Dit is een publicitaire mededeling.

Fondsprestatie

Jaarlijkse prestatie
TreeTop World ESG Leaders Equity Index AH

Evolutie van de jaarlijkse rendementen van TreeTop World ESG Leaders Equity Index AH vs Referentie-index(1)

(1) Vanaf de lancering tot 25/01/2021 was de referentie-index MSCI ACWI Index nettodividenden herbelegd in EUR. Sinds 26/01/2021 is de referentie-index MSCI ACWI ESG Leaders Index nettodividenden herbelegd in EUR. De prestatie die werd behaald vóór die datum werd gerealiseerd in omstandigheden die niet langer bestaan.

Evolutie van de NIW (Netto Inventaris Waarde) van TreeTop World ESG Leaders Equity Index AH vs Referentie-index(1)

(1) Vanaf de lancering tot 25/01/2021 was de referentie-index MSCI ACWI Index nettodividenden herbelegd in EUR. Sinds 26/01/2021 is de referentie-index MSCI ACWI ESG Leaders Index nettodividenden herbelegd in EUR. De prestatie die werd behaald vóór die datum werd gerealiseerd in omstandigheden die niet langer bestaan.

Laatste NIW in EUR
(02-10-2023)
1642,62

Gecumuleerd rendement
op 02-10-2023

Fonds Referentie-index (1)
YTD 8,13% 10,65%
1 jaar 13,27% 10,43%

Geannualiseerd actuarieel rendement op 02-10-2023

Fonds Referentie-index (1)
3 jaar 6,19% 10,35%
5 jaar 5,20% 8,18%
Oorsprong* 5,95% 7,43 %

(1) Vanaf de lancering tot 25/01/2021 was de referentie-index MSCI ACWI Index nettodividenden herbelegd in EUR. Sinds 26/01/2021 is de referentie-index MSCI ACWI ESG Leaders Index nettodividenden herbelegd in EUR. De prestatie die werd behaald vóór die datum werd gerealiseerd in omstandigheden die niet langer bestaan.
* sinds de lanceringsdatum van het compartiment (2015).

In het verleden behaalde resultaten en de evolutie van de NIW van de bevek zijn geen garantie voor de toekomst.

Bron: Amundi Asset Management voor de periode 2015 – 2023

De rendementen zijn berekend in de basisvaluta: EUR.

De rendementen omvatten de lopende kosten, inclusief de beheer- en prestatievergoedingen, die aan het compartiment worden onttrokken, maar niet de instapvergoedingen die u mogelijk moet betalen.

De rendementsberekeningen zijn gebaseerd op de historische NIW's die raadpleegbaar zijn op de website www.fundinfo.com.

Algemene informatie

Samenvatting van de rechten van de beleggers: U kunt klikken op https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie om de samenvatting van de rechten van de beleggers (in het Nederlands) terug te vinden onder de sectie “Rechten van de beleggers in de ICB’s die TreeTop beheert”.

Algemene informatie: het woord "fonds" wordt gebruikt als een generieke term voor BEVEKs en compartimenten van BEVEKs.
Naam van het fonds TreeTop SICAV
Naam van het compartiment TreeTop World ESG Leaders Equity Index
Beheermaatschappij TreeTop Asset Management S.A., beheermaatschappij naar Luxemburgs recht
Beheerder bij delegatie Amundi Asset Management
Producttype/ juridische vorm/ toepasselijk recht en toepasselijke duur Compartiment van UCITS-fonds dat de juridische vorm heeft van een bevek naar Belgisch recht en van onbepaalde duur is
Aandelenklasse AH EUR
Dividendbeleid Kapitalisatie
Oprichtingsdatum 2015
ISIN-code BE6275985859
Initiële minimuminv. €250
Fondstype UCITS
Liquiditeit Dagelijks
Vestigingsplaats België
Beleggerstype Natuurlijke personen of rechtspersonen (niet professionele)
Beheerskosten 0.525%
Prestatiecommissie -
Instapkosten 0.1%
Uitstapkosten 0.05%
Kosten voor overstap van compartiment 0.10% + het eventuele verschil tussen de verkoopprovisie van het nieuwe compartiment en dat van het huidige compartiment
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten 0.80%
Transactiekosten 0.2%
Taks op Beursverrichtingen op het moment van terugkoop (of conversie) in Belgie 1.32% (max 4.000 EUR)
Belgische heffing op het sparen (Belgische inhouding aan de bron bij terugbetaling ICB) N/A
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/A
De fiscale regelgeving geldt voor de gemiddelde retail klant in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon en Belgisch ingezetene.

