien het de MSCI ACWI ESG Leaders Index repliceert, en het heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Het is een passief beheerd compartiment.

De index MSCI ACWI ESG Leaders Index (‘de Index’ ) is een index van aandelen samengesteld uit effecten van bedrijven die de beste noteringen laten optekenen (benadering ‘Best-in-Class‘) op het vlak van ecologische, sociale en governanceaspecten (ESG). Deze bedrijven maken deel uit van de MSCI ACWI Index: een representatieve index van mid- en midcapaandelen uit 23 ontwikkelde landen en 26 opkomende markten (“de Kaderindex”).

De MSCI ACWI ESG Leaders Index is opgebouwd door twee filters toe te passen op de bedrijven die de Kaderindex (MSCI AWI) vormen :

  • De uitsluiting van bedrijven die betrokken zijn bij controversiële activiteiten (voorbeeld van uitgesloten activiteiten : alcohol, kansspelen, tabak en wapens)
  • ESG-score voor de overige bedrijven vervolgens door MSCI beoordeeld, houdt rekening met ongeveer 35 ESG-onderwerpen op het vlak van milieu (zoals carbon footprint van producten of watergebruik), op het vlak van maatschappij (zoals veiligheid en gezondheid op het werk of kwaliteit en veiligheid van de producten) en op het vlak van governance (zoals de samenstelling van de Raad van Bestuur of de rechten van de aandeelhouders)
  • Selectie opgericht door de MSCI van bedrijven met de hoogste ESG-scores, door bedrijven op te nemen in de Kaderindex die 50% vertegenwoordigen van de marktkapitalisatie van elke sector en regio.

MSCI Inc. is de internationale indexleverancier verantwoordelijk voor het evalueren van de selectiecriteria (bijkomende informatie beschikbaar op www.msci.com.) 

Raadpleeg het prospectus van TreeTop SICAV voor meer informatie over ecologische, sociale en governanceaspecten.