 

Risico-indicator

1 2 3 4 5 6 7

Lager risico

Hoger risico

Meer info over het risico-indicator vindt u in de laatste versie van de Eid en het prospectus.

Behandeling van klachten van cliënten
Richt uw klacht schriftelijk aan de "Compliance officer" op het volgende adres: TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7 te 1040 Brussel.
We sturen u binnen de 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. We zullen uw klacht analyseren, indien nodig in overleg met de beheermaatschappij, en u een gedetailleerd antwoord bezorgen binnen de maand na de ontvangst ervan, op voorwaarde dat de klacht volledig en precies is.

Bemiddelingsdienst
U kunt voor een klacht rond beleggingsproducten en -diensten contact opnemen met de Ombudsman voor de financiële sector: Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, B-1000 Brussel (www.ombudsfin.be of [email protected]).
De bemiddelingsdienst kan dan oplossingen suggereren om uw geschil te regelen. Bij gebrek aan akkoord over de voorgestelde oplossingen kan elke partij het geschil voor een bevoegde rechtbank brengen.

Samenvatting van de rechten van de beleggers
U kunt klikken op https://www.treetopam.com/nl/reglementaire-informatie om de samenvatting van de rechten van de beleggers (in het Nederlands) terug te vinden onder de sectie “Rechten van de beleggers in de ICB’s die TreeTop beheert”.

 

Documenten

Het is essentieel om kennis te nemen van de informatiedocumenten die beschikbaar zijn over het fonds voor u intekent. De Essentiële-informatiedocument, de prospectus en de laatste (half)jaarlijkse rapporten staan tot uw beschikking in het Frans, Engels en Nederlands.

De NIW's van het compartiment worden ook gepubliceerd op de website www.fundinfo.com.

Deze documenten zijn op eenvoudig verzoek en kosteloos beschikbaar, in het Frans en Nederlands, bij TreeTop Asset Management Belgium, Frankenstraat 79 bus 7, 1040 Brussel, of bij de financiële instelling in België belast met het administratief beheer: CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel, of op onze website https://www.treetopam.com/nl/fondsen/de-treetop-indexfondsen.

Strategie van het fonds

Het product streeft ernaar, in het kader van een passief beheer, het rendement van de index MSCI ACWI ESG Leaders Index, met herbelegde nettodividenden (net return), hierna de 'index', zo nauwkeurig mogelijk te repliceren, in zowel positieve als negatieve richting. De beheermaatschappij streeft naar een ex-ante tracking error, d.w.z. het verschil tussen de waardering van het product en de index, van minder dan 5% (de beheermaatschappij garandeert niet dat deze doelstelling behaald wordt).
Deze product biedt een gedeeltelijke valuta-afdekking: een afdekking ter hoogte van 100% van het wisselkoersrisico tegenover de EUR voor de volgende valuta's: USD, GBP, JPY, CAD, CHF en AUD. Voor de overige valuta's is er geen afdekking. Op basis van de samenstelling van de index op 31 december 2022 betekent dit dat ongeveer 15% van de portefeuille niet is afgedekt tegen het wisselkoersrisico. Dit percentage kan in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van de weging van de niet-afgedekte valuta's in de index. Vooral door de toegepaste afdekkingsstrategie van het wisselkoersrisico kunnen de verschillende producten een afwijkende tracking error t.o.v. de index vertonen. Voor wat betreft dit product wordt het wisselkoersrisico beperkt door een gedeeltelijke afdekking, maar de tracking error t.o.v. de niet tegen wisselkoersschommelingen afgedekte index MSCI ACWI ESG Leaders zal hoger zijn. Op basis van de ontwikkeling van de tracking error in het verleden wordt de waarde ervan geschat op 5% (onder normale marktomstandigheden). In geval van sterke volatiliteit op de valutamarkt kan deze waarde hoger uitvallen. De index is een aandelenindex die wordt berekend en gepubliceerd door de internationale indexaanbieder MSCI Inc. ('MSCI'). De Index MSCI ACWI ESG Leaders Index is samengesteld uit de belangrijkste waarden op de aandelenmarkten van zowel ontwikkelde als opkomende landen. Het gaat om waarden binnen de MSCI ACWI Index die volgens de aanbieder van de index de beste scores hebben op ecologisch, sociaal en governancevlak (ESG). De blootstelling aan de index zal overwegend worden ingenomen via fysieke replicatie, met een rechtstreekse belegging in de indexcomponenten. Deze replicatie kan operationele kosten veroorzaken, die een forse impact op het rendement van de portefeuille kunnen hebben, en die door de activa van het product worden betaald. Om het aantal inkomende en uitgaande effecten te beperken en om rekening te houden met de specifieke kenmerken van bepaalde lokale aandelenmarkten (markttoegang, liquiditeit, lokale belastingen) kan de beheermaatschappij naast een fysieke replicatie ook een synthetische replicatie, met behulp van derivaten zoals termijncontracten en/of andere icb's met inbegrip van Exchange Traded Funds, toepassen. In geval van synthetische replicatie van de Index neemt het tegenpartijrisico toe.
U kunt op elke willekeurige bankwerkdag in Brussel een verzoek tot terugkoop van uw rechten van deelneming indienen; de terugkooptransacties worden dagelijks uitgevoerd, onder voorbehoud van de beperkingen die werden voorzien in het prospectus en de statuten.
Dit product keert geen dividenden uit (het nettoresultaat en de gerealiseerde nettomeerwaarden van het product worden systematisch herbelegd).
Het product is bedoeld voor het publiek, namelijk zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die wensen te beleggen op lange termijn (wij raden een beleggingshorizon van 5 jaar aan). Zij dienen over een goede kennis te beschikken van de risico's die gepaard gaan met de financiële markten en bereid te zijn om kapitaalverliezen te aanvaarden als gevolg van schommelingen van de waarde van de activa in de portefeuille.
Deze doelstellingen en het beleggingsbeleid zijn een getrouwe kopie van deze opgenomen in de Eid van het product.
De gepromote belegging betrekking heeft op de aankoop van rechten van deelneming of aandelen in een fonds en niet op de aankoop van een bepaald onderliggend activum.

Fondsbeheerder

Amundi Asset Management

Voornaamste risicofactoren die het risiconiveau bepalen

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Deze indicator schat potentiële verliezen bij toekomstige rendementen op een middelgroot niveau in, en slechte marktomstandigheden zouden een invloed kunnen hebben op de waarde van de aandelen waarin het product belegt en bijgevolg op de waarde van het product zelf.
Het product is ingedeeld in deze specifieke categorie omdat het in aandelen belegt. Deze zijn in het algemeen risicovoller dan obligaties en geldmarktinstrumenten.

Omdat er in dit product geen kapitaalbescherming is opgenomen, en het product met name niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. U kunt echter nooit meer verliezen dan het bedrag van uw belegging.

Andere risico’s die in acht genomen moeten worden

In ongewone marktomstandigheden zouden er andere risico's kunnen ontstaan: 

  • Duurzaamheidsrisico: verwijst naar een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancevlak die een wezenlijk negatief effect op de waarde van een belegging kan veroorzaken
  • Tegenpartijrisico: het risico dat een marktdeelnemer failliet gaat, waardoor hij zijn verplichtingen jegens het product niet kan nakomen. Dit risico ontstaat door het gebruik van afgeleide financiële instrumenten voor de synthetische replicatie van de Index of om het wisselkoersrisico af te dekken
  • Wisselkoersrisico: voor een product dat in effecten belegt die in andere valuta's luiden dan de valuta van het product, is het risico reëel dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.

U kunt de duurzaamheidsinformatie voor dit fonds bekijken in het gedeelte 'Documenten' hierboven, of door op de volgende link te klikken: INDEX Duurzaamheidsinformatie DEC22
De beslissing om in het gepromote fonds te beleggen rekening moet worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het gepromote fonds.